Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 23.11.2022

DISPOZIŢIA nr. 912   

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 23 noiembrie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021,  nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de 23 noiembrie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a  Consiliului Judeţean Iaşi din  data de 25 octombrie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 26 octombrie 2022, ale cărei lucrări s-au desfăşurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanţă, respectiv prin aplicaţia online de videoconferinţă zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 02 noiembrie 2022, ale cărei lucrări s-au desfăşurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanţă, respectiv prin aplicaţia online de videoconferinţă zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 15 noiembrie 2022, ale cărei lucrări s-au desfăşurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanţă, respectiv prin aplicaţia online de videoconferinţă zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital „Elena Doamna” Iași – Dl. Dr. Gabriel MĂRTINESCU)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru  Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager CJCPCT Iași – D-na Andra Ozana DRAM)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Ansamblu C. Arvinte – Dl. Petre ȘUȘU)
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Muzeul Național al Literaturii Române Iași – Dl. Lucian Dan TEODOROVICI)
 9. Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 407/25.10.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spitalul “Prof. Dr. N. Oblu” Iași  - Dl. Conf. Univ. Dr. Lucian EVA)
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui credit de angajament pentru anul 2022 în valoare de 3.957,60 mii lei pentru obiectivul de investiție “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital “Sfânta Parascheva” Iași – Dl. Șef lucrări Dr. Florin ROŞU)
 11. Proiect de hotărâre privind tarifele de închiriere pentru spațiile și terenurile aflate în domeniul public al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru anul 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
  •                Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
  •                Director Școala Specială C. Păunescu – Dl. prof. Sorin Gabriel DĂNILĂ
  •                Director Liceul Vasile Pavelcu – D-na prof. Coca Marlena VASILIU
  •                Director Colegiul Ion Holban – D-na prof. Ioana CONSTANTINESCU
  •                Manager Spital Elena Doamna – Dl. Dr. Gabriel MARTINESCU
  •                Manager Sp. N. Oblu – Dl. Conf. Univ. Dr. Lucian EVA
  •                Manager Sp. Cuza Vodă – Dl. ec. Robert DÂNCĂ
  •                Manager Sf. Maria – D-na Bioing. Med. Pr. Drd. Alina BELU
  •                Manager Sp. Pneumoftiziologie – Dl. Șef lucrări Dr. Radu Adrian Crişan DABIJA
  •                Manager Sp. Sf. Parascheva – Dl. Șef lucrări Dr. Florin ROŞU)
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefinanciari ai Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi pentru mandatul 2022 - 2026.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Președintele  CA RA Aeroportul Iași – Dl. Ionel DAMIAN)
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “POD PESTE PÂRÂUL TANSA DE PE DJ 246, LA KM 70+824”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)           
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “CONSTRUIRE PLATFORMĂ IMPERMEABILĂ PENTRU DEPOZITAREA TEMPORARĂ A DEJECȚIILOR PROVENITE DIN SECTORUL ZOOTEHNIC” la Unitatea Medico Socială Răducăneni.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director UMS Răducăneni – Dl. Corneliu MELINTE)
 15. Proiect de hotărâre privind reorganizarea  Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, începând cu 01.01.2023.
  ANEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)         
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de contractare de servicii sociale de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași pentru un număr de 32 persoane adulte cu dizabilități din CRRN Hârlău (4 loturi a câte 8 beneficiari), în Centre de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități – cod 8790 – CR-D-I, Caietul de sarcini și Modelul cadru – contract de servicii sociale aferente.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)           
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii spre finanțare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a proiectului “Renovarea, accesibilizarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Sf. Maria Iași” în cadrului Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Componenta 13 - Reforme sociale, Investiția I.2. – Reabilitatea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 – Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)                            
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii spre finanțare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a proiectului “Renovarea, accesibilizarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Galata  Iași” în cadrului Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Componenta 13 - Reforme sociale, Investiția I.2. – Reabilitatea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 – Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)          
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 172/26.06.2019 privind aprobarea proiectului „Închiderea Centrului Rezidenţial “C.A Rosetti” Iași – LOT 2”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)   
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 104/18.03.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Construire şi dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire şi racorduri utilităţi în str. V. Lupu nr. 80 cu acces din str. Hanciuc, jud. Iaşi”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. ROSETTI IAŞI” LOT 2, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași  nr. 186/26.06.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în Comuna Miroslava, sat Cornești, Jud. Iaşi, NC 79428”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi” – Lot 2, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)
 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 184/26.06.2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie și a indicatorilor tchnico-economici la obiectivul de investiţie “Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie a corpului de cantină P+1 situat în str. Vasile Lupu nr. 80, Jud. Iaşi în Centru de zi” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi, jud. Iași ” – Lot 2, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)
