Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 24.11.2021

DISPOZIŢIA nr. 670             

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 noiembrie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iaşi;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de  24 noiembrie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 20 octombrie 2021
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi convocată de îndată în 05 noiembrie 2021, ora 13,00 ale cărei lucrări s-au desfășurat prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiţie “AMPLASARE CONTAINER METALIC PE PLATFORMĂ BETONATĂ, ECHIPAT CU O LINIE DE PRODUCȚIE OXIGEN MEDICAL ȘI AMPLASARE GENERATOR ELECTRIC” la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Pneumoftiziologie – Dl. Șef Lucrări Dr. Radu Adrian CRIȘAN DABIJA)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare pentru realizarea reparației Stației de producere a oxigenului medical din cadrul Stației de Fluide Medicale ce deservește atât Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași cât și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Pneumoftiziologie – Dl. Șef Lucrări Dr. Radu Adrian CRIȘAN DABIJA)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitarea și Modernizarea Ascensorului pentru Persoane Q = 1200 Kg, 6 stații, 6 accese, serie fabricație 108AM0600185 din 2008 de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași”- Proiect Tehnic, Detalii de Execuție și Lucrări de Execuție.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
   • (susține- Manager Spital Pneumoftiziologie – Dl. Șef Lucrări Dr. Radu Adrian CRIȘAN DABIJA)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 103,50 mii lei din bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2021 către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași pentru plata drepturilor stabilite prin lege personalului detașat din străinătate pentru sprijinirea activității Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași – Secția exterioară Lețcani în contextul pandemiei generate de virusul SARS CoV 2.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital „Sfânta Parascheva” – Dl. Şef Lucrări dr. Manuel-Florin ROŞU)
 7. Proiect de hotărâre privind tarifele pentru prestarea serviciilor de pază și protecție de către Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași, pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Interimar DJPP Iași – Dl. Dănuț PODEA)
  •              Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la cursurile din cadrul Programelor de formare „Managementul procesului de incluziune şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale” şi „Managementul situaţiilor de criză educaţională în contextul şcolii faţă în faţă şi online”, organizate de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director C.J.R.A.E. – D-na Anca HARDULEA)
  • Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Asistenţă Medico-Socială Bivolari.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director CAMS Bivolari – Dl. Petru BRIȘCARU)    
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de către Centrul de Asistenţă Medico-Socială Bivolari, precum şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor beneficiarilor şi/sau susţinătorilor legali ai beneficiarilor serviciilor asigurate de către Centrul de Asistenţă Medico-Socială Bivolari, pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director CAMS Bivolari – Dl. Petru BRIȘCARU)
  •               Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Podu Iloaiei, precum şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor beneficiarilor şi/sau susţinătorilor legali ai beneficiarilor serviciilor asigurate de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Podu Iloaiei, pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director UAMS Podu Iloaiei – D-na dr. Roxana Crenguța ANISIE)
  •                Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a  Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității Medico-Sociale Răducăneni.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director UAMS Răducăneni – Dl. Corneliu MELINTE)   
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de către Unitatea Medico-Socială Răducăneni, precum şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor beneficiarilor şi/sau susţinătorilor legali ai beneficiarilor serviciilor asigurate de către Unitatea Medico-Socială Răducăneni, pentru anul 2022.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director UAMS Răducăneni – Dl. Corneliu MELINTE)
  •                Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate  și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: CONSTRUIRE CORP CLĂDIRE PENTRU ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICO SOCIALE PERSOANELOR AFLATE ÎN DIFICULTATE, ÎN INCINTA UNITĂȚII MEDICO-SOCIALE RĂDUCĂNENI.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director UMS Răducăneni – Dl. Corneliu MELINTE)
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale  Ansamblului Artistic Profesionist ”Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Ansamblu ”Constantin Arvinte” -  Dl. Petre ȘUȘU)   
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 266/30.09.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)   
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 101/2018 pentru aprobarea proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial ”Bogdana”, Bogdănești, judeţul Iaşi” finanțat prin POR 2014-2020 urmare a actualizării devizului general și devizelor pe obiective de investiții în contextul identificării unor lucrări suplimentare (Lot 5) și aplicării prevederilor Ordonanței nr. 15/30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)   
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici în etapa de execuție a lucrărilor în contextul aplicării prevederilor Ordonanței nr. 15/30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru obiectivul de investiție: ,,Construire şi dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități în tarlaua 57/538/1 Lot 1- Zona Centru, Localitatea Horleşti, Jud. Iași în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial ”Bogdana”, Bogdănești, judeţul Iaşi”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici în etapa  de execuție a lucrărilor în contextul aplicării prevederilor Ordonanței nr. 15/30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru obiectivul de investiție: Construire şi dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități în Tarlaua 31/923/1 Lot 2- Satu Nou, Localitatea Horlești, Jud. Iași în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial ”Bogdana”, Bogdănești, judeţul Iaşi”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)   
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici în etapa de execuție a lucrărilor în contextul aplicării prevederilor Ordonanței nr. 15/30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru obiectivul de investiție: ,,Construire şi dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități în tarlaua 53/1193- Lot 3- Pârloage, Localitatea Bogdănești, Jud. Iași în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial ”Bogdana”, Bogdănești, judeţul Iaşi”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)   
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici în etapa de execuție a lucrărilor în contextul aplicării prevederilor Ordonanței nr. 15/30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru obiectivul de investiție: ,,Construire şi dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități în tarlaua 53/1193- Lot 4- Pârloage, Localitatea Bogdănești, Județul Iași în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial ”Bogdana”, Bogdănești, judeţul Iaşi”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION)   
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici în etapa de execuție a lucrărilor în contextul aplicării prevederilor Ordonanței nr. 15/30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale Dispoziției de șantier nr. 1/2021 pentru obiectivul de investiție: Lot 5- ”Reabilitare, modernizare şi dotare, în vederea schimbării de destinație din Centrul de Servicii Sociale ”Bogdana”, Bogdănești în Centru de zi, sat Bogdăneşti, Comuna Horleşti, Județul Iași în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial ”Bogdana”, Bogdănești, judeţul Iaşi”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION) 
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: CONSTRUIRE ȘI DOTARE LOCUINȚĂ PROTEJATĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDURI UTILITĂȚI ÎN T13/3, CC 242 ȘI CC243, SAT GROPNIȚA, COMUNA GROPNIȚA, JUDEȚUL IAȘI” în cadrul proiectului “DEZINSTITUȚIONALIZARE ȘI INTEGRARE COMUNITARĂ  DIC”, A CENTRULUI DE RECUPARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ HÎRLĂU.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION) 
