Ordine de zi a ședintei ordinare a Consiliului Județean Iași din 24.02.2021

DISPOZIŢIA nr. 85               

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 februarie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 164 din 26.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 143 din 25.03.2020;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de 24 februarie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 27.01.2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 284/09.11.2020
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Bulgaru Liviu Gabriel și declararea vacant a locului acestuia.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului de Acord de Cooperare între Județul Iași din România și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din  Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași  – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 8. Proiect de hotărâre privind clasificarea drumului comunal DC 20 C: lim. Mun. Iaşi – Dancu, km 0+000-0+400 în drum judeţean cu indicativul DJ 249 A: lim Mun. Iaşi – Ungheni, km 2+200-18+539.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași  – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii şi vânzării prin Bursa Română de Mărfuri a masei lemnoase pe picior, marcată, în vederea realizării investiţiilor de modernizare pe drumurile judeţene DJ 282D:Popeşti -  Mădârjac, km 25+036-38+828 şi DJ 282F:Vlădeni – Andrieşeni: km 0+000-12+898.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași  – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 10. Proiect de hotărâre privind încheierea convenției de asociere dintre Consiliul Județean Iași, Fundația Hope and Home for Children România și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași în vederea închiderii Centrului Rezidențial "Sf. Nicolae" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Nicolae" Pașcani, județul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General DGASPC Iași  – Dl. Florin Ion)
 11. Proiect de hotărâre privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 prin Actul adițional nr.41.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director general ApaVital SA – Dl. Dr. Ing. Mihail DORUȘ
  •                Director Executiv ARSACIS  - dl. Iulian JELEA)
 12. Proiect de hotărâre privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director general ApaVital SA – Dl. Dr. Ing. Mihail DORUȘ
  •              Director Executiv ARSACIS  - dl. Iulian JELEA)
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației către Asociația Regională a Serviciilor de apă Canal Iași – ARSACIS pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv ARSACIS  - dl. Iulian JELEA)
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului de investiții “Sistem de protecție perimetrală”, a valorii totale a proiectului, din care valoarea totală eligibilă, valoarea totală neeligibilă, contribuția proprie a regiei, precum și defalcarea pe surse de finanțare a valorii proiectului.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  •  (susține- Director General provizoriu RA Aeroportul Iași  – Dl. Vasile STOICEA)
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scenariului 2 din Master Planul Integrat pentru realizarea obiectivului de investitii „Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași - Construirea de facilități suplimentare și creșterea capacității de procesare a pasagerilor în terminalele existente în partea de Vest a amplasamentului actual al Aeroportului Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director General provizoriu RA Aeroportul Iași  – Dl. Vasile STOICEA)
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației județului Iași – Consiliul Județean Iași, în calitate de membru al Asociației Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Administrator Public – Dl. Ștefan Andrei CAZACU)
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții “Construirea și Dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iași”, a Notei Conceptuale precum și a valorii estimate pentru realizarea documentațiilor tehnico – economice pe faze de proiectare.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  •  (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul Consiliului Județean Iași pentru anul 2021 a sumelor necesare pentru elaborarea documentației tehnico – economice pe faze de proiectare ( Etapa I + Etapa II) în vederea realizării obiectivului de investiții “Construirea și Dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii Iași”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "CONSTRUIREA ȘI DOTAREA CENTRULUI REGIONAL PENTRU TRATAMENTUL INFERTILITĂȚII IAȘI", în valoare totală estimată de 55.845.391 lei fără TVA și a Notei Conceptuale.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2021 a fondurilor necesare derulării activităților în cadrul proiectului RESTAURAREA MUZEULUI “NICOLAE + GANE” IAȘI Cod SMIS 116510.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2021 a fondurilor necesare plății serviciilor de informare și publicitate în cadrul proiectului “Extindere și dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași” (cod SMIS 121187).
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 22. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 33/27.01.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în organele colegiale constituite în cadrul instituțiilor publice din ramura de activitate bugetară „Învățământ”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane –Dl. Radu APETREI)
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane –Dl. Radu APETREI)
 24. Proiect de hotărâre privind validarea componenței Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Birou Ghișeu Unic –Dl. Gabriel IRIMIA)
 25. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ - teritoriale, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, conform prevederilor art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  cu modificările și completările ulterioare și Scrisorii Cadru nr. 462196/2021 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, propuneri pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 26. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe anul 2021 a unei sume din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  •  (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 27. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor defalcate din  taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor  destinate finanțării  Programului pentru școli al României - propuneri pe anul 2021 și  estimări pentru anii 2022 – 2024, conform prevederilor Scrisorii Cadru nr. 462196/18.01.2021 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 şi a estimărilor pentru anii 2022-2024, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul județului Iași.
  • Inițiator: Consilier județean Etienne IGNAT
  • (susține- Consilier județean Etienne IGNAT)

Diverse:

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu art. 179 alin. (6), art. 134 alin. (5), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP,

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 18.02.2021

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 85

Repartizare proiecte pe comisii

 

DISPOZIŢIA nr. 88               

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 85/18.02.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 februarie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 85/18.02.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 24 februarie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art.I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 85/18.02.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară în data de 24 februarie 2021 începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:            

 1. (29.) Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Iași în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAȘI, pe anul 2021.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv ADIS IAȘI – Dl. Răzvan Gabriel GHEORGHIU)
 2. (30) Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Iași – Consiliul Județean Iași la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași pe anul 2021.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 3. (31) Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Iași – Consiliul Județean Iași la Fondul pentru Dezvoltare Regională pe anul 2021.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)

Art.II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 85/18.02.2021, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 22.01.2021

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 88

Repartizare proiecte pe comisii