Hotărârea nr. 105

An/categorie hotarare: 
2003
Data hotarare: 
Marţi, 1 Iulie, 2003

Art.1
Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2004, conform Anexei nr.1.
Art.2
(1) Majorarea anuala prevazuta la art.72 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare in cazul taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor, se stabileste dupa cum urmeaza:
In cazul taxelor pentru eliberarea:
1. certificatului de urbanism, la 30%;
2. autorizatiei de construire, la 30%;
3. autorizatiei de foraje si excavari, la 30%;
4. autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente, la 30%;
5. avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, la 30%;
6. de copii heliografice, la 30%.
(2) In cazul taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuala prevazuta la alin.(1) este inclusa in nivelurile acestora prevazute in Anexa nr. 1.
Art.3
Lista actelor normative prin care sint instituite impozite si taxe locale, inclusiv hotaririle Consiliului Judetean Iasi, prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in Anexa nr. 2.
Art.4
Anexele 1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5
(1) Prezenta hotarire se comunica prefectului judetului Iasi in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretariatului.
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Consiliului Judetean Iasi, prin publicare atit in "Curierul Administrativ", cit si in cotidianul "Ziua de Iasi".