Ordine de zi a sedintei extraordinare convocata de indata in 10.05.2022

 

DISPOZIŢIA nr. 465                

privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 10 mai 2022, începând cu ora 1000, la Sala Iacob Negruzzi din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile art. 178 alin. (2), ale art. 179 alin. (1), (3), (4) și (6) coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 și 136, precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021 și nr. 40/23.02.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului   nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

DISPUNE:

Art. 1.  Se convoacă de îndată Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 10 mai 2022, începând cu ora 1000, la Sala Iacob Negruzzi din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, pentru realizarea în parteneriat  a Concursului Naţional Transcurricular de Lectură şi Interpretare „Ionel Teodoreanu”, în perioada 12-15 mai 2022.
    • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
    • (susține- Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi – Dl. Marius-Sorin DANGĂ)

Art. 2 Materialul înscris pe proiectul ordinii de zi va fi afișat pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași  nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași  nr. 398/24.11.2021 și nr. 40/23.02.2022;

Art. 4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

  1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
  2. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

                                                                                                        Dată astăzi: 09 mai 2022

 

                     PREȘEDINTE,                                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                       Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia nr. 465