Ordine de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată din 03.12.2021

DISPOZIŢIA nr. 693               

privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 03 decembrie 2021, începând cu ora 900, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (2), ale art. 179 alin. (1), (3), (4) și (6) coroborate cu art. 134, ale art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 135 și 136, precum și ale art. 191 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliul Judeţean Iași nr. 75/31.03.2021;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă de îndată Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 03 decembrie 2021, începând cu ora 900, ale cărei lucrări se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv prin aplicația online de videoconferință zoom meetings, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul nr. 2768/04.12.2018 privind adminstrarea de către Județul Iași - Consiliul Județean Iași a imobilelor cu numerele cadastrale 161496 și 161497 situate în Iași, str. Cuza Vodă nr. 29 în care își desfășoara activitatea Filarmonica Moldova Iași.
    • Inițiator: Președintele Consiliului Județean Iași – Dl. Costel ALEXE
    • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)

Art.2 Materialul înscris pe proiectul ordinii de zi va fi afișat pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte.

Art. 3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectului de hotărâre în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași  nr. 75/31.03.2021.

Art. 4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

  1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
  2. Secretarul General al Județului Iași.

 (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

 

 Dată astăzi: 03 decembrie 2021

 

                   PREȘEDINTE,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                     Costel Alexe                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                  Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 693

Proces verbal sedinta 03.12.2021

Minuta sedintei din 03.12.2021

Inregistrare audio