Ordine de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Iasi din 08.02.2022

DISPOZIŢIA nr. 262               

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 08 februarie 2022, începând cu ora 1300 (Dispoziția nr. 273/07.02.2022), la Sala Virgil Săhleanu a Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (2) și 179 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 08 februarie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu a Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării numărului maxim de burse ce se acordă în semestrul al II-lea din anul școlar 2021 – 2022, elevilor care frecventează cursurile unităților de învățământ special, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 387/24.11.2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași, Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 2. Proiect de hotărâre privind bugetul general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2022. ANEXE
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași, Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor întocmite până la această dată în vederea selecției membrilor Consiliului de administrație al R.A. Aeroportul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- consilier Compartiment Guvernanță Corporativă – Dl. Cătălin NICOARĂ)

Art.2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art.3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 389/24.11.2021.

Art.4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Direcția Juridică,
 4. Biroul Comunicare.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 04.02.2022

                          PREȘEDINTE,                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                           Costel Alexe                               Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia nr. 262 din 04.02.2022

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

 

DISPOZIŢIA nr. 273           

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 262/04.02.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, în data de 08 februarie 2022

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 262/04.02.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, în data de 08 februarie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu a Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75/31.03.2021  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iași, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 262/04.02.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, în data de 08 februarie 2022, după cum urmează:

 1. ora începerii şedinţei extraordinare din data de 08 februarie 2022 este 1300 la Sala Virgil Săhleanu a Instituției Prefectului Județului Iași;
 2.  proiectul ordinii de zi se completează cu următoarele proiecte de hotărâri:
 1. (4) Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Consiliului Județean Iași” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 2. (5) Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestării culturale  “Cartea izvor al Cunoașterii” organizată în data de 15 februarie 2022-Ziua Națională a Lecturii de către Județul Iași-Consiliul Județean Iași, Biblioteca Județeană ”Gheorghe Asachi” Iași, Colegiul Tehnic “Ioan Holban” Iași, Muzeul Național al Literaturii Române în parteneriat cu Complexul Național Muzeal ”Moldova” Iași, Centrul Cultural Multifuncțional al Seniorilor, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Uniunea Scriitorilor-filiala Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Comisia pentru Educație, Cultură, Culte a CJ Iași prin membrii săi, consilieri județeni)

Art. II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 262/04.02.2022, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 07.02.2022

 

                   PREȘEDINTE,                                             CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                             Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 273

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

Inregistrare audio

Proces Verbal sedinta extraordinara din 08.02.2022

Minuta sedinta extraordinara din 08.02.2022