Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 20.10.2021

DISPOZIŢIA nr. 591             

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de  20 octombrie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iaşi;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de 20 octombrie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 22 septembrie 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 08 octombrie 2021, ora 15,00 ale cărei lucrări s-au desfășurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 12 octombrie 2021, ora 16,00 ale cărei lucrări s-au desfășurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Iași din România și Raionul Telenești din Republica Moldova.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale  Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași  nr. 284/09.11.2020.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 6. Proiect de hotărâre privind prețurile medii ale principalelor produse agricole din județul Iași, pentru anul fiscal 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția pentru Agricultură Județeană Iași – Dl. Gabriel-Vasile  HOHA
  •                Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)  
 7.  Proiect de hotărâre privind preţul mediu la masa verde de pe pajişti din judeţul Iaşi, pentru recolta anului 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția pentru Agricultură Județeană Iași – Dl. Gabriel-Vasile HOHA
  •               Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 8. Proiect de hotărâre aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Reabilitarea instalațiilor electrice interioare la pavilioanele 3 și 4 (C6 și C7) – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași, str. Octav Botez nr. 2, nr. Cad. 134328-C6, 134328 – C7.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Sf. Parascheva” Iași – dl. Șef Lucrări Manuel – Florin ROȘU)
 9. Proiect de hotărâre privind tarifele de cazare la Anexele „Adela Kogălniceanu” și ”Nicolae Gane” ale Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director M.N.L.R. – Dl. Lucian Dan TEODOROVICI)
  •               Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)                    
 10. Proiect de hotărâre privind cuantumul tarifelor de închiriere lei/oră/400mp a spațiilor extramuzeale, a tarifelor de închiriere lei/oră/zi a spaţiilor expoziţionale ale obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea  Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, a aparaturii audio – video și a echipamentelor aflate în dotarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași, pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director M.N.L.R. – Dl. Lucian Dan TEODOROVICI)
  • Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)  
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009 consolidat, prin Act Adiţional.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv ARSACIS – Dl. ing. Iulian JELEA)
 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2021 şi estimări 2022 - 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General al RA Aeroportul Iași – Dl. Romeo VATRĂ)
  •               Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE )
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiție “Modernizare drum judeţean DJ 201C: lim. Județ Neamț – Răchiteni – intersecție DN28, km. 10+500 – 16+350” care urmează a fi depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiție: “Modernizare drum județean DJ 207 A: Lim Județ Neamț - Stornesti  - Bocnita - Popesti (DJ 282 D),  km. 37+451 - 44+221” care urmează a fi depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiție “Modernizare drum județean DJ 208 I: Blagesti (DN 28A) – Crivesti – Vânatori (DJ 208 N), km. 0+000 – 1+500” care urmează a fi depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE\
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiție “Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu - Vladomira, KM 5+600 –8+800” care urmează a fi depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiție “Modernizare drum județean DJ 248: lim. Municipiu Iași – Intersecție Centura Iași, km. 4+345 – 7+670” care urmează a fi depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiție “Modernizare drum judeţean DJ 244 D: limita județul Vaslui - Dolhesti - Ciortesti - Coropceni (intersecția DN 24), km 25+500 - 32+800 - km. 34+800-38+693” care urmează a fi depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiție “Modernizare drum județean DJ 249 D: Intersecție DJ 249A (Cristești) – Intersecție DJ 249 E (Țuțora), km. 0+000 – 7+660” care urmează a fi depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiție “Modernizare drum județean DJ 249 D: Intersecție DJ 249 E - Moreni - Prisăcani - Măcărești - Grozești - Intersecție DJ 244 F, km. 7+660 - 36+329” care urmează a fi depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiție “Modernizare drum județean DJ 280: Strunga (DN 28) - Hăbășești - Brătulești - Hândrești - Oțeleni - Limita Jud. Neamț - Piscu Rusului -Zece Prăjini - Dagâța - Bălușești - Limita Jud. Vaslui, km. 35+178 - 46+660” care urmează a fi depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiție “Modernizare drum judeţean DJ 282 B: Intersecție din DN 24 C - Bivolari - Traian - Spineni - Intersecție cu DJ 282 F, km. 0+000 - 12+918” care urmează a fi depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiție “Modernizare drum județean DJ 282 A: Popricani – Larga Jijia, km. 0+000 – 10+400” care urmează a fi depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiție “Modernizare drum judeţean DJ 282D: Potângeni(DJ 282) – Românești – Podu Iloaiei – Scobâlțeni – Popești – Mădârjac, km 0+000 – 6+057” care urmează a fi depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiție “Modernizare drum județean DJ 282 E: DN 28 (Bălțați) - Lungani - Sinești– Mădârjac - Runcu - Poiana de Sus - Țibana, km. 11+046 - 16+546” care urmează a fi depus de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 27. Proiect de hotărâre privind clasificarea drumului comunal DC 118: Cucuteni – Coasta Măgurii, km 0+000 – 3+250 în drum județean cu indicativul DL 280B: Târgu Frumos (DN28) – Cucuteni – Baiceni – intersecție DJ 281C (Coasta Măgurii), km 0+000-15+052.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pe anul 2021 și a creditelor bugetare pe anul 2022 în sumă de 143,34 mii lei aferente obiectivului de investiții „Reparații capitale la clădirea Teatrului pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași”, pentru actualizarea/elaborarea documentației tehnico-economice (Expertiza Tehnică, DALI și Certificat de performanță energetică și audit energetic), obiectiv care se va realiza ca acțiune multianuală, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice ce se va derula prin Administrația Fondului pentru Mediu
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Teatrul Luceafărul – Dl. Ioan HOLBAN)  
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în județul Iași, valabile până la data de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport care dețin licențe de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate .
