Ordine de zi a ședinței extraordinare convocată pentru data de 14.09.2021

DISPOZIŢIA nr. 508               

privind convocarea  Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de  14 septembrie 2021, începând cu ora 1600, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (2) şi art. 179 alin. (1), şi (2) lit.b) şi alin. (4)  coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 și 136, precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă  Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 14 septembrie  2021, începând cu ora 1600, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Vatră Gheorghe-Romeo şi declararea vacant a locului acestuia.
    • Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Iaşi – Dl. Costel ALEXE
    • ( susține- Secretarul General al Judeţului – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU)
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului de investiţii cu titlul: Dezvoltarea Aeroportului Internaţional Iaşi – Extinderea terminalelor de pasageri şi a facilităţilor de parcare la Aeroportul Internaţional Iaşi- Extras din SF – Modului 1, a valorii totale a proiectului, din care valoarea totală eligibilă, valoarea totală neeligibilă, contribuţia proprie a regiei, precum şi defalcarea pe surse de finanţare a valorii proiectului.
    • Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Iaşi – Dl. Costel ALEXE
    • (susține- Director General Provizoriu R.A. Aeroportul Iaşi – Dl. Gheorghe Romeo VATRĂ
    • Director Tehnic R.A. Aeroportul Iaşi- Dl. Cosmin PRICOP)    
  3. Proiect de hotărâre privind modularea realizării SF-ului şi schimbarea denumirii obiectivului de investiţii „DEZVOLTAREA AEROPORTULUI INTERNAŢIONAL IAŞI”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 96/24.04.2019.
    • Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Iaşi – Dl. Costel ALEXE
    • (susține- Director General Provizoriu R.A. Aeroportul Iaşi – Dl. Gheorghe Romeo VATRĂ
    • Director Tehnic R.A. Aeroportul Iaşi- Dl. Cosmin PRICOP)
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “DEZVOLTAREA AEROPORTULUI INTERNAŢIONAL IAŞI – EXTINDEREA TERMINALELOR DE PASAGERI ŞI A FACILITĂŢILOR DE PARCARE LA AEROPORTUL INTERNAŢIONAL IAŞI”.
    • Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Iaşi – Dl. Costel ALEXE
    • (susține- Director General Provizoriu R.A. Aeroportul Iaşi – Dl. Gheorghe Romeo VATRĂ
    • Director Tehnic R.A. Aeroportul Iaşi- Dl. Cosmin PRICOP)
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „DEZVOLTAREA AEROPORTULUI INTERNAŢIONAL IAŞI – EXTINDEREA TERMINALELOR DE PASAGERI ŞI A FACILITĂŢILOR DE PARCARE LA AEROPORTUL INTERNAŢIONAL IAŞI – EXTRAS DIN SF – MODULUL 1”.
    • Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Iaşi – Dl. Costel ALEXE
    • (susține- Director General Provizoriu R.A. Aeroportul Iaşi – Dl. Gheorghe Romeo VATRĂ
    • Director Tehnic R.A. Aeroportul Iaşi- Dl. Cosmin PRICOP)
  6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, pentru anul 2021 şi estimări 2022-2023.
    • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
    • (susține- Director General Provizoriu R.A. Aeroportul Iaşi – Dl. Gheorghe Romeo VATRĂ
    • Director Tehnic R.A. Aeroportul Iaşi- Dl. Cosmin PRICOP)
  7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui număr de patru consilieri judeţeni ai Consiliului Judeţean Iaşi în vederea deplasării în Valencia, Spania pentru a participa la prezentarea Instalaţiei de tratare mecanico-biologică a deşeurilor  - MBT plant în perioada 06 -10 octombrie 2021 şi aprobarea cheltuielilor aferente deplasării.
    • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
    • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)

    Art.2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte.

    Art.3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași          nr. 75/31.03.2021.

    Art. 4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

              (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

        Dată astăzi: 10 septembrie 2021

                           PREȘEDINTE,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                          Costel Alexe                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 508

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

Proces Verbal

Minuta

Inregistrare audio