Ordine de zi a sedintei extraordinare convocata de indata in 31.05.2022

DISPOZIŢIA nr. 513               

privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 31 mai 2022, începând cu ora 1000, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (2), ale art. 179 alin. (1), (3), (4) și (6) coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 și 136, precum și ale art. 191 alin. (1) lit   . b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

Având în vedere Dipoziția Președintelui Consiliului Judeţean Iași nr. 655/10.11.2020;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă de îndată Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 31 mai 2022, începând cu ora 1000, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2022 din bugetul Județului  Iași – Consiliul Județean Iași conform prevederilor Legii nr. 350/2005, precum și pentru programe, proiecte și acțiuni în domeniul sportului.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius Sorin DANGĂ)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității transportului public de persoane prin curse regulate în comunele Aroneanu și Holboca, pentru perioada 01.07.2022 – 31.12.2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține-  Coordonator Comp. Aotoritatea județeană de transport public – Dl. Valentin CĂLIN)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării campaniei de colectare separată a deșeurilor reciclabile în data de 5 Iunie - Ziua Mondială a Mediului, precum și a Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Iași, ADIS Iași și Muzeul Literaturii Române Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași  nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași  nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;.

Art. 4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

                                                                                Dată astăzi: 30 mai 2022

 

                   PREȘEDINTE,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                             Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitie 513

Proces verbal sedinta

Minuta sedinta