Ordine de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată din 09.04.2021

DISPOZIŢIA nr. 160               

privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 09 aprilie 2021, începând cu ora 1300, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (2), ale art. 179 alin. (1), (3), (4) și (6) coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 și 136, precum și ale art. 191 alin. (1) lit     . b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă de îndată Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 09 aprilie 2021, începând cu ora 1300, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind relocarea liniei de gardă în specialitatea ATI de la secția exterioară Spital Mobil/Modular din containere de logistică medicală pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii COVID-19 la nivelul REGIUNII NORD-EST la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Spitalul „Sf. Parascheva” Iaşi – Șef. Lucrări Dr. Manuel Florin ROȘU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Spitalul „Sf. Parascheva” Iaşi – Șef. Lucrări Dr. Manuel Florin ROȘU)

Art.2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte.

Art.3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu art. 179 alin. (6), art. 134 alin. (5), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021.

  Art.4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Direcția Juridică,
 4. Biroul Comunicare.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 09.04.2021

 

                   PREȘEDINTE,                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                      Costel Alexe                               Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 160

Proces Verbal

Minuta

Inregistrare audio