Ordine de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Iasi din 07.03.2022

DISPOZIŢIA nr. 326               

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, în data de 07 martie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (2) și 179 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificat și completat prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021 și nr. 40/23.02.2022;

Având în vedere Dipoziția Președintelui Consiliului Judeţean Iași nr. 655/10.11.2020;

Având în vedere Dipoziția Președintelui Consiliului Judeţean Iași nr. 311/25.02.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, în data de 07 martie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului și a formularelor necesare în vederea acordării de finananțări nerambursabile din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțarea nerambursabilă din bugetul Județului Iași a programelor, proiectelor și acțiunilor în domeniul sportului.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2022 din bugetul propriu al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare precum și pentru  programe, proiecte și acțiuni  în domeniul sportului.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 153/26.05.2021 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 186/23.06.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a programelor, proiectelor și acțiunilor în domeniul sportului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași.
  • Inițiator: Președintele ATOP Iași – Dl. consilier județean Constantin DOLACHI – PELIN
  • (susține- Președinte ATOP Iași – Dl. consilier județean Constantin DOLACHI - PELIN)

Art.2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta..

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași  nr. 75/31.03.2021.

Art. 4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

        Dată astăzi: 03 martie 2022

 

                   PREȘEDINTE,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                            Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitie 326

Repartizarea proiecte pe comisii de specialitate

 

DISPOZIŢIA nr. 331            

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 326/03.03.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, în data de 07 martie 2022

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 326/03.03.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, în data de 07 martie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu a Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75/31.03.2021  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iași, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021 și nr. 40/23.02.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 326/03.03.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, în data de 07 martie 2022, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri, după cum urmează:

 1. (7) Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, (S.N.C.R.R.) – Filiana Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 1. (8) Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România a cinci încăperi situate la demisolul – 1 al Centrului Expozițional Moldova Iași în vederea desfășurării de activități umanitare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 1. (9) Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mihail Sturdza" al județului Iași a două spații situate la parterul și demisolul-2 al Centrului Expozițional Moldova Iași în vederea desfășurării activității de depozitare materiale și bunuri pentru Ucraina.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)

Art. II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART. III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 326/03.03.2022, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art. IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 04.03.2022

 

                   PREȘEDINTE,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                              Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitie 331

Repartizarea proiecte pe comisii de specialitate

 

DISPOZIŢIA nr. 332           

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 326/03.03.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, în data de 07 martie 2022

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 326/03.03.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, în data de 07 martie 2022, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu a Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 331/04.03.2022 pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 326/03.03.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, în data de 07 martie 2022;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75/31.03.2021  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iași, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021 și nr. 40/23.02.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 326/03.03.2022 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, în data de 07 martie 2022, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri0, după cum urmează:

1.(10) Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2022.

 •     Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
 •    (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)

Art. II Materialul înscris pe proiectul ordinii de zi va fi afișat pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și va intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART. III Celelalte prevederi ale Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 326/03.03.2022 și nr. 331/04.03.2022, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art. IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 07 martie 2022

 

                   PREȘEDINTE,                                              CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                                 Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia nr.332

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

Proces verbal sedinta 07.03.2022

Minuta sedinta 07.03.2022

Inregistrare audio