Ordine de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată din 30.01.2023

DISPOZIŢIA nr. 53                

privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 30 ianuarie 2023, începând cu ora 1500, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (2), ale art. 179 alin. (1), (3), (4) și (6) coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 și 136, precum și ale art. 191 alin. (1) lit   . b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă de îndată Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 30 ianuarie 2023, începând cu ora 1500, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind menținerea la nivelul lunii decembrie 2022 a salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Direcției Județene de Pază și Protecție Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director interimar Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași – Dl. Dănuț PODEA)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași, cu aplicare de la 01 februarie 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director interimar Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași – Dl. Dănuț PODEA)
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de pază şi protecţie de către Direcţia Judeţeană de Pază şi Protecţie Iaşi, pentru anul 2023, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 497/21.12.2022 Consiliul Judeţean.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director interimar Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași – Dl. Dănuț PODEA)
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 284/09.11.2020.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU)

 

         Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022.

Art. 4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Președintele Consiliului Județean Iași,
 3. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

                                                                              Dată astăzi: 30 ianuarie 2023

 

                   PREȘEDINTE,                               Contrasemnează pentru legalitate,

                     Costel Alexe                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                             Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia nr. 53