Ordine de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Iasi din 01.02.2023

DISPOZIŢIA nr. 47                

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 01 februarie 2023, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (2) și 179 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 01 februarie 2023, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Sahleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind bugetul general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2023ANEXE
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea, în anul 2023,  a stimulentelor financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe ţară personalului de specialitate TESA și preotului din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria" Iaşi, din veniturile proprii ale spitalului.
  •  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține – Manager Spital „Sf. Maria” Iași – D-na Bioing. Med. Pr. Drd. Alina BELU)
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea, în anul 2023, a stimulentelor financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe țară personalului de specialitate TESA din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” Iași, din veniturile proprii ale spitalului.
  •  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține - Manager Spital „Cuza Vodă” Iași – Dl. Ec. Robert DÂNCĂ

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022.

Art. 4 Ședința extraordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Președintele Consiliului Județean Iași,
 3. Secretarul General al Județului Iași.

             (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

                                                                               Dată astăzi: 27 ianuarie 2023

 

                   PREȘEDINTE,                                   Contrasemnează pentru legalitate,

                     Costel Alexe                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                             Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia nr. 47

Repartizarea proiectelor de hotarari pe comsii de specialitate

DISPOZIŢIA nr. 58           

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 47/27.01.2023 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, în data de 01 februarie 2023, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu a Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 47/27.01.2023 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, în data de 01 februarie 2023, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu a Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 47/27.01.2023 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, în data de 01 februarie 2023, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu a Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre:

1.   (4) Proiect de hotărâre privind trecere din proprietatea publică a JUDEȚULUI IAȘI  cu drept de administrare Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași în proprietatea publică a STATULUI ROMÂN cu drept de administrare Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a suprafeței de 31.347 mp din tronsoanele de drum care fac parte din coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes național al lucrării „Autostrada Bacău-Pașcani”.

 •     Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 •      (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)

Art. II Materialul înscris pe proiectul ordinii de zi va fi afișat pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și va intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 47/27.01.2023, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

a)        Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,

b)       Secretarul General al Județului Iași,

c)        Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

 

Dată astăzi: 31.01.2023

 

                   PREȘEDINTE,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                              Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia nr. 58

Repartizarea proiectelor de hotarari pe comisii

Proces verbal sedinta 01.02.2023

Minuta sedinta 01.02.2023

Inregistrare audio