Ordine de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Iasi din 21.07.2021

DISPOZIŢIA nr. 368               

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de  21 iulie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iaşi;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de  21 iulie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 23 iunie 2021
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al Județului Iași” domnului Ștefan Dărăbuș.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • Liderul grupului PMP – Dl. Consilier județean  Marian USCATU)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiție "Reabilitarea și modernizarea Ascensorului pentru persoane Q = 1200 Kg, 6 Stații, 6 Accese, Serie fabricatie 108AM0600185 din 2008, la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Pneumoftiziologie – Dl. Șef Lucrări Dr. Radu Adrian Crișan Dabija)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Consolidare și modificare gard din cărămidă existent", Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva" Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Sf. Parascheva – Dl. Șef Lucrări Dr. Manuel-Florin ROȘU)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Construire pavilion 8 (prin desființare cabină poartă, seră, beci, gard din cărămidă, garaj și grajd-magazie)",  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva" Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital Sf. Parascheva – Dl. Șef Lucrări Dr. Manuel-Florin ROȘU)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Cuza Vodă” Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital “Cuza Vodă” Iași – Dl. Ec. Robert DÂNCĂ)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării arondării unităților administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor (S.PC.L.E.P.) din jud. Iasi, prin desprinderea comunelor Erbiceni și Românești de la S.P.C.L.E.P. Hârlău și arondarea acestora la S.P.C.L.E.P. Podu Iloaiei.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director D.J.E.P. Iași – D-na Maria Carla LOZNEANU)
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru UAT Județul Iași – Consiliul Județean Iași - "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioada 2014-2020".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Dir. Executiv  ARSACIS – Dl. ing. Iulian JELEA
  • Dir. General  SC. APAVITAL.SA – Dl. Mihail DORUȘ)
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 344/16.12.2020, privind taxele locale, pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director M.N.L.R. Iași – Dl. Lucian Dan TEODOROVICI
  • Director Executiv Direcția Economică  – D-na Elena ARVINTE)
 10. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul bugetului local al Județului Iași a sumei de 5.264,21 mii lei reprezentând contribuția de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiție „Modernizare drum județean, DJ 208F Heci (intersecție DJ 208) - Tătăruși - Iorcani - lim.jud.Suceava, km.0+000-12+462" până la recuperarea acesteia de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN)
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educaționala Iași, în anul 2021, a programului de formare „Managementul situațiilor de criză educațională în contextul școlii față în față și online".
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director CJRAE Iași – D-na Anca HARDULEA)
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la cursurile organizate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, din cadrul Programului de formare „Managementul situațiilor de criză educațională în contextul școlii față în față și online", pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director CJRAE Iași – D-na Anca HARDULEA
  • Director Executiv Direcția Economică  – D-na Elena ARVINTE)
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIREA ȘI DOTAREA INSTITUTULUI REGIONAL DE MEDICINĂ CARDIOVASCULARĂ” IAȘI.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Dir. Executiv Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între U.A.T. Județul Iași prin Consiliul Județean Iași și Muzeul Național al Literaturii Române Iași având ca obiect darea în folosință gratuită a dotărilor achiziționate în cadrul proiectului „Restaurarea muzeului „Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul" Iași", cod SMIS 116509.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Dir. Executiv Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a suprafeței de 1599 mp teren, situat în str. Moara de Vânt nr.34, parte din numărul cadastral 158462, UAT Municipiul Iași.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de transport persoane prin curse regulate în județul Iași, Caietului de sarcini al serviciului public de transport persoane prin curse regulate în județul Iași, Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria de competență a unității administrativ teritoriale - Județul IAȘI precum și a criteriilor de calificare și selecție a ofertelor operatorilor de transport.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Județului Iași a imobilului situat în Oraș Podu Iloaiei, Județul Iași identificat în cartea funciară 60033, UAT Podu Iloaiei.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din proprietatea publică a Judeţului Iași în proprietatea publică a Orașului Podu Iloaiei a imobilului situat în sat Scobâlţeni, Oraș Podu Iloaiei, Judeţul Iași, identificat în cartea funciară 60033, UAT Podu Iloaiei.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 19. Proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului special reprezentanților Judeţului Iași în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea întreprinderii demersurilor legale și aprobării actelor juridice necesare pentru rezilierea Contractului de comodat nr.1936/11.09.2020 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași și transmiterea în folosința Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturza” Iași a "Spitalului Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid - 19 la nivelul Regiunii Nord - Est”, proprietatea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică  – Dl. Iogen GÎNJU)
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iași nr. 361/16.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iași în organele colegiale de conducere ale unităţilor din domeniul de activitate bugetară „Sănătate și asistenţă socială”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi cu nr. 200/23.06.2021 privind organizarea de către Consiliul Judeţean Iaşi în perioada 28-30 iulie 2021 a Forumului Cultural Transfrontalier “OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE ŞI FINANŢARE”.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 166/26.05.2021 și a anexelor la aceasta, potrivit filelor de buget comunicate de Ministerul Sănătății cu privire la creditele bugetare repartizate din transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea unor obiective de investiții constând în aparatură și echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, la Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași  și la Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică  – D-na Elena ARVINTE)
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități de cult a unor sume cu destinația de sprijin financiar, potrivit art. 3 alin (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001, precum și aprobarea criteriilor pentru repartizarea acestor sume.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică  – D-na Elena ARVINTE)
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuție bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, la data de 30.06.2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică  – D-na Elena ARVINTE)
 25. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2021.
  • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică  – D-na Elena ARVINTE

       Diverse:

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 75/31.03.2021.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5. (1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 15 iulie 2021

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 368

Repartizarea proiectelor de hotarari pe comisii de specialitate

 

DISPOZIŢIA nr. 373           

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 368/15.07.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 21 iulie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 368/15.07.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 21 iulie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 75/31.03.2021  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iași;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art.I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 368/15.07.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară în data de 21 iulie 2021 începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că se completează proiectul ordinii de zi la DIVERSE cu următoarele materiale la pct. D5:

Diverse:

D5. Raportul de audit nr. 4105/2019, Decizia nr. 182/2019 și Decizia nr. 68/2021 ale Curții de Conturi Iaşi.

Art. II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza și dezbaterea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 368/15.07.2021, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi:19.07.2021

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu
 

Dispoziţia 373

Proces verbal sedinta 21.07.2021

Minuta sedinta 21.07.2021

Inregistrare audio sedinta 21.07.2021