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: “CONSTRUIRE ȘI DOTARE LOCUINȚĂ PROTEJATĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDURI UTILITĂȚI ÎN T13/2, PARCELA A219/1, CC 218, SAT GROPNIȚA, COMUNA GROPNIȚA, JUDEȚUL IAȘI” în cadrul proiectului “DEZINSTITUȚIONALIZARE ȘI INTEGRARE COMUNITARĂ  DIC”, A CENTRULUI DE RECUPARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ HÎRLĂU.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION) 
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: “CONSTRUIRE ȘI DOTARE LOCUINȚĂ PROTEJATĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDURI UTILITĂȚI ÎN T14, PARCELA 434, SAT FORĂȘTI, COMUNA GROPNIȚA, JUDEȚUL IAȘI” în cadrul proiectului “DEZINSTITUȚIONALIZARE ȘI INTEGRARE COMUNITARĂ  DIC”, A CENTRULUI DE RECUPARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ HÎRLĂU.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION) 
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: “REABILITARE ȘI MODERNIZARE ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DE DESTINAȚIE DIN ȘCOALA FORĂȘTI ÎN CENTRUL DE ZI FORĂȘTI, COMUNA GROPNUIȚA, JUDEȚUL IAȘI” în cadrul proiectului “DEZINSTITUȚIONALIZARE ȘI INTEGRARE COMUNITARĂ  DIC”, A CENTRULUI DE RECUPARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ HÎRLĂU.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION) 
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: “REABILITARE ÎMPREJMUIRE ACCES AUTO ȘI PIETONAL” în cadrul CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE BUCIUM IAȘI.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION) 
 28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare, în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil aflat în ocrotire în alt județ decât județul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION) 
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pe anul 2021 în sumă totală de 997,79 mii lei şi a creditelor bugetare pe anul 2022 în sumă totală de 997,79 mii lei pentru realizarea unor obiective de investiţii  - “Dotări independente – echipamente IT şi licenţe software”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Coordonator Compartiment Informatică – D-na Aurora ȚIPLEA)
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții “Instalație de ventilare, tratare și purificare a aerului pentru secțiile de neurochirurgie de pe etajele 2, 3, 5 (parțial)”, la Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu “Iași și a Notei Conceptuale.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE) 
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament pentru anul 2021 și a creditului bugetar pentru anul 2022 aferente obiectivului de investiții „Construirea și Dotarea Centrului Regional pentru Tratamentul Infertilității Iași”, care se va realiza ca acțiune multianuală.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 245/25.08.2021 privind aprobarea realizării proiectului ”Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului “Modernizare S.M.I.D. în judetul Iași în vederea tranziției spre economia circulară”, a cofinanțării la valoarea totală a cheltuielilor eligibile și a Listei de investiții prioritare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)   
 33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati la faza PTh și a devizului general elaborat pentru obiectivul de investiție:  „EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCŢIONALĂ REGIONALĂ DE URGENȚĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF. MARIA” IAŞI”, faza PTh.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)   
 34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 132/13.04.2018 privind aprobarea proiectului „EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCŢIONALĂ REGIONALĂ DE URGENȚĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII ”SF. MARIA” IAŞI” și a cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu devizul general actualizat la faza PTh.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)   
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament și creditelor bugetare pentru obiectivul de investiții: Elaborare a Studiului de calitate a aerului pentru comunele Ungheni și Holboca, Județul Iași; asistență tehnică pentru Planul de calitate a aerului pentru comunele Ungheni și Holboca, județul Iași; obținerea avizelor Agenției pentru Protecția Mediului Iași și a Centrului de Evaluare a Calității Aerului (C.E.C.A.), care se va realiza ca acțiune multianulă.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Coordonator Compartiment Transport – Dl. Valentin CĂLIN)
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament și creditelor bugetare pentru obiectivul de investiții: Achiziționarea serviciilor de realizare și găzduire a website-ului www.iasitransport.ro care se va realiza ca acțiune multianuală.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Coordonator Compartiment Transport – Dl. Valentin CĂLIN)  
 37. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași a spațiilor în care își desfășoară activitatea Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi situate în municipiul Iași, Strada Hatman Șendrea nr. 2.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)  
 38. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în domeniul public al Municipiului Iași și administrarea Consiliului Local Iași a spațiilor situate în Strada Hatman Șendrea nr. 2, în care funcționează Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi al Spitalului Clinic de Recuperare Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)  
 39. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al  STATULUI ROMÂN și din administrarea ROMATSA-ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN în domeniul public al JUDEȚULUI IAȘI şi în administrarea R.A. AEROPORTUL IAȘI a imobilului teren în suprafață de 2.997 mp situat în intravilan extins municipiul Iași având numărul cadastral 147181, UAT Municipiul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)  
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a suprafeței de 280 mp teren, situat în incinta Aeroportului Internațional Iași, str. Moara de Vânt nr. 34,  parte din numărul cadastral 158462, UAT Municipiul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)  
 41. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. Helia Avia Service S.R.L împotriva Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 260/14.09.2021 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „DEZVOLTAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL IAȘI – EXTINDEREA TERMINALELOR DE PASAGERI ȘI A FACILITĂȚILOR DE PARCARE LA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL IAȘI” și a Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 261/14.09.2021 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "DEZVOLTAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL IAȘI – EXTINDEREA TERMINALELOR DE PASAGERI ȘI A FACILITĂȚILOR DE PARCARE LA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL IAȘI – EXTRAS DIN SF – MODULUL 1".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)  
 42. Proiect de hotărâre privind realizarea obiectivului de investiții: “DEMOLARE CLĂDIRI AVIAȚIA UTILITARĂ DIN STR. AEROPORTULUI NR. 46, IAȘI”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 43. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.J. Iași nr. 361/16.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în organele colegiale de conducere ale unităților din domeniul de activitate bugetară  „Sănătate asistență socială", cu modificările și completările ulterioare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Logistic  – D-na Titica Liliana HOLICOV)
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim și a cuantumului burselor aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ special finanțate de Județul Iași - Consiliului Județean Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică  – D-na Elena ARVINTE)
 46. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Județean Iași nr. 225/21.07.2021 și a anexelor la aceasta, potrivit filelor de buget comunicate de Ministerul Sănătății cu privire la creditele bugetare repartizate din transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea unor obiective de investiții constând în aparatură și echipamente medicale la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, la Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași, la Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi și la Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică  – D-na Elena ARVINTE)
 47. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)

