Ordine de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată din 01.04.2022

DISPOZIŢIA nr. 384            

privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 01 aprilie 2022, începând cu ora 1100, la Sala Virgil Sahleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile art. 178 alin. (2), ale art. 179 alin. (1), (3), (4) și (6) coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 și 136, precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 398/24.11.2021 și nr. 40/23.02.2022;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă de îndată Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 01 aprilie 2022, începând cu ora 1100, la Sala Virgil Sahleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitarea și Modernizarea Imobilelor cu Numere cadastrale 161496 și 161497, situate în str. Cuza Vodă nr. 29, în care își desfășoară activitatea Filarmonica MOLDOVA  Iași", Apelul de proiecte de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 Valul Renovării
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea suprafeței desfășurate a clădirii situate în Iași, str. Spital Pașcanu nr.11, număr cadastral 149112 – C1, domeniu public al Județului Iași, în administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții – Dl. Iogen GÎNJU)
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării de către Consiliul Județean Iași în perioada 14-15 aprilie 2022 la Iași a Forumului Transfrontalier - oportunități pentru accesarea fondurilor europene prin Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2021-2027.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Şef Serviciu Logistic – D-na Titica Liliana HOLICOV)

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași  nr. 398/24.11.2021 și nr. 40/23.02.2022;.

Art. 4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

                                                                                Dată astăzi: 01 aprilie 2022

 

                   PREȘEDINTE,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                             Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia nr. 384

Proces verbal sedinta 01.04.2022

Minuta sedintei din 01.04.2022

Inregistrare audio