Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 23.06.2021

DISPOZIŢIA nr. 299               

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 23 iunie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iaşi;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de  23 iunie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 21 mai 2021, convocată prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 26 mai 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Fotea Constantin și declararea vacant a locului acestuia.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de analiză și acoperire a riscurilor” pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- reprezentant I.S.U. Iași   – Dl. Lt. Col. Sergiu MARIAN)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării anexelor 1a, 10, 11, 12 și 16 ale Monografiei economico-militare a Județului Iași adoptate prin Hotarârea Consiliului Județean Iași nr. 174/27.05.2020.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Iași – Dl. Col. Gavril SĂNDUȚI)
 6. Proiect de hotărâre privind desființarea liniei de gardă la domiciliu în specialitatea ORL și înființarea unei linii de gardă continuă în specialitatea ORL în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager interimar Spital „Sf. Maria” Iași – D-na Bioing. med. pr. drd. BELU Alina)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, cu aplicare de la 01 iulie 2021
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager interimar Spital „Sf. Maria” Iași – D-na Bioing. med. pr. drd. BELU Alina)
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Național al Literaturii Române Iași
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager M.N.L.R Iași – Dl. Lucian TEODOROVICI)
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – reparații curente din Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere a Județului Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Închiderea Centrului Rezidențial ”Sf. Nicolae” Pașcani, județul Iași” şi a cheltuielilor legate de proiect.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE, DIN GRĂDINIȚĂ ÎN CENTRU DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI „SPERANȚA”, ÎN CADRUL PROIECTULUI „ÎNCHIDEREA CENTRULUI REZIDENȚIAL SF. NICOLAE PAȘCANI”, JUD. IAȘI.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: „CONSTRUIRE ȘI DOTARE CASA TIP FAMILIAL CTF 1, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDURI UTILITĂȚI, SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI, JUD. IAȘI ÎN CADRUL PROIECTULUI „ÎNCHIDEREA CENTRULUI REZIDENȚIAL «SF. NICOLAE» PAȘCANI, JUD. IAȘI”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: „CONSTRUIRE ȘI DOTARE CASĂ TIP FAMILIAL CTF 2, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDURI UTILITĂȚI, SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI, JUD. IAȘI ÎN CADRUL PROIECTULUI „ÎNCHIDEREA CENTRULUI REZIDENȚIAL «SF. NICOLAE» PAȘCANI, JUD. IAȘI”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al Județului Iași” doamnei Cela Neamțu.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  •               Consilier Serviciul Comunicare – dl. Virgil LEIȚOIU)
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 153/26.05.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI)
 17. Proiect de hotărâre privind transmiterea către Mitropolia Moldovei și Bucovinei-Mănăstirea Golia a imobilului compus din teren și construcții și a investițiilor realizate de Consiliul Județean Iași în cadrul proiectului “Reabilitarea și dezvoltarea turistică a Ansamblului Monument Istoric Mănăstirea Golia-Iași” situate în  Municipiul Iași, strada Cuza Vodă nr. 51.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 18. Proiect de hotărâre privind transmiterea valorii investițiilor realizate de Consiliul Județean Iași în cadrul proiectului „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia-Iași" pe domeniul public al Municipiului Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 19. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 13, în suprafaţă de 47,47 mp către Partidul Verde-Organizaţia Judeţeană şi în suprafaţă de 17,39 mp către Partidul Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR) - Organizaţia Judeţeană.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 20. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitaţie publică a  terenului identificat cu numărul cadastral 153657 în suprafață de 991 mp, situat în Municipiul Iași, strada Hatman Şendrea nr. 2.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Iași a fântânii arteziene din fața terminalului T1, situată în municipiul Iași, strada Moara de Vânt nr. 34, aflată în administrarea R.A. Aeroportul Iași în vederea demolării.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 22. Proiect de hotărâre privind includerea sumei de 3.170,96 mii lei în bugetul local al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2021 pentru operaționalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate la Palatul Culturii Iași, Aeroportul Iași și Gara Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
  •                Șef Serviciu Resurse Umane și Salarizare  – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 23. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Ionel DAMIAN în calitate de administrator provizoriu, reprezentant al Consiliului Județean Iași în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane și Salarizare  – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii valori a obiectivului de investiție RESTAURAREA MUZEULUI "VASILE POGOR" IAȘI și a devizului general actualizat, în conformitate cu prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Dir. Executiv Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iași nr. 364/15.12.2015 privind aprobarea realizării  proiectului “REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2 BOTOȘANI - IAȘI”, în parteneriat, între Județul Botoșani - Consiliul Județean Botoșani și Județul Iași - Consiliul Județean Iași, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Dir. Executiv Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între UAT Județul Iași prin Consiliul Județean Iași și Muzeul Național al Literaturii Române Iași având ca obiect darea în folosință gratuită a dotărilor achiziționate în cadrul proiectului <<Consolidare, refuncționalizare și mansardare clădire monument istoric - strada V. Alecsandri nr. 6, Iași>>, cod SMIS 123820.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Dir. Executiv Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării și modificării Hotărârii nr. 145/14.05.2021 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea siguranței pacienților prin achiziția și montajul sistemelor de detectare, semnalizare și alarmare în spitalele din Județul Iași", în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  •  (susține- Dir. Executiv Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului U.A.T. Județul Iași prin Consiliul Județean Iași în Adunarea Generală a Asociației CLUSTERUL REGIONAL "AGRO FERMA".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Dir. Executiv Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 29. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru a exercita calitatea de “consilier responsabil cu afacerile UE” în “Rețeaua europeană a consilierilor regionali și locali ai UE” lansată de către Comitetul European al Regiunilor și alți actori-cheie.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 30. Proiect de hotărâre privind organizarea de către Consiliul Judeţean Iaşi în perioada 28-30 iulie 2021 a Forumului Cultural Transfrontalier “OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE ŞI FINANŢARE”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 31. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică  – D-na Elena ARVINTE)

Diverse: Decizia nr. 71/2020 și Raportul de control nr. 19042/22.06.2020 ale Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Iași.

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași  nr. 75/31.03.2021.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 17.06.20212021

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 299

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

 

DISPOZIŢIA nr. 304           

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 299/17.06.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 23 iunie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 299/17.06.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 23 iunie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75/31.03.2021  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iași;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art.I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 299/17.06.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 23 iunie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre:

 1. (32) Proiect de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Iași Industrial Park S.R.L. Iași pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Administrator  S.C. Iași Industrial Park S.R.L. Iași – Dl. Laurențiu RĂDULESCU)
  •              Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 2. (33) Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în Adunarea Generală a clusterului IMAGO – MOL.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOIE)

Art.II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 299/17.06.2021, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 22.06.2021

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 304

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

Minuta sedintei din 23.06.2021

Procesul Verbal al sedintei din 23.06.2021

Inregistrare audio