Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 23.02.2022

DISPOZIŢIA nr. 297             

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 23 februarie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 389/24.11.2021;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de 23 februarie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 26 ianuarie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 08 februarie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Iași. 
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 4. Proiect de hotărâre privind mandatarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, pentru organizarea și realizarea activităților de contractare de servicii sociale acordate de furnizori publici și privați.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru al Asociației “Euroregiunea Siret - Prut - Nistru” pe anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Asociațiai Euroregiunea Siret - Prut – Nistru”- Dl. Mircea COSMA)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției de asociere dintre Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Fundația Hope and Home for Children România (HHC România) în vederea dezvoltării Centrului RESPIRO pentru copiii cu dizabilități din județul Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl.  Florin Ion)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 2/23.01.2019 de aprobare a bugetului și a cheltuielilor legate de implementarea Proiectului TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în parteneriat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl.  Florin Ion)
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 318/25.11.2020 de aprobare a Proiectului “Închiderea Centrul Rezidențial „Mihail Sadoveanu” din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Mihail Sadoveanu”– Pașcani, județul Iaşi si a cheltuielilor legate de proiect.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl.  Florin Ion)
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 259 din 14.09.2021 privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași -  Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași” – Extras din SF – Modulul 1”, a valorii totale a proiectului, din care valoarea totală eligibilă, valoarea totală neeligibilă, contribuția proprie a regiei, precum și defalcarea pe surse de finanțare a valorii proiectului.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General provizoriu R.A. Aeroportul Iași – Dl. Gheorghe – Romeo VATRĂ)
 10. Proiect de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2022 și estimări 2023-2024.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General provizoriu R.A. Aeroportul Iași – Dl. Gheorghe – Romeo VATRĂ)
  •               Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 11. Proiect de hotărâre privind declasificarea drumului judeţean DJ 282E:  Lim. UAT Mădârjac (Bojila) – Runcu – Poiana de Sus – Ţibana (DJ 248A), km 29+963 – 35+758 în drum comunal cu indicativul DC 58A: Ţibana (DJ 248A) – Poiana de Sus – Runcu – UAT Mădârjac (Bojila), km 0+000 – 5+795.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației către Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv ARSACIS – Dl. Iulian JELEA)
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea din veniturile proprii ale spitalului, în anul 2022, a stimulentelor financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe țară personalului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași prevăzut în anexa VIII din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane și Salarizare – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane și Salarizare – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de asociere între Consiliul Județean Iași și SC DELGAZ GRID S.A. pentru realizarea lucrărilor de eliberare amplasament/realizarea condițiilor de coexistență a drumurilor publice administrate de un consiliu județean/local cu reţelele de interes public de transport și de distribuţie a energiei electrice și a Contractului pentru eliberarea amplasamentului în vederea continuării lucrărilor în cadrul obiectivului “REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI-SUCEAVA”, cod SMIS 110622.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIREA ȘI DOTAREA SPITALULUI CLINIC INTEGRAT DE BOLI  RESPIRATORII  IAȘI”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi pe anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi la Fondul pentru Dezvoltare Regională pe anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi, în calitate de membru fondator al Asociației ATRIUM pe anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr. 28282/17.08.2021, încheiat între U.A.T. Județul Iaşi, prin Consiliul Judeţean Iaşi şi Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi, având ca obiect darea în folosinţă gratuită a dotărilor suplimentare achiziţionate în vederea amenajării ”Muzeului Pogromului” în incinta ”Casei Muzeelor”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi –Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pe anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI)
 23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Contractului de Administrare nr.5849/19.02.2021 încheiat între Județul Iași-Consiliul Județean Iași și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 24. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al STATULUI ROMÂN și din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în domeniul public al JUDEȚULUI IAȘI a activului funcțional din cadrul societății FORTUS SA compus din teren intravilan în suprafață de 456.098 mp, teren extravilan în suprafață de 157.311 mp și construcțiile amplasate pe acestea.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 25. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE AL JUDEȚULUI IAȘI” domnului Prof. Univ. Dr. VIOREL SCRIPCARIU.
  • Inițiator: Dl. consilier județean Daniel DÎSCĂ, liderul grupului consilierilor județeni ai Partidului Uniunea Salvați România din Consiliul Județean Iași
  • (susține- Dl. consilier județean Daniel DÎSCĂ)
 26. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE AL JUDEȚULUI IAȘI” domnului Adrian ARDELEANU.
  • Inițiator: Dl. consilier județean Adrian ACOSTOAIEI
  •  (susține- Dl. consilier județean Adrian ACOSTOAIEI)
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele ATOP Iași – Dl. consilier județean Constantin DOLACHI - PELIN
  • (susține- Președinte ATOP Iași – Dl. consilier județean Constantin DOLACHI - PELIN)

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

       Dată astăzi: 17.02.2022

 

                   PREȘEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                                     Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 297

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

 

DISPOZIŢIA nr. 302          

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 297/17.02.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 23 februarie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 297/17.02.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 23 februarie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75/31.03.2021  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iași;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 297/17.02.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 23 februarie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre, după cum urmează:

 1.  (28) Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Cetățenilor Implicați în Comunitate Iași pentru realizarea în parteneriat a Festivalului Concurs Internațional de Muzică Ușoară “Vise printre stele”, ediția a X-a, în perioada 12-20 martie 2022
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu)

Art. II Materialul înscris pe proiectul ordinii de zi va fi afișat pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și va intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 297/17.02.2022, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

          (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

 

     Dată astăzi: 22.02.2022

                       PREȘEDINTE,                                              CONTRASEMNEAZĂ,

                      Costel Alexe                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                                Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia nr. 302

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

Proces Verbal sedinta 23.02.2022

Minuta sedinta 23.02.2022

Inregistrare audio