       Diverse.

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași  nr. 75/31.03.2021.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

           (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

      Dată astăzi: 18 noiembrie 2021

                   PREȘEDINTE,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                                           Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozițía 670

Repartizarea proiectelor de hotarari pe comisii de specialitate

 

DISPOZIŢIA nr. 679           

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 670/18.11.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 noiembrie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 670/18.11.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 noiembrie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75/31.03.2021  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iași;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 670/18.11.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 noiembrie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri, după cum urmează:

 1. (48) Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, ca urmare a reorganizării.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv DJADP Iași – Dl. Ing. Ciprian-Ovidiu CIUCAN)
 2. (49) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2021. ANEXE
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică  – D-na Elena ARVINTE)

Art. II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 670/18.11.2021, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 22.11.2021

                   PREȘEDINTE,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                                Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispoziția 679

Repartizarea proiectelor de hotărâri pe comisii de specialitate

 

DISPOZIŢIA nr. 680              

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 670/18.11.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 noiembrie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 670/18.11.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 noiembrie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 679/22.11.2021 pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 670/18.11.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 noiembrie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75/31.03.2021  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iași;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 670/18.11.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 noiembrie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre, după cum urmează:

 1. (50) Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului bugetar pentru anul 2022 în valoare de 72000 lei pentru serviciile de adăpostire a animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativ – teritorială a judeţului Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcţia Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)

Art. II Materialul înscris pe proiectul ordinii de zi va fi afișat pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și va intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. III Celelalte prevederi ale Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 670/18.11.2021 şi nr. 679/22.11.2021, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art. IV (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

          (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

      Dată astăzi: 23 noiembrie 2021

 

                   PREȘEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                                       Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispoziţia nr. 680

Repartizarea proiectului de hotarare pe comsii de specialitate