 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași  nr. 179/25.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI REFUNCȚIONALIZAREA PAVILIONULUI I1 DIN CADRUL CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE TÂRGU FRUMOS" și a Acordului de Parteneriat încheiat cu Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) – Apelul de proiecte: renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2/1, Componenta 5 - Valul Renovării.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași  nr. 153/27.04.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (actualizare/revizuire faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul: “Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investiții “Extinderea structurii spațiilor medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare pentru anul 2023 în cadrul obiectivelor de investiții “Extinderea structurii spațiilor medicale ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași” necesare realizării documentației tehnico-economice pe faze de proiectare (Etapa I + Etapa II), care se va realiza ca acțiune multianuală.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 36/08.02.2022 privind aprobarea realizării proiectului „Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Consiliului Județean Iași” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 28. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui număr de patru consilieri județeni ai Consiliului Județean Iași pentru a participa la Reuniuinea de Toamnă a Biroului ARE, în Bruxelles, Belgia, în perioada 6-8 decembrie 2022 și aprobarea cheltuielilor aferente deplasării.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Consilier Serviciul Comunicare – Dl. Virgil LEIȚOIU)
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului din evidența contabilă a Județului Iași – Consiliul Județean Iași în evidența contabilă a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – Mănăstirea Golia a obiectelor de inventar aferente obiectivelor de investiții, realizate de Consiliul Județean Iași în cadrul proiectului “Reabilitarea și dezvoltarea turistică a Ansamblului Monument Istoric Mănăstirea Golia Iași” pentru imobilul situat în municipiul Iași, Str. Cuza Vodă nr. 51.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament și a creditului bugetar pentru obiectivul de investiții “PARC INDUSTRIAL HOLBOCA – Servicii proiectare, faza PUZ, care se va realiza ca acțiune multianuală”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament și a creditului bugetar pentru obiectivul de investiții “Expertiză tehnică CORP C al Școlii Profesionale Speciale “Trinitas” Tg. Frumos” care se va realiza ca acțiune multianuală”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului bugetar pe anul 2023 pentru obiectivul de investiții “Echipamente de comunicații radio VHF” necesar Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mihail Sturdza al Județului Iași, care se va realiza ca acțiune multianuală”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului din evidența contabilă a Județului Iași – Consiliul Județean Iași în evidența contabilă a Direcției Judcețene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași a obiectelor de inventar aferente obiectivelor de investiții, realizate de Consiliul Județean Iași în cadrul proiectului “Reabilitarea și modernizarea DJ 208 Iași - Suceava”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii adresei Strada Ateneului nr. 1C, Municipiul Iași pentru imobilul identificat cu număr cadastral 17693, înscris în Cartera funciară cu nr. 134979, UAT Iași, inventariat ca “Sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 94/29.03.2022 privind darea în administrare către Institutul Regional de Oncologie Iași a imobilului situat în Municipiul Iași, strada Codrescu numărul 6.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 36. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea R.A. Aeroportul Iași în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași a imobilului teren în suprafață de 15.400 mp, identificat cu numărul cadastral 174760.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județ„ului Iași în domeniul public al Statului Român a imobilului identificat sub nr. Cadastral 19660, situat în Municipiul Iași, strada Codrescu nr. 6, în vederea dării în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 74/17.02.2020 privind cota parte ce revine Județului Iași - Consiliul Județean Iași, din sumele încasate de către titularii dreptului de administrare ca urmare a închirierii spațiilor și terenurilor proprietate publică de interes județean.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
  •                Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament și creditelor bugetare pentru obiectivul de investiții: Achiziționarea serviciilor de realizare și găzduire a website-ului www.iasitransport.ro, care se va realiza ca acțiune multianuală.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Coordonator Compartiment Autoritarea Județeană de Transport – Dl. Valentin CĂLIN)
 40. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 361/16.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în organele colegiale de conducere ale unităților din domeniul de activitate bugetară „Sănătate și asistență socială”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Serviciul Resurse Umane și Salarizare)
 41. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 289/24.09.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iași și aplicării prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Serviciul Resurse Umane și Salarizare)
 42. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de proiecte de management  în vederea ocupării funcției de manager la Școala Populară de Arte ”Titel Popovici” Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Serviciul Resurse Umane și Salarizare)
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași, pentru realizarea în parteneriat a evenimentului “Gala Excelenței în Educație”, ediția a IX-a, în data de 15 decembrie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ)
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru de Organizare și Funcționare al Consiliilor de Administrație pentru Spitalele din Subordinea Consiliului Județean Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ)
 • Diverse

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Președintele Consiliului Județean Iași,
 3. Secretarul General al Județului Iași.

