Ordine de zi a sedintei extraordinare convocata de indata in 08.06.2022

DISPOZIŢIA nr. 537               

privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 8 iunie 2022, începând cu ora 1200, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (2), ale art. 179 alin. (1), (3), (4) și (6) coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 și 136, precum și ale art. 191 alin. (1) lit . b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă de îndată Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 8 iunie 2022, începând cu ora 1200, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Judeţean Iaşi nr. 190/31.05.2022 şi nr. 193/31.05.2022.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului  Judeţean Iaşi – Dl. Costel ALEXE

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2022 din bugetul Județului  Iași – Consiliul Județean Iași conform prevederilor Legii nr. 350/2005, precum și pentru programe, proiecte și acțiuni în domeniul sportului.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE

          (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius Sorin DANGĂ)

           3.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 112/29.05.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare elevilor din învățământul preuniversitar din județul Iași, care au obținut premii/distincții/medalii la competiții școlare județene, naționale și internaționale, acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, precum și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora.

Initiator:  Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE

         (susține-  Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius Sorin DANGĂ)

          4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii pentru 23 de  elevi din unităţile de învăţământ special din judeţul Iaşi, precum şi pentru 2 sportivi care au participat la concursuri/olimpiade şcolare şi sportive în anul şcolar 2021-2022

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE

(susţine: Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius Sorin DANGĂ)

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;.

Art. 4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

  1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
  2. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

                                                                                Dată astăzi: 08.06.2022

 

                   PREȘEDINTE,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                       Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 537

Minuta sedinta

Proces verbal sedinta

 

Tags: