Ordine de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată din 17.03.2023

DISPOZIŢIA nr. 359                

privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 17 martie 2023, începând cu ora 900, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (2), ale art. 179 alin. (1), (3), (4) și (6) coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 și 136, precum și ale art. 191 alin. (1) lit   . b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 389/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă de îndată Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 17 martie 2023, începând cu ora 900, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 123/14.03.2023 privind aprobarea participării unui număr de şapte persoane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi, la vizita de studiu în Bruxelles, Belgia, în perioada 21-25 martie 2023 şi aprobarea cheltuielilor aferente deplasării.
    • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
    • (susține – Consilier Serviciul Relații Internațional – Dl.  Virgil LEIȚOIU)

Art. 2 Materialul înscris pe proiectul ordinii de zi va fi afișat pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectului de hotărâre în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 389/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022.

Art. 4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

  1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
  2. Președintele Consiliului Județean Iași,
  3. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

                                                                                Dată astăzi: 16 martie 2023

 

                   PREȘEDINTE,                                   Contrasemnează pentru legalitate,

                     Costel Alexe                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                             Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia nr. 359