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- coordonator Compartiment transport – Dl. Valentin CĂLIN)
 30. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. Helia Avia Service S.R.L împotriva Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 239/25.08.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 47/24.02.2021 privind aprobarea Scenariului 2 din Master Planul Integrat pentru realizarea obiectivului de investiții „Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași - Construirea de facilități suplimentare creșterea capacității de procesare a pasagerilor în terminalele existente în partea de Vest a amplasamentului actual al Aeroportului Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a suprafeței de 20 mp teren, situat în Municipiul Iași, str. Moara de Vânt nr. 34,  parte din numărul cadastral 158462, UAT Municipiul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 32. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului situat în Municipiul Iași, Șos. Manta Roșie nr. 17, compus din teren în suprafață de 23.842 mp și construcții în suprafață totală de 931 mp, identificat cu numărul cadastral 146186, UAT Municipiul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a imobilului-teren, situat în Iaşi, str. Hatman Şendrea nr. 2, identificat cu număr cadastral 153658, UAT Iași în suprafaţă de 1.500 mp.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pe anul 2021 și a creditelor bugetare pe anul 2022 pentru obiectivul de investiții „Construirea și Dotarea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară - Iași”,  care se va realiza ca acțiune multianuală.
  •  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  •  (susține- Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pe anul 2021 și a creditelor bugetare pe anul 2022 pentru obiectivul de investiții „Construirea și Dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iași”, care se va realiza ca acțiune multianuală.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor bugetare pentru anul 2022 aferente obiectivului de investiții „Înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași” din cadrul proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, Cod SMIS 145313, care se va realiza ca acțiune multianuală.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament și creditelor bugetare pentru obiectivul de investiții platforma de comunicare www.vesteaiasului.ro, care se va realiza ca acțiune multianuală.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- consilier Serviciul Comunicare – Dl. Virgil LEIȚOIU)
 38. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. Iași nr. 311/2020 privind nominalizarea membrilor din cadrul Consiliului Județean Iași care să facă parte din comitetul de organizare prevăzut de art. 3 din H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Birou Relații Publice – Dl. Gabriel IRIMIEA)
 39. Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea analizei noului proiect de management ce va fi depus de domnul Prof. Univ. Dr. Bujor Prelipcean, în conformitate cu prevederile art. 43^1 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 40. Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea analizei noului proiect de management ce va fi depus de domnul Ioan Holban, în conformitate cu prevederile art. 43^1 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 41. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea ocupării funcției de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 42. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 33/27.01.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în organele colegiale constituite în cadrul instituțiilor publice din ramura de activitate bugetară „Învățământ”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 43. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1  la H.C.J. Iași nr. 361/16.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în organele colegiale  de conducere ale unităților din domeniul de activitate bugetară „Sănătate asistență socială" modificată prin H.C.J. nr.32/27.01.2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei inițiale a Planului de selecție pentru procedura de selecție a membrilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- consilier Compartiment Guvernanță corporativă – Dl. Cătălin NICOARĂ)
 45. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași, pentru anul bugetar 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)   
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități de cult a unor sume cu destinația de sprijin financiar, potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanța Gunernului nr. 82/2001.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)   
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Județului  Iași - Consiliul Județean Iași, la data de 30.09.2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)   
 48. Proiect de hotărâre privind achiziţia de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva" Iaşi şi a Secţiei Exterioare Leţcani
 49. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte" al Consiliului Judeţean Iaşi a unor spaţii (încăperi) situate în Iaşi şoseaua Bucium, nr.80, corp A

 50. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2021    Anexa

 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării celei de-a doua linii de gardă în specialitatea ATI pentru secția exterioară  Lețcani -  spital  mobil/modular  din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi.

  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE

  • (susține- Manager Spital Sf. Parascheva” Iași – dl. Șef Lucrări Manuel – Florin ROȘU)

 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 261,74mii lei din bugetul local al Județului Iași- Consiliul Județean Iași pe anul 2021 către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași pentru plata drepturilor stabilite prin lege personalului detașat pentru sprijinirea  activității Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași-Secția exterioara Lețcani în contextul pandemiei generate de virusul SARS CoV 2.

  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE

  • (susține- Manager Spital Sf. Parascheva” Iași – dl. Șef Lucrări Manuel – Florin ROȘU)

    

Diverse: Decizia nr. 86/12.08.2021 emisă de către Directorul Camerei de Conturi și Raportul de audit financiar nr. 23506 din 12.08.2021.

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

     Dată astăzi: 14 octombrie 2021

 

                   PREȘEDINTE,                                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                                    Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 591 si Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

Dispozitia 596 si Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate 2

Dispozitia 600 si repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

Proces verbal sedinta 20.10.2021

Minuta sedinta 20.10.2021

Inregistrare audio sedinta 20.11.2021