Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 29.03.2022

DISPOZIŢIA nr. 368              

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de  29 martie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Iacob Negruzzi din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași  nr. 389/24.11.2021;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de  29 martie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Iacob Negruzzi din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 23 februarie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 07 martie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 15 martie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 17 martie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 283/23.08.2017 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecţia Copilului Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași, cu aplicare de la 01 aprilie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager interimar Spital Sf. Maria – D-na Bioing. med. pr. drd. Alina BELU)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare corp C1 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi din Str. Dr. I Cihac nr. 30 - actualizare expertiză tehnică, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiu geotehnic, ridicare topografică, audit energetic”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Pneumoftiziologie – Dl. Șef Lucrari Dr. Radu Adrian Crișan DABIJA )
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Sf. Parascheva– Dl. Șef. lucrări dr. Manuel – Florin ROȘU)
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital N. Oblu – Dl. Conf. Univ. Dr. Lucian EVA)
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: ,,Îmbunătaţirea calităţii serviciilor medicale acordate in context Covid 19 - la nivelul spitalului support –covid-spitalul clinic de urgenţă ,,Prof. Dr. N. Oblu  Iaşi (instalaţie de ventilare  şi tratare a aerului pentru secţiile de neurochirugie de pe etajele 2, 3, 5 (parţial)”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital N. Oblu – Dl. Conf. Univ. Dr. Lucian EVA)
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologoie “Elena Doamna” Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Elena Doamna – Dl. Dr. Gabriel MARTINESCU)
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologoie “Cuza Vodă” Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Cuza Vodă – Dl. Ec. Robert DÂNCĂ)
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Iași – Consiliul Județean Iași, în calitate de membru fondator al Asociației “ZONA METROPOLITANĂ IAȘI” pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- reprezentant Asociația “ZONA METROPOLITANĂ IAȘI”)
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru asociat al clusterului IMAGO – MOL, pe anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Președinte Cluster IMAGO – MOL - Dl. Șef lucrări dr. Vasile FOTEA)
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Iași în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAȘI, pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv ADIS – Dl. Răzvan Gabriel GHEORGHIU)
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 402/22.12.2021 privind taxele locale, pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Muzeul Național al Literaturii Române – Dl. Lucian Dan TEODOROVICI)
  •               Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 46 din 23.02.2022 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 259 din 14.09.2021 privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași -  Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași” – Extras din SF – Modulul 1”,  a valorii totale a proiectului, din care valoarea totală eligibilă, valoarea totală neeligibilă, contribuția proprie a regiei, precum și defalcarea pe surse de finanțare a valorii proiectului.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General provizoriu R.A. Aeroportul Iași – Dl. Gheorghe – Romeo VATRĂ)
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “SISTEM DE PROTECȚIE PERIMETRALĂ” - R.A. AEROPORTUL Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General provizoriu R.A. Aeroportul Iași – Dl. Gheorghe – Romeo VATRĂ)
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării temporare a activității Serviciului Social Centru de Zi din cadrul Centrul de Servicii Sociale "Bucium" Iași și înființarea în locația sa actuală a unui Serviciu Social Rezidențial numit “Vila Sonet”, pentru asigurarea protecției unui număr de 43 copii neînsoțiți sau proveniți din centre de plasament din Ucraina, care va functiona până la încetarea măsurilor de protecție instituite pentru aceștia, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 321/25.11.2020 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități, în sat Cozmești, com. Stolniceni Prăjescu, jud. Iași, în cadrul proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial «Mihail Sadoveanu» din cadrul Centrului de Servicii Sociale «Mihail Sadoveanu» - Pașcani, jud. Iași".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 323/25.11.2020 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire și dotare casă de tip familial și teren de sport multifuncțional, împrejmuire și racorduri utilități, în sat Cozmești, com. Stolniceni Prăjescu, jud. Iași, în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Mihail Sadoveanu" Pașcani, județul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 324/25.11.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate completat cu elemente specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invesții "Reabilitare, extindere, dotare și schimbare de destinație din Adăpost de zi și noapte pentru copiii străzii în Centrul de zi „Mihail Sadoveanu"- Pașcani, Județul Iași, situat în str. V. Alecsandri nr. 5, Municipiul Pașcani, Jud. Iași" în cadru proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial „Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Mihail Sadoveanu" -Pascani, județul Iași".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 182/17.05.2017 referitoare la aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași” și a cheltuielilor legate de proiect.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor necesare achiziționării serviciilor de asistență tehnică din cadrul proiectului “Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Construirea și Dotarea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară” Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “SIGUR FLUID IAȘI - Cresterea siguranţei pacienţilor din structuri spitaliceşti din Judeţul Iaşi care utilizează fluide medicale” în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași din România și Raionul Nisporeni din Republica Moldova.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- consilier Birou Comunicare, Relații Internaționale – Dl. Virgil LEIȚOIU)
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Iași – Consiliul Județean Iași către Asociația Metropolitană de Transport Public Iași (AMTPI) pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Iași și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași în domeniul privat al județului Iași și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a construcției C12 situată în Municipiul Iași, str. Păun nr.70, identificată cu numărul cadastral 148625 – C12, UAT Iași, în vederea radierii acesteia din domeniul public al județului Iași și din evidențele de cadastru.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii, prin licitație publică, a unor spații administrative/birouri în suprafață de 80,33 mp, din incinta terminalului T1 situat în Municipiul Iași, str. Moara de Vânt nr. 34, UAT Municipiul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Contractului de Administrare nr. 9246/17.03.2020 încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență “Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 32. Proiect de hotărâre privind actualizarea domeniului public al Județului Iași administrat de S.C. ApaVital S.A.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 33. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Institutul Regional de Oncologie Iași a imobilului situat în Municipiul Iași, strada Codrescu numărul 6, identificat cadastral cu nr. 153094, UAT Iași, compus din teren în suprafață de 1385 mp și clădirea C1 în suprafață de 265 mp.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXEâ
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului situat în Municipiul Iași, Șoseaua Manta Roșie nr. 17, compus din teren în suprafață de 23.842 mp și construcții în suprafață totală de 931 mp identificat cu numărul cadastral 14618, UAT Municipiul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unor obiective de investiții constând în aparatură și echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologoie “Elena Doamna” Iași, pentru care s-au alocat fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și aprobarea participării Județului Iași – Consiliul Județean Iași la achiziționarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea acestora, conform prevederilor art. 198 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ultereioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale centralizate la nivelul Județului Iași – Consiliul Județean Iași, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași.
  • Inițiator: Președintele ATOP Iași – Dl. consilier județean Constantin DOLACHI - PELIN
  • (susține- Președinte ATOP Iași – Dl. consilier județean Constantin DOLACHI - PELIN)
 38. Proiect de hotărâre privind publicarea pe site-ul Consiliului Județean Iași a posturilor vacante și temporar vacante din cadrul instituțiilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia, precum și a anunțurilor privind organizarea concursurilor de recrutare organizate în vederea ocupării acestor posturi.
  • Inițiator: consilier județean – Dl. Radu Ionel URSANU
  • (susține- Consilier județean  – Dl. Radu Ionel URSANU)
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI)
 40. Proiect de hotărâre privind desemnarea celor doi consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al județului Iași pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI)

