Ordine de zi a sedintei extraordinare convocata de indata 29.09.2022

DISPOZIŢIA nr. 821              

privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 29 septembrie 2022, începând cu ora 1400, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (2), ale art. 179 alin. (1), (3), (4) și (6) coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 și 136, precum și ale art. 191 alin. (1) lit   . b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă de îndată Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 29 septembrie 2022, începând cu ora 1400, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea suprafeței de 2.877 mp din sectorul de drum județean DJ 246-intravilan Tansa, km 71+090-71+534, proprietate publică a Județului Iași, din administrarea Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași în administrarea Consiliului Local Tansa, în vederea implementării proiectului „Amenajare pentru circulația bicicletelor în comuna Tansa, județul Iași” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10-Fondul local.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea suprafeței de 13.680 mp din sectorul de drum județean DJ 249E-km 4+822-7+837 și DJ 249D-Km 7+660-9+190 intravilan Țutora, proprietate publică a Județului Iași, din administrarea Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași în administrarea Consiliului Local Țuțora, în vederea implementării proiectului „Amenajare pentru circulația bicicletelor în comuna Țuțora, județul Iași” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10-Fondul local.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 3. Proiect de hotărâre privind transmiterea suprafeței de 4.800 mp, din sectorul de drum județean DJ 281D-intravilan Coarnele Caprei, km 17+998-19+598, proprietate publică a Județului Iași, din administrarea Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași în administrarea Consiliului Local Coarnele Caprei, în vederea implementării proiectului „Amenajare pentru circulația bicicletelor în comuna Coarnele Caprei, județul Iași” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10-Fondul local.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)

         Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași  nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași  nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022.

Art. 4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

                                                                          Dată astăzi: 29 septembrie 2022

 

                   PREȘEDINTE,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                             Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispoziția nr. 821

Proces verbal sedinta 29.09.2022

Minuta sedintei din 29.09.2022

Inregistrare audio