Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 26.01.2022

DISPOZIŢIA nr. 48             

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 26 ianuarie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 389/24.11.2021;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de 26 ianuarie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 22 decembrie 2021
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 29 decembrie 2021, ora 19,00 ale cărei lucrări s-au desfășurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase  “Sf. Parascheva” Iași”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • Manager Sp. Sf. Parascheva – Dl. Șef Lucrari Dr. Manuel-Florin ROŞU)
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 346/24.11.2021 de  aprobare a creditelor de angajament şi creditelor bugetare pentru realizarea reparaţiei Staţiei de producere a oxigenului medical din cadrul Staţiei de Fluide Medicale ce deserveşte atât Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi cât şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sfânta Parascheva  Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Pneumoftiziologie – Dl. Șef Lucrări Dr. Radu Adrian CRIȘAN DABIJA)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei 1 – Reparaţii curente din  Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 6. Proiect de hotărâre privind includerea obiectivului de investiţii “Modernizare drum judeţean DJ201C: lim. Jud. Neamţ – Răchiteni – Intersecţie DN 28, km 10+500 – 16+350” în Programul de investiţii provizoriu pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional la Acordul de Cooperare încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 345/26.11.2015.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- consilier Serviciul Comunicare, Relații Publice, Relații Internaționale – Dl. Virgil LEIȚOIU)
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Iași – Consiliul Județean Iași, în calitate de membru al Asociației Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- consilier Serviciul Comunicare, Relații Publice, Relații Internaționale – Dl. Virgil LEIȚOIU)
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Iași – Consiliul Județean Iași, în calitate de membru al Asociației Regiunilor Europene Viticole (AREV), pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- consilier Serviciul Comunicare, Relații Publice, Relații Internaționale – Dl. Virgil LEIȚOIU)
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei învățământului special din județul Iași pentru anul școlar 2022-2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.J. Iași  nr. 361/16.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în organele colegiale de conducere ale unităților din domeniul de activitate bugetară “Sănătate asistență socială” modificată prin H.C.J. nr. 32/27.01.2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru perioada ianuarie – decembrie 2021 privind stadiul realizării măsurilor incluse în Planul de menţinere a calităţii aerului în Judeţul Iaşi pentru perioada 2019 - 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Coordonator Comisie Tehnică – D-na arh. Anca MIHĂILESCU)              
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 338/19.10.2018 privind aprobarea realizării proiectului “Creșterea calității serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare și dotare ambulatoriu integrat în incinta IRO Iași”, în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 165/27.04.2020.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 304/22.11.2016 privind aprobarea proiectului RESTAURAREA MUZEULUI "VASILE POGOR" IAȘI Cod SMIS 116511 și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu bugetul final al proiectului.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 15. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul bugetului Județului Iași - Consiliului Judeţean Iaşi, până la aprobarea bugetului pe anul 2022, a fondurilor necesare plăților urgente (execuție de lucrări și servicii de consultanță) în cadrul proiectului  “Regiunea Nord - Est - Axa rutieră strategică 1: Iași- Suceava”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din excedentul bugetului Județului Iași- Consiliului Judeţean Iaşi, până la aprobarea bugetului pe anul 2022, a fondurilor necesare derulării activităților în cadrul  proiectului RESTAURAREA MUZEULUI  “NICOLAE GANE” IAȘI.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din excedentul bugetului Județului Iași - Consiliului Judeţean Iaşi, până la aprobarea bugetului pe anul 2022, a fondurilor necesare derulării activităților în cadrul  proiectului “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF. MARIA”,  IAȘI”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 18. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi  pe anul 2021, a unor sume necesare plăţilor urgente până la aprobarea bugetului pe anul 2022, pentru  obiectivul de investiții "Călător pe Meridiane Culturale"- "Traveller on Cultural Meridians" conform Contractului de Grant – cod 1 HARD/2.1/1..
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 182/17.05.2017 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași” și  a  cheltuielilor legate de proiect.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2021-2024, a Ghidului Solicitantului și a draftului de contract de finanțare în vederea realizării obiectivelor de investiții eligibile.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 21. Proiect de hotărâre privind repartizarea pentru anul 2022 pe unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, destinate finanțării  Programului  pentru școli al României în perioada ianuarie – iunie 2022 a anului școlar 2021 – 2022  și estimari pe anul 2023.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Direcția Economică Director Executiv – D-na Elena ARVINTE)
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului total al cheltuielilor pentru funcţionarea centrelor de zi din comunele Aroneanu, Balș, Ciurea, Cotnari, Fântânele, Heleşteni, Ion Neculce, Miroslava, Ruginoasa, Scobinţi, Tomeşti, Țibănești și Țigănași, precum şi cota-parte de finanțare din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Direcția Economică Director Executiv – D-na Elena ARVINTE)
 23. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași  a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,  precum și a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ - teritoriale, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, conform prevederilor art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  cu modificările și completările ulterioare și Scrisorii Cadru nr. 467736/2021 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,  propuneri pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Direcția Economică Director Executiv – D-na Elena ARVINTE)
 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai R.A. Aeroportul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- consilier Compartiment Guvernanță Corporativă – Dl. Cătălin NICOARĂ)
 25. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție la nivelul autorității publice tutelare în vederea selecției membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- consilier Compartiment Guvernanță Corporativă – Dl. Cătălin NICOARĂ)
 26. Proiect de hotărâre privind însușirea prevederilor Deciziei nr. 864/01.11.2021 a Curții de Apel Iași, referitoare la terenul în suprafață de 34.633 mp, identificat cu numărul cadastral 68804, înscris în cartea funciară UAT Ciurea.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)  
 27. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de concesionare prin licitație publică a suprafeței de 15.400 mp, din imobilul proprietatea publică a județului Iași, situat în Municipiul Iași str. Moara de Vânt nr. 34, parte din numărul cadastral 168287, UAT Municipiul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)  
 28. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului proprietatea publică a Județului Iași, situat în Iași, str. Arhitect G. M. Cantacuzino (fostă Crișan) nr. 20, Județul Iași, UAT Iași, identificat cu numărul cadastral 145937.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU) 
 29. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului proprietatea publică a Județului Iași, situat în Iași, str. Hatman Șendrea nr. 2, Județul Iași, UAT Iași, identificat cu numărul cadastral 172126.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)  
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferării din evidența contabilă a Județului Iași - Consiliului Județean Iași a valorii majorată a investițiilor realizate de Consiliul Județean Iași în cadrul proiectului „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a Ansamblului Monument Istoric Mănăstirea Golia-Iași” pentru imobilul situat în  Municipiul Iași, strada Cuza Vodă nr. 51 și preluarea în evidența contabilă a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei-Mănăstirea Golia.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)  
 31. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al STATULUI ROMÂN și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul General de Aviație, Unitatea Specială de Aviație Iași în domeniul public al JUDEȚULUI IAȘI a imobilului teren în suprafață de 83.000 mp situat în municipiul Iași, str. Moara de Vânt nr. 34, identificat cu numărul cadastral 129806, UAT Municipiul Iași
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)  
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a spațiului comercial în suprafață de 32,24 mp, situat în Iași, str. Moara de Vânt nr. 34, Terminal T3.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU) 

