Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 27.07.2022

DISPOZIŢIA nr. 640              

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 27 iulie 2022, începând cu ora 1000, la Sala de Festivități a Primăriei Comunei Scobinți, județul Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de 27 iulie 2022, începând cu ora 1000, la Sala de Festivități a Primăriei Comunei Scobinți, județul Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 27 iunie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 05 iulie 2022, ale cărei lucrări s-au desfășurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 284/09.11.2020.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 69/07.03.2022 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a programelor, proiectelor și acțiunilor în domeniul sportului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași, cu aplicare de la 01 august 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Pneumoftiziologie Iași – Dl. Șef lucrări dr. Radu CRIȘAN - DABIJA)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași, cu aplicare de la 01 august 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager interimer Spital “Sf. Maria” Iași – D-na Bioing. med. pr. drd. Alina BELU)
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2022.
  • ​​Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 8. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului a sumei de 12.663,80 mii lei pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum judeţean DJ 244 D: lim.jud. Vaslui - Dolheşti - Ciorteşti - Coropceni (intersecţie DN 24), km. 25+500 - 32+800; km 34+800 - 38+693" pentru anul 2022.
  • ​​Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 9. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 15.169,00 mii lei pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare drum judeţean DJ 249 D: intersecţie DJ 249E – Moreni – Prisăcani – Măcăreşti – Grozeşti – intersecţie DJ 244F, km.7+660÷36+329” pentru anul 2022.
  • ​​Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 181/23.06.2021 privind aprobarea proiectului «Închiderea Centrului Rezidenţial „Sf. Nicolae" Paşcani, judeţul Iaşi» şi a cheltuielilor legate de proiect.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 182/23.06.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE, DIN GRĂDINITĂ ÎN CENTRU DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI ,,SPERANŢA", ÎN CADRUL PROIECTULUI «ÎNCHIDEREA CENTRULUI REZIDENŢIAL „SF. NICOLAE" PAŞCANI, JUD. IAŞI>>.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 183/23.06.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: CONSTRUIRE ŞI DOTARE CASĂ TIP FAMILIAL CTF 1, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI UTILITĂTI, SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL PAŞCANI, JUD. IAŞI ÎN CADRUL PROIECTULUI «ÎNCHIDEREA CENTRULUI REZIDENTIAL „SF. NICOLAE" PAŞCANI, JUD. IAŞI»
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr.184/23.06.2021 de aprobare a STUDIULUI DE FEZABILITATE şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de CONSTRUIRE ŞI DOTARE TIP FAMILIAL CTF 2, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI UTILITĂTI, SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL PAŞCANI, JUD. IAŞI ÎN CADRUL PROIECTULUI <<ÎNCHIDEREA CENTRULUI REZIDENTIAL „SF. NICOLAE" PAŞCANI, JUD. IAŞI».
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 14. Proiect de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Iași Industrial Park S.R.L. Iași pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023 - 2024.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Administrator SC Iași Industrial Park SRL – Dl. Mihail - Laurențiu RĂDULESCU)
  •                Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 127/18.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Programului de Internship al Consiliului Județean Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.153/27.04.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (actualizare/ revizuire faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul: Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Sfânta Maria Iași.
  • ​​Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.182/17.05.2017 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Clinic de Urgentă pentru Copii Sf. Maria Iași" şi a cheltuielilor legate de proiect.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor declarate câştigătoare în cadrul sesiunii din anul 2022 a „Programului Judeţean de Dezvoltare Economico-Socială Iaşi pentru perioada 2021-2024" şi a încheierii contractelor de finanţare cu beneficiarii.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament pentru perioada 2023 – 2026 în sumă totală de 8,00 mii lei și a creditului bugetar pentru perioada 2023-2026 în sumă totală de 8,00 mii lei pentru achiziție, pentru perioada 2023-2026, de servicii de mentenanță anuală pentru clasa de adrese IP de tip PA.
  • ​​Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 20. Proiect de hotărâre privind rectificarea creditului bugetar pentru obiectivul de investiții “Soluție de comunicație integrată pentru rețeaua de date/voce”.
  • ​​Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al comunei Bârnova în domeniul public al Județului Iaşi a 3 tronsoane de drum comunal în lungime totală de 3,213 km, în vederea realizării obiectivului de investiţii “Înființarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi”.
  • ​​Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al comunei Lețcani în domeniul public al Județului Iaşi a tronsonului de drum identificat cu indicativul DC 26B Lețcani-Scopoşeni (intersecție DN 28-Scopoşeni) în lungime de 7,735 km, în vederea realizării obiectivului de investitii “Înflintarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi”.
  • ​​Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al comunei Horlești în domeniul public al Judeţului Iaşi a tronsonului de drum identificat cu indicativul DC Scopoşeni- intersecţie DJ 248A (intersecţie DC 26B-Bogdăneşti- intersecţie DJ 248A) în lungime de 5,485 km, în vederea realizării obiectivului de investiţii “Înfiinţarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iaşi”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului din evidenţa contabilă a Judeţului Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi a obiectivului de investiţii “Retehnologizarea şi modernizarea Staţiei de Epurare Ape Uzate în localitatea Vlădeni” şi preluarea în evidenţa contabilă a comunei Vlădeni, judeţul Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 25. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului proprietatea publică a Judeţului Iaşi situat în municipiul Iaşi, strada Codrescu nr. 6, identificat cu numărul cadastral 142835.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului din evidența contabilă a Județului Iași – Consiliul Județean Iași în evidența contabilă a unităților din subordinea Consiliului Județean Iași a obiectivelor de investiții realizate prin proiectele cu finanțare externă nerambursabilă finalizate.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean pe grupe de trasee, valabil în perioada 01.01.2023-31.12.2028.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Coordonator Comp. Autoritatea județeană de transport – Dl. Valentin CĂLIN)
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament și creditelor bugetare pentru obiectivul de investiții “Autoturism”, care se va realiza ca acțiune multianuală.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Coordonator Comp. Autoritatea județeană de transport – Dl. Valentin CĂLIN)
 29. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei mixte pentru analiza situației spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea Unitatea de Asistență Medico-Socială Podu Iloaiei, precum şi identificarea și propunerea unor soluţii pentru respectarea normelor legale referitoare la acordarea unor servicii sociale corespunzătoare, după caz, oportunitatea relocării unitătii sau construirii unui nou imobil dedicat specificului activitătii.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ)
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Culturală Geto-Dacii din Moldova, pentru realizarea în parteneriat a "Festivalului Istoric Getodava" ediţia a III – a în zilele de 20, 26, 27, 28 august 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ)
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, la data de 30.06.2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține-  Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)

