Ordine de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată din 17.03.2022

DISPOZIŢIA nr. 354                

privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 17 martie 2022, începând cu ora 1300, la Sala Iacob Negruzzi din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile art. 178 alin. (2), ale art. 179 alin. (1), (3), (4) și (6) coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 și 136, precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021 și  nr. 40/23.02.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă de îndată Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 17 martie 2022, începând cu ora 1300, la Sala Iacob Negruzzi din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Florin – Daniel Șandru și declararea vacant a locului acestuia.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de ajutor către unitatea administrativ teritorială – Administrația Regională de Stat Vinița, Ucraina în contextul crizei actuale existente pe teritoriul Ucrainei.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de ajutor către unitatea administrativ teritorială – Raionul Cernăuți,  Ucraina în contextul crizei actuale existente pe teritoriul Ucrainei.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași, pentru realizarea în parteneriat a Galei Profesorului Anului din Mediul Rural, în perioada 23-25 martie 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Vicepreședintele Consiliului Județean Iași – Dl. Marius – Sorin DANGĂ)

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași   nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași   nr. 398/24.11.2021 și nr. 40/23.02.2022;.

Art. 4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

                                                                               Dată astăzi: 17 martie 2022

 

                   PREȘEDINTE,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                             Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 354

Proces verbal sedinta 17.03.2022

Minuta sedinta 17.03.2022

Inregistrare audio