Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 28.04.2021

DISPOZIŢIA nr. 191               

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 28 aprilie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iaşi;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de 28 aprilie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 31 martie 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 09 aprilie 2021, convocată de îndată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 16 aprilie 2021, convocată de îndată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Cooperare între Județul Iași din România și Raionul Cernăuți din Ucraina.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 5. Proiect de hotărâre privind completarea componenței Comisiei speciale de analiză şi verificare a situaţiei obiectivului de investiţii "SPITALUL MOBIL COVID-19 Regiunea Nord-Est România" - secţie exterioară a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva" Iaşi prevăzută în Hotărârea Consiliului Județean Iași  nr. 74/31.03.2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital “Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi - Dl. Prof. Dr. Lucian EVA)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital “Elena Doamna” Iaşi - Dl. Dr. Gabriel MARTINESCU)
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Cuza Vodă” Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital “Cuza Vodă” Iaşi - Dl. Ec. Robert DÂNCĂ)
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Ansamblului Artistic Profesionist ”Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Ansamblu - Dl. Petre ŞUŞU)
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale  Şcolii Populare de Arte „Titel Popovici” Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Şcoala de Arte „Titel Popovici” Iaşi - Dl. Vlad Corneliu BABA)
 11. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică la Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Liceul “Vasile Pavelcu” Iași D-na prof. Coca Marlena VASILIU)
 12. Proiect de hotărâre privind revizuirea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv ARSACIS  Dl. Iulian JELEA)
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din  Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași - Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași, cu aplicare de la 01 mai 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Interimar Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași – dl. Dănuț PODEA)
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile  sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale acordate în cadrul Centrul de servicii sociale pentru persoane adulte în dificultate, începând cu data 1.05.2021 
  •   Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Revis 1, în locația din str. Eternitate, nr.41B, cu o capacitate de 16 locuri, ca parte componentă  a Centrului de Servicii Sociale Revis, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Revis.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Revis 2, în locația din str. Roșiori, nr.18 A cu o capacitate de 16 locuri, ca parte componentă a Centrului de Servicii Sociale Revis, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Revis.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea  înființării și funcționării Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Mircești” cu o capacitate de 50 locuri  prin reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice „Mircești” și a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Mircești”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 20. Proiect de hotărâre privind trecerea Centrului de Zi “Echilibru” din structura Centrului de Servicii Sociale “Sf. Nectarie” în subordinea Centrului de Servicii Sociale “Sf. Andrei” Iaşi, cu păstrarea locației actuale, a categoriei de beneficiari și a structurii de personal.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi a clădirii identificată cu numărul cadastral 158394-C3, situată în Iaşi, strada Vasile Lupu, nr. 80, proprietatea publică a Judeţului Iaşi, în vederea reabilitării.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  •  (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 22. Proiect de hotărâre privind actualizarea domeniului public al Judeţului Iaşi administrat de S.C. ApaVital S.A.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  •  (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi în domeniul public al comunei Ciurea a terenului în suprafaţă de 34.633 mp nr. cadastral 68804 înscris în cartea funciară UAT Ciurea şi a bunurilor realizate prin proiectul „Lucrări de amenajare a spaţiilor publice pentru Parcul Memorial Ciurea 1917".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii unui membru de drept al  Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași.
  • Inițiator: Președinte ATOP – Dl. consilier județean Gheorghe Romeo VATRĂ
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Iași - Consiliul Județean Iași, în calitate de membru al Asociației Regiunilor Europene Viticole (AREV), pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Administrator Public al Județului Iași  – Dl. Ștefan Andrei CAZACU)
 26. Proiect de hotărâre privind încetarea contractelor de mandat ale unor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Şef Serviciu Resurse Umane  – Dl. Radu APETREI)

Diverse.

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

 (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 22.04.2021

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 191

Repartizare proiecte pe comisii de specialitate

 

 

DISPOZIŢIA nr. 198               

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 191/22.04.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 28 aprilie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași   nr. 191/22.04.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 28 aprilie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75/31.03.2021  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iași;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art.I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași   nr. 191/22.04.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2021 începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre:

1.(27) Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași, la data de 31.03.2021.

         Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE

          (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)

Art.II Materialul înscris pe proiectul ordinii de zi va fi afișat pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și va intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 191/22.04.2021, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 26.04.2021

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

 

Dispozitia 198

Repartizare proiecte pe comisii de specialitate