Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 24.08.2022

DISPOZIŢIA nr. 686            

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 august 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021,  nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de  24 august 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 27 iulie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Iaşi stabilită prin  Hotărârea Consiliului Județean Iași                                    nr. 283/23.08.2017 modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 85/29.03.2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași  nr. 90/13.03.2020 privind asigurarea finanțării de la bugetul Județului Iași-Consiliul Județean Iași a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiții “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Sp. Sf. Parascheva – Dl. Șef Lucrări Dr. Manuel – Florin ROȘU)
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției de asociere dintre Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Fundația Hope and Home for Children România (HHC România) în vederea închiderii Centrului Rezidențial “O nouă șansă” din cadrul Centrului de Servicii Sociale Târgu Frumos, județul Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2022 și estimări 2023-2024.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General RA Aeroportul Iași – Dl. Romeo VATRĂ
  • Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune în Domeniul Drogurilor la nivelul județului Iași 2022-2026.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Birou Relații cu Publicul – Dl. Gabriel IRIMIEA)
 8. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al STATULUI ROMÂN și administrarea Administrației Naționale “Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad  în domeniul public al JUDEȚULUI IAȘI şi administrarea S.C. ApaVital S.A.  a bunului imobil “Lucrări de regularizare cursuri de apă - Derivație Prut-Bârlad”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al județului Iași în domeniul public al Județului Iași a imobilului situat în sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași identificat cu numărul cadastral 60021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 10. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului proprietatea publică a Județului Iași situat în municipiul Iași, Bd. Primăverii nr. 4, identificat cu numărul cadastral 17532/1/1, înscris în cartea funciară nr. 151048.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Iași a împrejmuirii din Municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 12, aflată în administrarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, în vederea casării (demolării).
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului proprietatea privată a Județului Iași situat în sat Brătuleni, Comuna Miroslava, Județul Iași, identificat cu numărul cadastral 85725.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 13. Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea imobilului proprietatea publică a județului Iași, situat în strada Petru Rareș nr. 82, Oraș Tg. Frumos, județul Iași, identificat cu numărul cadastral 61498.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA TEATRULUI PENTRU COPII ȘI TINERET “LUCEAFĂRUL” IAŞI, Apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/8.2.2/1 Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR).
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 248/05.08.2019 privind aprobarea valorii revizuite a devizului general pentru obiectivul de investiții “Regiunea Nord - Est - Axa rutieră strategică 1: Iași- Suceava”, ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare de modificare și completare a unor acte normative și prorogarea unor termene precum și pentru a compensa majorarea prețurilor principalelor materii prime și acordarea de avans contractantului în cuantum de 30%  și cuprinderea în bugetul Județului Iași – Consiliului Județean Iași a creditului de angajament aferent sumelor suplimentare rezultate în urma revizuirii devizului.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul judeţului Iaşi a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României, precum şi stabilirea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor şi legumelor, laptelui şi produselor lactate în anul şcolar 2022-2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Birou Programe Guvernamentale – D-na Lidia AGAPE)
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României, pentru un număr de 98 U.A.T.-uri din judeţul Iaşi, în anul şcolar 2022-2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Birou Programe Guvernamentale – D-na Lidia AGAPE)
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.J. Iași nr. 361/16.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în organele colegiale  de conducere ale unităților din domeniul de activitate bugetară „Sănătate asistență socială" cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI)
 19. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei mixte pentru analiza situației speciale în care își desfășoară activitatea Școala Populară de Arte ”Titel Popovici” Iași, precum și identificarea unor soluții privind relocarea unității și continuarea activității.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ)
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Arhiepiscopia Iașilor, pentru realizarea în parteneriat a Festivalului  Internațional de Muzică Bizantină de la Iași,  ediția a V-a, în perioada 6 – 12 septembrie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ)

Diverse

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași  nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

       Dată astăzi: 18.08.2022

 

                     PREȘEDINTE,                                               CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                                  Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispoziția 686

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

 

DISPOZIŢIA nr. 689           

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 686/18.08.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 august 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 686/18.08.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 august 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 686/18.08.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 august 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri, după cum urmează:

 1. (21) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 2. (22) Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind bugetarea participativă la nivelul Consiliului Județean Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ)

Art. II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART. III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 686/18.08.2022, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 19.08.2022

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispoziția 689

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

 

DISPOZIŢIA nr. 698           

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 686/18.08.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 august 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 686/18.08.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 august 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 689/19.08.2022 pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 686/18.08.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 august 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 686/18.08.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 august 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre și material la punctul Diverse, după cum urmează:

 1. (23) Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și UAT Comuna Prisăcani– Județul Iași, pentru realizarea în parteneriat a Festivalului  Național de Folclor “Mugurașii“ ediția a IX-a,  în data de 27.08.2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ)

Diverse: Notă de informare privind stadiul de implementare a proiectului: Regiunea Nord - Est – Axa rutieră strategică 1: IAȘI-SUCEAVA, cod SMIS 110622

Art. II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART. III Celelalte prevederi ale Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 686/18.08.2022 și nr. 689/19.085.2022, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

 

Dată astăzi: 23.08.2022

 

                   PREȘEDINTE,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                            Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispoziția 689

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

Proces Verbal sedinta 24.08.2022

Minuta sedintei din 24.08.2022 

Inregistrare audio