Ordine de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Iasi din 11.01.2021

DISPOZIŢIA nr. 12                

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 11  ianuarie 2021, începând cu ora 1400, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (2) și 179 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 164 din 26.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 143 din 25.03.2020;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 11 ianuarie 2021, începând cu ora 1400, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier județean al domnului Năcuță Sorin și declararea vacant a locului acestuia
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIREA ŞI DOTAREA INSTITUTULUI REGIONAL DE MEDICINĂ CARDIOVASCULARĂ – IAȘI”, a Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare, precum și a valorii estimate pentru realizarea documentațiilor tehnico – economice pe faze de proiectare.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul Consiliului Județean Iași pentru anul 2021 a fondurilor necesare pentru achiziția și realizarea documentațiilor tehnico-economice Etapa I (a studiului de prefezabilitate, studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii specifice) pentru obiectivul de investiții INSTITUTUL REGIONAL DE MEDICINĂ CARDIOVASCULARĂ IAȘI.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii fișei de proiect 1.3.4.1 „Construirea şi dotarea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară – Iași” în Anexa C din Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 98/29.04.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socială și Economică a Județului Iași pentru perioada 2014-2020 – Plan de acțiuni.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat în vederea realizării proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătura”, Cod SMIS 145313, prin care se va finanța elaborarea documentației tehnico –economice aferentă proiectului „Înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași”, precum și a valorii totale a acesteia și a contribuției proprii în cadrul proiectului.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)

Art.2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art.3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu art. 179 alin. (6), art. 134 alin. (5), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Direcția Juridică,
 4. Biroul Comunicare.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 08.01.2021

 

                   PREȘEDINTE,                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                      Costel Alexe                               Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia nr. 12

Lista proiectelor repartizate pe comisii