Modele de cereri / formulare tipizate

Dacă aveți nelămuriri cu privire la formularele/cererile de mai jos sau dacă vreți să ne trimiteți un formular sau o cerere completată, accesați următoarea pagină: 

 

Activitate de autorizare - CJ

Documentele necesare eliberării certificatului de urbanism sunt urmatoarele:

 • Cerere-tip (formularul-model F.1 "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism"), in conformitate cu precizarile privind completarea acestuia, cuprinzand:
  • elementele de indetificare a solicitantului;
  • elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
  • elementele care definesc scopul solicitatii.
 • Planuri cadastrale/topografice, cu evidentiarea imobilelor in cauza, astfel:
  • pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de incadrare in zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat, la cerere, de catre oficiul de cadrastru si publicitate imobiliara;
  • pentru imobilele inscrise in evidentele de cadrastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de catre, biroul de cadastru si publicitate imobiliara.
 • Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie.

Documentele necesare eliberării autorizaţiei de construire sunt urmatoarele:

 • Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire, inclusiv anexa - se utilizeaza  formularul model F8 obtinut de la emitent;
 • Certificatul de urbanism, in copie;
 • Dovada titlului asupra imobililui, teren si/sau constructii, in copie legalizata, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
 • Documentatia tehnica - D.T., in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returneaza beneficiarului;
 • Avizele, acordurile si punctele de vedere/actul administrativ al autoritatii pentru protectia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, in copie;
 • Studiile de specialitate, nota tehnica justificativa sau raportul de expertiza tehnica pentru lucrari de interventie la constructii existente si/sau raportul de audit energetic pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladiri, solicitate prin certificatul de urbanism, in conditiile legii, un exemplar;
 • D.T. pentru organizarea executarii lucrarilor (D.T.O.E) - piese scrise si desenate - intocmita in baza prevederilor anexei nr.1 la Lege, impreuna cu avizele specifice aferente, in doua exemplare;
 • Documentul de plata a taxei de eliberare a autorizatiei de construire, in copie.