Diverse

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021 și nr. 40/23.02.2022.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

     Dată astăzi: 23.03.2022

 

                   PREȘEDINTE,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,    

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia nr. 368

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

DISPOZIŢIA nr. 374        

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 368/23.03.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 29 martie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Iacob Negruzzi din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 368/23.03.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 29 martie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Iacob Negruzzi din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași  nr. 389/24.11.2021 și nr. 40/23.02.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 368/23.03.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 29 martie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Iacob Negruzzi din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri, după cum urmează:

 1. (41) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.46/24.02.2021 de aprobare a realizării proiectului de investiții “Sistem de protecție perimetrală”, a valorii totale a proiectului, din care valoarea totală eligibilă, valoarea totală neeligibilă, contribuția proprie a regiei, precum și defalcarea pe surse de finanțare a valorii proiectului.
  • ​​Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General provizoriu R.A. Aeroportul Iași – Dl. Gheorghe – Romeo VATRĂ)
 2. (42) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2022 ANEXE- partea I; ANEXE partea II;
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică  – D-na Elena ARVINTE)

Art. II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 368/23.03.2022, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

     Dată astăzi: 25.03.2022

 

                   PREȘEDINTE,                                                CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,    

                                                                                Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

                                                                         

Dispozitia nr. 374

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

Proces verbal sedinta 29.03.2022

Minuta sedintei din 29.03.2022

Inregistrare audio