              Diverse 1: Adresa Curții de Conturi - Camera de Conturi Iași nr. 64091 din 24.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 46774 din 28.12.2021; Decizia nr.140/2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.84/05.08.2019 și ulterior prin Decizia nr.6/29.012020; Raport privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 84/2019, înregistrat la Camera de Conturi Iași sub nr. 56165/2021 și la Consiliul Județean Iași sub nr. 42160 din 26.11.2021.

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

      Dată astăzi: 20.01.2022

                   PREȘEDINTE,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                                   Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 48/20.01.2022

Anexa la Disp. 48/20.01.2022 - Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

 

DISPOZIŢIA nr. 54           

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 48/20.01.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 26 ianuarie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 48/20.01.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 26 ianuarie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75/31.03.2021  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iași;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 48/20.01.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 26 ianuarie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre, după cum urmează:

 1.  (33) Proiect de hotărâre privind repartizarea pentru anul 2022 pe unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași, a sumelor corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ - teritoriale, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, conform Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, precum și estimările pentru anii 2023 - 2025 privind repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași a sumelor corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ – teritoriale și a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică  – D-na Elena ARVINTE)

Art. II Materialul înscris pe proiectul ordinii de zi va fi afișat pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și va intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 48/20.01.2022, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

    Dată astăzi: 25.01.2022

 

                      PREȘEDINTE,                                               CONTRASEMNEAZĂ,

                      Costel Alexe                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                                   Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia nr. 54/25.01.2022

Anexa la Disp. nr. 54/25.01.2022 - Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

Proces verbal sedinta 26.01.2022

Minuta sadinta 26.01.2022

Inregistrare audio