Ordine de zi a sedintei extraordinare convocata de indata 05.07.2022

DISPOZIŢIA nr. 596            

privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 05 iulie 2022, începând cu ora 1000, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (2), ale art. 179 alin. (1), (3), (4) și (6) coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 și 136, precum și ale art. 191 alin. (1) lit   . b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă de îndată Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 05 iulie 2022, începând cu ora 1000, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind procedura de urmat în situațiile în care Consiliul Județean Iași nu s-a constituit parte civilă în cadrul proceselor penale.
  • Inițiator: grupul consilierilor județeni PNL Iași
  • (susține- grupul consilierilor județeni PNL Iași)
 2. Proiect de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a Consiliului Județean Iași în Dosar nr. 22/P/2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Naționala Anticorupție, Serviciul Teritorial Iași.
  • Inițiatori: grupul consilierilor județeni USR Iași
  • (susține- grupul consilierilor județeni URS Iași)
 3. Proiect de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a Consiliului Județean Iași în dosarul nr. 15355/245/2022.
  • Inițiatori: grupul consilierilor județeni USR Iași
  • (susține- grupul consilierilor județeni USR Iași)

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași  nr. 398/24.11.2021, nr. 40/23.02.2022 și nr. 186/25.05.2022;.

Art. 4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

                                                                                Dată astăzi: 04 iulie 2022

 

                   PREȘEDINTE,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                             Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 596