Ordine de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată din 11.04.2022

DISPOZIŢIA nr. 403                

privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 11 aprilie 2022, începând cu ora 900, la Sala Iacob Negruzzi din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile art. 178 alin. (2), ale art. 179 alin. (1), (3), (4) și (6) coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 și 136, precum și ale art. 191 alin. (1) lit   . b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021 și  nr. 40/23.02.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă de îndată Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 11 aprilie 2022, începând cu ora 900, la Sala Iacob Negruzzi din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține-  Cons. Comp. Guvernanță Corporativă – Dl. Cătălin NICOARĂ)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Iași din România și Raionul Taraclia din Republica Moldova.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține-  Cons. Serviciul Comunicare, Relații Internaționale – Dl. Virgil LEIȚOIU)

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași  nr.75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași  nr. 398/24.11.2021 și nr.40/23.02.2022;.

Art. 4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

                                                                          Dată astăzi: 08 aprilie 2022

 

                   PREȘEDINTE,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                             Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 403

Proces verbal sedinta 11.04.2022

Minuta sedintei din 11.04.2022

Inregistrare audio