             (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

      Dată astăzi: 17 noiembrie 2022

 

                    PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                         Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 912

Repartizarea proiectelor de hotarari pe comisii de specialitate

DISPOZIŢIA nr. 917           

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 912/17.11.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 23 noiembrie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 912/17.11.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 23 noiembrie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (11) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 912/17.11.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară în data de 23 noiembrie 2022 începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că:

 1. Se retrag de către inițiator, Președintele Consiliului Județean Iași, proiectele de hotărâri înscrise la punctele 19, 20, 21, 22 din proiectul ordinii de zi, respectiv:

       19.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 172/26.06.2019 privind aprobarea proiectului „Închiderea Centrului Rezidenţial “C.A Rosetti” Iași – LOT 2”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)

      20.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 104/18.03.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Construire şi dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire şi racorduri utilităţi în str. V. Lupu nr. 80 cu acces din str. Hanciuc, jud. Iaşi”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. ROSETTI IAŞI” LOT 2, cu modificările și completările ulterioare.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)

      21.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași  nr. 186/26.06.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Construire şi dotare casă de tip familial, împrejmuire şi racorduri utilităţi în Comuna Miroslava, sat Cornești, Jud. Iaşi, NC 79428”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi” – Lot 2, cu modificările și completările ulterioare.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)

      22.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 184/26.06.2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie și a indicatorilor tchnico-economici la obiectivul de investiţie “Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinaţie a corpului de cantină P+1 situat în str. Vasile Lupu nr. 80, Jud. Iaşi în Centru de zi” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. Rosetti Iaşi, jud. Iași ” – Lot 2, cu modificările și completările ulterioare.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)
 1. Se completează proiectul ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri, respectiv:

45.  Proiect de hotărâre privind acordarea, în anul 2022, a stimulentelor financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe țară personalului de specialitate TESA din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași, din veniturile proprii ale spitalului.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Manager Spital “Prof. Dr. N. Oblu” Iași – Dl. Conf. Univ. Dr. Lucian EVA)

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘI CU ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECȚII NOSOCOMIALE”.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL  SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘI”.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII SF. MARIA IAȘI”.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII SF. MARIA IAȘI” CU ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECȚII NOSOCOMIALE”.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PROF DR. NICOLAE OBLU IAȘI”.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PROF DR. NICOLAE OBLU IAȘI CU ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECȚII NOSOCOMIALE”.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE CUZA VODĂ IAȘI CU ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECȚII NOSOCOMIALE”.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE ELENA DOAMNA IAȘI”.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “DOTAREA SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE ELENA DOAMNA IAȘI CU ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECȚII NOSOCOMIALE”.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “DOTAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE “SF. PARASCHEVA” IAȘI, ÎN VEDEREA REDUCERII INFECȚIILOR NOSOCOMIALE”.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Arhiepiscopia Iașilor prin Sectorul Cultural și Comunicații media pentru realizarea în parteneriat a evenimentului Conferința internațională a Asociației ortodoxe de cercetare “Sfântul Ioan Gură de Aur”, în perioada 01 – 04 decembrie 2022.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ)

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării preţului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL S.A.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Director General APAVITAL S.A. – Dl. Mihail DORUŞ
 •              Director Executiv ARSACIS – Dl. Iulian JELEA)

58. Proiect de hotărâre privind organizarea de către Consiliul Judeţean Iaşi în decembrie 2022 a acţiunii „GALA ANIVERSARĂ IAŞI 30”  prilejuită de aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea instituţiei administraţiei publice judeţene.

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ)

59. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţile administrativ -teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate Judeţului Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi pentru finanţarea Programului pentru şcoli al României pe anul 2022, aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022.

 •  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)

60. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2022.        Anexe Buget

 • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 • (susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)

Art. II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART. III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 912/17.11.2022, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Președintele Consiliului Județean Iași,
 3. Secretarul General al Județului Iași.

          (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 22.11.2022

 

                   PREȘEDINTE,                                Contrasemnează pentru legalitate,

                    Costel Alexe                             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispoziția 917

Repartizarea proiectelor de hotarari pe comisii de specialitate