Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 25.05.2022

DISPOZIŢIA nr. 493              

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 25 mai 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 389/24.11.2021 și nr. 40/23.02.2022;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de 25 mai 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 27 aprilie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 10 mai 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Iaşi" domnilor ROMAN IAGUPOV (ZDOB ŞI ZDUB), VITALIE ADVAHOV şi VASILE ADVAHOV (FRAŢII ADVAHOV).
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE)
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE – POST MORTEM AL JUDEȚULUI IAȘI" domnului SORIN IFTIMI.
  • Inițiatori: grupul consilierilor județeni USR din CJ Iași
  • (susține- liderul grupului consilierilor județeni USR din CJ Iași – Dl. Cons. Etienne IGNAT)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de cooperare între Județul Iași din România și Raionul Odessa din Ucraina.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judetul Iaşi din România şi Raionul Orhei din Republica Moldova.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării anexelor 1a, 8e, 10, 12 și 16 ale Monografiei economico – militare a Județului Iași adoptate prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 174/27.05.2020.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șeful Structurii Teritoriale Pentru Probleme Speciale – Dl. Col. Gavril SĂNDUȚI)
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Cuza Vodă” Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Cuza Vodă – Dl. Ec. Robert DÂNCĂ)
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 10. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 7.770,22 mii lei pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Borosoaia - Plugari (DJ 282 B), km. 18+268 - 25+272" pentru anul 2022. 
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 11. Proiect de privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2021 de către R.A. Aeroportul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General RA Aeroportul Iași – Dl. Romeo VATRĂ
  •               Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 12. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aferenţi anului 2021 cuprinşi în anexele la contractele de mandat ale Consiliului de administraţie al R.A. Aeroportul Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- consilier Compartiment Guvernanță Corporativă – Dl. Cătălin NICOARĂ)
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare clădire cămin nr. 2 şi transformarea acesteia în Centru de îngrijire şi asistentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Budăi, din localitatea Budăi, județul Iaşi" şi a Acordului de Parteneriat încheiat cu Directia Generală de Asistentă Socială şi Protecția Copilului Iaşi, în vederea finanțării în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR)- Apelul de proiecte- Renovare integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.1/1 Componenta 5 Valul Renovării.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI REFUNCȚIONALIZAREA PAVILIONULUI I1 DIN CADRUL CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE TÂRGU FRUMOS" și a Acordului de Parteneriat încheiat cu Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) – Apelul de proiecte: renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2/1, Componenta 5 - Valul Renovării.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă a zonei de protecție, partea stângă şi dreaptă din sectorul de drum judeţean DJ 249E: Tomeşti (DN 28) - Țuțora, km 0+000 - 5+450 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară GAZ-3 în vederea implementării proiectului “Înființare sistem de distribuție inteligent de gaze naturale care să poată prelua şi mixul de gaz natural/hidrogen/gaze verzi în comunele: Comarna, Prisăcani, Costuleni, judeţul Iaşi”. 
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 16. Proiect de hotărâre privind însuşirea prevederilor Deciziei nr. 864/01.11.2021 a Curții de Apel Iaşi referitoare la terenul în suprafață de 34.633 mp identificat cu numărul cadastral 68804 înscris în cartea funciară UAT Ciurea.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Iaşi a construcţillor K, L, M situate în Municipiul Iaşi, strada Sărărie nr. 177C (fostă Codrescu, nr.6), aflate în administrarea Institutului Regional de Oncologie Iaşi, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării (demolării).
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Iași a construcției C3 situată în Municipiul Iași, strada Vasile Lupu nr. 80, identificată cu numărul cadastral 158394-C3, UAT Iași, aflată în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, pentru scoaterea din funcțiune în  vederea casării (demolării).
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 19. Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea imobilului proprietatea publică a Județului Iași, situat în municipiul Iași, strada Codrescu nr. 6, identificat cu numărul cadastral 142840.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Iaşi Infrastructură".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ)
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, la data de 31.03.2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)

Diverse - Adresa Companiei Naționale de căi ferate „CFR"- SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 20603/19.05.2022.

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași  nr. 398/24.11.2021 și nr. 40/23.02.2022.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

       Dată astăzi: 19.05.2022

 

                     PREȘEDINTE,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                                    Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 493

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

 

DISPOZIŢIA nr. 504            

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 493/19.05.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 25 mai 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 493/19.05.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 25 mai 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 389/24.11.2021 și nr. 40/23.02.2022;;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

 

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 493/19.05.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară în data de 25 mai 2022 începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următoarele:

 1. (24) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)

Diverse: Adresa Companiei Naționale de căi ferate „CFR"- SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 20603/19.05.2022.

Art. II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART. III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 493/19.03.2022, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

 

Dată astăzi: 20.05.2022

 

                   PREȘEDINTE,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                            Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 504

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

Proces verbal sedinta

Minuta sedinta