Diverse

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021 și nr. 40/23.02.2022.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

       Dată astăzi: 21.07.2022

 

                    PREȘEDINTE,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                                      Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 640

Repartizarea proiectelor de hotarari pe comisii de specialitate

 

DISPOZIŢIA nr. 649         

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 640/21.07.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 27 iulie 2022, începând cu ora 1000, la Sala de Festivități a Primăriei Comunei Scobinți, județul Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 640/21.07.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 27 iulie 2022, începând cu ora 1000, la Sala de Festivități a Primăriei Comunei Scobinți, județul Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021,  nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

 

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 640/21.07.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 27 iulie 2022, începând cu ora 1000, la Sala de Festivități a Primăriei Comunei Scobinți, județul Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următoarele  proiecte de hotărâri și material la punctul Diverse, după cum urmează:

 1. (32) Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al comunei Coarnele Caprei în domeniul public al Judeţului Iaşi a terenului adiacent drumului județean DJ 281D, km 22+310-km 23+150 în suprafață de 5147,5 mp, în vederea realizării bermei de protecție din cadrul obiectivului de investiții  „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 1: Iaşi-Suceava”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 2. (33) Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași a procedurii de achiziţie publică ACORD CADRU privind mentenanța echipamentelor și a instalațiilor de utilități pentru perioada 2023 – 2025 şi aprobarea creditului de angajament în sumă de 2.293,50 mii lei.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager interimer Spital “Sf. Maria” Iași – Dl. Bioing. med. pr. drd. Alina BELU)
 3. (34) Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 67/07.06.2022 privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul propriu al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare precum şi pentru programe, proiecte şi acțiuni în domeniul sportului.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ)
 4. (35) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)

  Diverse: INFORMARE nr. 30487/26.07.2022 cu privier la situția de vulnerabilitate existentă la Școala Populară de Arte “Titel Popovici” Iași

Art. II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART. III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 640/21.07.2022, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi:__________________2022

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 649

Repartizarea proiectelor de comisii de specialitate