Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 27.01.2021

DISPOZIŢIA nr. 33               

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 27 ianuarie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (4) (6), coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 135 și 136 precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 164 din 26.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 143 din 25.03.2020;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de 27 ianuarie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 16.12.2020.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 18.12.2020, convocată de îndată prin mijloace electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 11.01.2021, convocată prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași  nr. 293/2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva" Iași cu secția exterioară "Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est".
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital„Sf. Parascheva" Iași – Dl. Șef lucrări dr. Manuel Florin ROȘU)
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe țară personalului din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva" Iași prevăzut în anexa VIII din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalului care își desfășoară activitatea în secția exterioară "Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est", în perioada ianuarie - martie 2021, din veniturile proprii ale spitalului.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital„Sf. Parascheva" Iași – Dl. Șef lucrări dr. Manuel Florin ROȘU)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei 1 – Reparaţii curente din  Programul de lucrări drumuri şi poduri al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian CIUCAN)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică ACORD CADRU pentru lucrările de întreţinere pe drumurile judeţene pe timp de vară pentru perioada 2021-2022 şi a creditului de angajament în valoare de 79.798.288,27 lei necesar desfaşurării acestor activităţi.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian CIUCAN)
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică pentru lucrări de Modernizare drum judeţean DJ 201C: lim Judeţ Neamţ – Răchiteni – intersecţie DN 28, km 10+500 – 16+350 şi aprobarea unui credit de angajament  în valoare de 15.554,806 mii lei pentru perioada 2021 – 2022.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian CIUCAN)
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică pentru lucrări de Modernizare drum judeţean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+650 – 8+800 şi aprobarea unui credit de angajament  în valoare de 10.434,426 mii lei pentru perioada 2021 – 2022.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian CIUCAN)
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică pentru lucrări de Modernizare drum judeţean DJ 282B: Intersecţie DN 24C – Bivolari – Traian – Spineni – Intersecţie cu DJ 282F, km 0+000 – 12+918 şi aprobarea unui credit de angajament  în valoare de 29.162,140 mii lei pentru perioada 2021 – 2022.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – Dl. Ciprian CIUCAN)
 11. Proiect de hotărâre privind înființarea și funcționarea Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități "Sfântul Nectarie" prin reorganizarea Centrului rezidențial pentru copii în sistemul de protecție specială "Sfântul Nectarie" și aprobarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director DGASPC Iași – Dl. Florin ION)
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2021 a fondurilor necesare plății furnizării de dotări și serviciilor de consultanță în cadrul proiectului <<Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric - strada V. Alecsandri, nr. 6, Iaşi>>, cod SMIS 123820.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 3/11.01.2021 privind aprobarea alocării din bugetul Consiliului Județean Iași pentru anul 2021 a fondurilor necesare pentru achiziția și realizarea documentațiilor tehnico-economice Etapa I (a studiului de prefezabilitate, studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii specifice) pentru obiectivul de investiții INSTITUTUL REGIONAL DE MEDICINĂ CARDIOVASCULARĂ IAȘI
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2021 a fondurilor necesare plății execuției de lucrări în cadrul proiectului  ”Regiunea Nord –Est - Axa rutieră strategică 1: Iași- Suceava”, Cod SMIS 110622.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 15. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pe anul 2021 a unor sume necesare plăților urgente până la aprobarea bugetului pe anul în curs, pentru obiectivul de investiții “Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor”.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2021 a fondurilor necesare derulării activităților în cadrul  proiectului “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII ”SF. MARIA”,  IAȘI”, Cod SMIS 110280.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Iași 2019-2025”.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru perioada ianuarie – decembrie 2020 privind stadiul realizării măsurilor incluse în Planul de menținere a calității aerului în Județul Iași pentru perioada 2019 - 2023.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Coordonator Comisie Tehnică – D-na arh. Anca MIHĂILESCU)
 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în organele colegiale constituite în cadrul instituțiilor publice din ramura de activitate bugetară „Învățământ”.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- p. Şef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei învățământului special din județul Iași pentru anul școlar 2021 – 2022.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- p. Şef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 21. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Institutul Regional de Oncologie Iaşi a imobilului proprietatea publică a Județului Iași – Consiliul Județean Iași situat în Municipiul Iași, strada Codrescu, numărul 6, identificat cadastral cu        nr. 163046, UAT Iași.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 22. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a două încăperi situate la demisolul al-II-lea al Centrului Expozițional Moldova Iași.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.420/18.12.2019 privind darea în administrare către Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași a unor spații (încăperi) situate în Iași, șoseaua Bucium, nr.80.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 24. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași a unei părți din imobilul C1, respectiv 432,29 mp identificat cu  nr. cadastral  144344-C1, UAT Iași, situat în Iași, B-dul.Chimiei, nr.12.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 25. Proiect de hotărâre privind darea în administrare pentru o perioadă de 5 ani, către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi a unor părţi din imobilele proprietatea publică a judeţului Iaşi, situate în comuna Răducăneni şi comuna Bivolari, judeţul Iaşi.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 26. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 1.518 mp proprietatea publică a Județului Iași, situat în Municipiul Iași, strada Codrescu, nr.6, identificat cadastral 3335/2, UAT Iași.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 27. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2020.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)

Diverse:

Art. 2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu art. 179 alin. (6), art. 134 alin. (5), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art. 5.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP,

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 21.01.2021

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 33

Repartizarea proiectelor pe comisii

 

DISPOZIŢIA nr. 37               

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 33/21.01.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 27 ianuarie 2021, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 33/21.01.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară în data de 27 ianuarie 2021 începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (11) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

Art.I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 33/21.01.2021 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară în data de 27 ianuarie 2021 începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, în sensul că:

a) Se retrage de către inițiator, Președintele Consiliului Județean Iași, proiectul de hotărâre înscris la punctul 26 în proiectul ordinii de zi, respectiv: Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 1.518 mp proprietatea publică a Județului Iași, situat în Municipiul Iași, strada Codrescu, nr.6, identificat cadastral 3335/2, UAT Iași.

b) Se completează proiectul ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri, respectiv:      

 1. Proiect de hotărâre privind menținerea la nivelul lunii decembrie 2020 a salariilor de bază  pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași și din serviciile publice din subordinea acestuia, în perioada 01.01.2021-31.12.2021.
  • (susține- p. Şef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 361/16.12.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în organele colegiale de conducere ale unităților din domeniul de activitate bugetară „Sănătate și asistență socială” .
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- p. Şef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)

Art.II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 33/21.01.2021, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP,
 4. Biroul Comunicare.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 25.01.2021

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                      Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 37

Repartizarea proiectelor pe comisii

Proces Verbal din 27.01.2021

Minuta sedintei din 27.01.2021

Inregistrarea audio a sedintei din 27.01.2021