Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 27.06.2022

DISPOZIŢIA nr. 562             

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de  27 iunie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași   nr. 389/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 şi nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de 27 iunie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 25 mai 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 31 mai 2022, ale căror lucrări s-au desfăşurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanţă, respectiv prin aplicaţia online de videoconferinţă zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 08 iunie 2022, ale căror lucrări s-au desfăşurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanţă, respectiv prin aplicaţia online de videoconferinţă zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile administrate şi finanţate din bugetul Judeţului Iaşi pentru anul 2022
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind un set de măsuri pentru valorificarea potenţialului rutei feroviare regulate Chişinău-Iaşi-Chişinău.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreşedintele C.J.Iaşi – Dl. Marius –Sorin DANGĂ)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi şi Palatul Copiilor, pentru realizarea în parteneriat a Festivalului – concurs internaţional de folclor pentru copii şi tineret „Cătălina” ediţia a XXVI-a, în perioada 25-28 iulie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreşedintele C.J.Iaşi – Dl. Marius –Sorin DANGĂ)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi şi UAT Gropniţa- Judeţul Iaşi, pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Dulce Mândră Moldoveancă-ediţia a IV-a, în ziua de 28 august 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreşedintele C.J.Iaşi – Dl. Marius –Sorin DANGĂ)
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Preşedinte ATOP Iaşi – Dl. cons.jud. Constantin DOLACHI-PELIN)
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „REABILITAREA CORP CLĂDIRE, CENTRALĂ TERMICĂ ŞI EXTINDERE CORP CLĂDIRE SCOALĂ GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PAŞCANI”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director- Şcoala Gimnazială Specială Paşcani – Dna Gabriela NEDELCU)
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Construire pavilion 8 (prin desfiinţare cabină poartă, seră, beci, gard din cărămidă, garaj şi grajd-magazie), Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Clinic de Boli Infecţioase Sf. Parascheva– Dl. Dr.Manuel-Florin ROŞU)
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finanţate de UAT Judeţul Iaşi, prin beneficiarul de folosinţă Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi (lucrări neeligibile) pentru obiectivul de investiţii „Construire pavilion 8 (prin desfiinţare cabină poartă, seră, beci, gard din cărămidă, garaj şi grajd-magazie)”, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sfânta Parascheva Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Clinic de Boli Infecţioase Sf. Parascheva– Dl. Dr.Manuel-Florin ROŞU)
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Consolidare, modernizare, schimbare de destinaţie corp C7 în clădire administrativă şi transformare pod în mansardă în volumul existent al clădirii”, Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Cuza Vodă – Dl. Ec. Robert DÂNCĂ)
 13. Proiect de hotărâre privind transformarea unei linii de gardă din specialitatea pediatrie în linie de gardă în specialitatea neurologie pediatrică în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager interimar Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Maria – D-na Alina BELU)
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Extras din Studiul de fezabilitate GARAJ ECHIPAMENTE ŞI PLATFORMĂ în vederea realizării PLATFORMĂ REMIZĂ PSI ŞI DRUM DE HANDLING” la R.A. AEROPORTUL Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General RA Aeroportul Iași – Dl. Romeo VATRĂ)
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii spre finanţare de către DGASPC Iaşi a unor proiecte în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” – sesiunea 8.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iaşi – Dl. Florin ION)
 16. Proiect de hotărârea privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „REABILITARE CLĂDIRE CĂMIN NR. 2 ŞI TRANSFORMAREA ACESTUIA ÎN CENTRU DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI BUDĂI, DIN LOCALITATEA BUDĂI, JUDEŢUL IAŞI”
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iaşi – Dl. Florin ION)
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „REALIZARE BRANŞAMENT ŞI INSTALAŢIE DE UTILIZARE EXTERIOARĂ DE GAZE NATURALE-PENTRU CENTRUL DE SERVICII SOCIALE MIRCEŞTI”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iaşi – Dl. Florin ION)
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1- Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii şi vânzării prin Bursa Română de Mărfuri a masei lemnoase pe picior, marcată, în vederea realizării lucrărilor de modernizare pe drumul judeţean DJ 201 C: lim. Jud. Neamţ-Răchiteni-DN 28, km 10+500-16+350.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 158/25.04.2018.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Arhitect Şef – D-na Ana-Maria TÎRZIU)
