Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 22.09.2021

DISPOZIŢIA nr. 519             

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de  22 septembrie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iaşi;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de 22 septembrie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 20 august 2021, ora 1000, ale cărei lucrări s-au desfășurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului –verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din  data de 25 august 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 2 septembrie 2021, ora 1400, ale cărei lucrări s-au desfășurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului –verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 14 septembrie 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționarea ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva" Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital “Sf. Parascheva” Iași – Dl. Șef Lucr. Dr. Manuel – Florin ROȘU)
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 344/16.12.2020.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director M.N.L.R. Iași  – Dl. Lucian Dan TEODOROVICI
  • Director Executiv Direcția Economică - D-na Elena ARVINTE)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiție: Pod peste pârâul Tansa de pe DJ 246 la km. 70+824.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiție: Pod peste Râul Bahlui de pe DJ 280 C la km. 1+377.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Ansamblului Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al Consiliului Județean Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Ansamblul "Constantin Arvinte"  – Dl. Petre ȘUȘU)
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare, a organigramei a statului de funcții ale Școlii Populare de Arte " Titel Popovici" Iași".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager interimar Școala Populară de Arte "Titel Popovici" Iași – Dl. Vlad Corneliu BABA)
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament și creditelor bugetare pentru obiectivul de investiții „PARC INDUSTRIAL HOLBOCA” - proiectare, faza PUZ , care se va realiza ca acțiune multianuală.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Dir. Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 12. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului situat în Municipiul Iași, Șos. Manta Roșie nr.17, compus din teren în suprafață de 23.842 mp și construcții în suprafață totală de 931 mp, identificat cu numărul cadastral 146186, UAT Municipiul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Dir. Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Asociere în vederea realizării obiectivului de investiții “Tren Metropolitan Iași”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Dir. Executiv Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Iași din România și Raionul Cimișlia din Republica Moldova.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

            (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

     Dată astăzi: 16 septembrie 2021

                   PREȘEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 519

repartizarea proiectelor pe comisii

 

 

DISPOZIŢIA nr.527           

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 519/16.09.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 22 septembrie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 519/16.09.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 22 septembrie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G   nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75/31.03.2021  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iași;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art.I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 519/16.09.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 22 septembrie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri, după cum urmează:

 1. (15) Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 365/2020 privind nominalizarea a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași.
  •  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Birou Ghișeu Unic  – Dl. Gabriel IRIMIEA)
 2. (16) Proiect de hotărâre privind rectificarea sumelor repartizate pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Iași din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, destinate finanțării Programului pentru școli al României pe anul 2021 și estimărilor pentru anii 2022-2024.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică  – D-na Elena ARVINTE)
 3. (17) Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii sumei totale de 35700 lei  în  bugetul propriu al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi – la capitolul 67.02 , cheltuieli neeligibile necesare  realizării  proiectului “Călător pe meridiane culturale” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Raionul Fălești – Consiliul Raional Fălești.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Dir. Executiv Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 4. (18) Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament si creditelor bugetare pentru obiectivul de investiții „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a Judeţului Iaşi pentru etapa de programare 2021-2027” care se va realiza ca acțiune multianuală.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Dir. Executiv Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 5. (19) Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 284/09.11.2020.
  • Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius Sorin Dangă
  • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius Sorin Dangă)
 6. (20) Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării demersurilor pentru garantarea de către Județul Iași – Consiliul Județean Iași a creditului propus a fi contractat de către R.A. Aeroportul Iași pentru realizarea proiectului de investiții „Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași - Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași – Extras din SF - Modulul 1.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General Provizoriu R.A. Aeroportul Iaşi – Dl. Gheorghe Romeo VATRĂ)
 7. (21) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică  – D-na Elena ARVINTE)

Art. II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 519/16.09.2021, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 20.09.2021

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 527

Repartizarea proiectelor pe comisii