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.J.Iaşi nr. 361/16.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în organele colegiale de conducere ale unităţilor din domeniul de activitate bugetară „Sănătate asistenţă socială” cu modificările şi completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Şef Serviciu SRUS – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 22. Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea analizei noului proiect de management ce va fi depus de domnul Lucian Teodorovici, în conformitate cu prevederile art. art.43^1 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Şef Serviciu SRUS – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 364/15.12.2015 privind aprobarea realizării proiectului „REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2 BOTOŞANI-IAŞI”, în parteneriat, între judeţul Botoşani-Consiliul Judeţean Botoşani şi judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în judeţul Iaşi” , precum şi depunerea proiectului în vederea finanţării în cadrul Programului Administraţiei Fondului pentru Mediu privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din administrarea Consiliului Judeţean Iaşi în administrarea RA Aeroportul Iaşi a clădirilor situate în Municipiul Iaşi, strada Aeroportului nr. 46 UAT Iaşi, aflate în domeniul privat al judeţului Iaşi, identificate în cartea funciară 168190.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 26. Proiect de hotărâre privind actualizarea domeniului public al Judeţului Iaşi administrat de RA Aeroportul Iaşi
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al judeţului Iaşi a terenului în suprafaţă de 551 mp, identificat cadastral cu nr. 172542, situat în strada Arhitect George Matei Cantacuzino (fostă strada Crişan) nr. 20, aflat în administrarea Centrului Militar Zonal Iaşi, în vederea restituirii către Mănăstirea „Tuturor Sfinţilor” Bucium în conformitate cu Decizia nr. 8958/13.02.2020 a Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 219/2019 prin care s-a aprobat Regulamentul serviciului public de transport persoane prin curse regulate în judeţul Iaşi, Caietul de sarcini al serviciului public de transport persoane prin curse regulate în judeţul Iaşi, Contractul -cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria de competenţă a unităţii administrativ teritoriale- Judeţul Iaşi precum şi criteriile de calificare şi selecţie a ofertelor operatorilor de transport
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 29. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea organizării unei noi sesiuni de selecţie de proiecte în cadrul Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, conform prevederilor Legii   nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi – Dl. Marius-Sorin DANGĂ
 30. Proiect de hotărâre privind implementarea sistemului de management flotă auto la Consiliul Judeţean Iaşi, instituţiile şi întreprinderile publice la care Consiliul Judeţean Iaşi are calitatea de autoritate tutelară
  • Inițiatori: Grupul consilierilor judeţeni USR-PLUS

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași  nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 şi nr. 186/25.05.2022.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

    

Dată astăzi: 21 iunie 2022

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 562

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

 

DISPOZIŢIA nr. 570          

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 562/21.06.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 27 iunie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 562/21.06.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 27 iunie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași  nr. 389/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 şi nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 562/21.06.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 27 iunie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri, după cum urmează:

 1.  (31) Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei a mandatului de consilier judeţean al domnului Petru Avram şi declararea vacant a locului acestuia.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE

(susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu)

 1. (32)  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2022.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE

(susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)

 

DIVERSE:

 1. Adresa Judecătoriei Iaşi, Secţia Penală, dosar nr.15355/245/2022/a1, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 23284/07.06.2022
 1. Adresa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA, dosar penal nr.22/P/2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 24412/15.06.2022.

Art. II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi va fi afișat pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și va intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 562/21.06.2022, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

          (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP

 

Dată astăzi: 23 iunie 2022

 

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                      Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 570

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

Proces Verbal 27.06.2022

Minuta sedinta 27.06.2022

Inregistrare audio