Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 25.11.2020

DISPOZIŢIA nr. 679

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 25 noiembrie 2020 începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 179 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 164 din 26.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 143 din 25.03.2020;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă Consiliul Județean Iaşi în şedinţă ordinară, pentru data de 25 noiembrie 2020, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procesului –verbal al şedinţei extraordinare  „de îndată” a Consiliului Judeţean Iaşi din 18 noiembrie 2020, desfăşurată prin intermediul aplicaţiei zoom meetings.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi cu secția exterioară "Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est".
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  •  (susține- Manager Spital Sf. Parascheva Iași – D-na Prof. Univ. Dr. Carmen-Mihaela DOROBĂŢ)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 21.362,16 mii lei pentru perioada 2021-2022  în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Borosoaia - Plugari, km 18+268 – 25+272”.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director D.J.A.D.P. Iași – Dl. Ciprian CIUCAN)
 4. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 3.749,95 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean, DJ 208F Heci (intersectie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani − lim.jud.Suceava, km.0+000÷12+462” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director D.J.A.D.P. Iași – Dl. Ciprian CIUCAN)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor programe de formare, în anul 2021, de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director CJRAE Iași – D-na Prof. Anca HARDULEA)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la cursurile din cadrul Programelor de formare “Managementul situațiilor de criză educațională” și  “Managementul procesului de incluziune școlară a elevilor cu cerințe educaționale speciale”, organizate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director CJRAE Iași – D-na Prof. Anca HARDULEA)
  • Director Executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE)
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Închidere a Centrului Rezidențial “Mihail Sadoveanu” Pașcani din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Închidere a Centrului Rezidențial “Sf. Andrei” Iași din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)
 9. Proiect de hotărâre privind tarifele de cazare la Anexele „Adela Kogălniceanu” și “Nicolae Gane” ale Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director M.N.L.R. Iași – Dl. Lucian Dan TEODOROVICI)
  • Director Executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE)
 10. Proiect de hotărâre privind cuantumul tarifelor de închiriere lei/oră/400mp a spațiilor extramuzeale, a tarifelor de închiriere lei/oră/zi a spaţiilor expoziţionale ale obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea  Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, a aparaturii audio – video și a echipamentelor aflate în dotarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași, pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director M.N.L.R. Iași – Dl. Lucian Dan TEODOROVICI)
  • Director Executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE)
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de participare la cursurile organizate de către Școala Populară de Arte “Titel Popovici” Iași, pentru anul 2021.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Șc. T. Popovici”– Dl.Vlad Corneliu BABA)
  • Director Executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE)
 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2020 și estimări 2021-2022.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director General Aeroportul Iași – Dl. Cătălin BULGARIU)
  • Director Executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE)
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Regia Autonomă Aeroportul Iași.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director General Aeroportul Iași – Dl. Cătălin BULGARIU)
  • Director Executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE)
 14. Proiect de hotărâre privind preţul mediu la masa verde de pe pajişti din judeţul Iaşi, pentru recolta anului 2021.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția pentru Agricultură Iași – Dl. Gabriel – Vasile HOHA)
  • Director Executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE
 15. Proiect de hotărâre privind prețurile medii ale principalelor produse agricole din județul Iași, pentru anul fiscal 2021.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Direcția pentru Agricultură Iași – Dl. Gabriel – Vasile HOHA)
  • Director Executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE
 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Iași – Consiliul Județean Iași în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – A.D.I.E., în mandatul 2020-2024.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv ADI EURONEST – D-na Alina POPA)
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat și a cheltuielilor  necesare realizării proiectului "Călător pe meridiane culturale".
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIEI)
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 a proiectului „ e-SPECIAL”.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIEI)
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat și a cheltuielilor  necesare realizării proiectului "Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din județul Iași și Raionul Sîngerei" – obiectivul “Modernizarea DJ 249A pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, km 12+139 – km 18+359”.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIEI)
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării organizării și derulării procedurilor Acordurilor – cadru de furnizare și distribuție a merelor, laptelui și produselor lactate și produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anii școlari 2019 – 2022, în cadrul Programului pentru școli al României, 12 loturi, precum și organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, pentru un număr de 92 U.A.T.- uri din județul Iași, în anul școlar 2020-2021.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Șef Birou Programe Guvernamentale – D-na Lidia AGAPE)
 21. Proiect de hotărâre privind nominalizarea membrilor din cadrul Consiliului Județean Iași care să facă parte din comitetul de organizare prevăzut de art. 3 din H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Șef Birou Relații cu Publicul – Dl. Gabriel IRIMIEA)
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 132/18.03.2020.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii, prin licitație publică, a suprafeței de 105 mp teren din zona de operațiuni aeriene, parte din numărul cadastral 158462 situat în Iași, str. Moara de Vânt nr.34, UAT Iași.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași la data de 30.09.2020.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim și a cuantumului burselor aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ special finanțate de Județul Iași - Consiliul Județean Iași.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 230/29.07.2020 și a anexelor la aceasta, potrivit filelor de buget comunicate de Ministerul Sănătății cu privire la creditele bugetare repartizate din transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea unor obiective de investiții  constând în aparatură și echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași și la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 27.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2020.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 28.  Diverse

Art.2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

Art.3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu art. 179 alin. (6), art. 134 alin. (5), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Consilierii județeni care se află în izolare sau în carantină pot participa la ședința ordinară prin intermediul platformei zoom meetings.

Art.5 Ședința ordinară se va desfășura cu respectarea măsurilor legale de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului, conform prevederilor legale dispuse de autoritățile abilitate.

Art.6.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP,
 4. Biroul Comunicare.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Dată astăzi: 19.11.2020

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                    Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 679

Repartizarea proiectelor pe comisii de specialitate

DISPOZIŢIA nr.681               

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 679/19.11.2020 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 25 noiembrie 2020, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 679/19.11.2020 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară în data de 25 noiembrie 2020 începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 

DISPUNE:

Art.I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 679/19.11.2020 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 25 noiembrie 2020, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, prin completarea proiectului Ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial “Mihail Sadoveanu” Pașcani din cadrul Centrului de Servicii Sociale “Mihail Sadoveanu” Pașcani, județul Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și împuternicirea d-lui Ion Florin de a semna actele necesare și contractul de finanțare în numele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial “Sf. Andrei” din cadrul Centrului de Servicii Sociale “Sf. Andrei” Iași, județul Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și împuternicirea d-lui Ion Florin de a semna actele necesare și contractul de finanțare în numele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a Protocolului de Asociere în vederea realizării obiectivului de investiții „Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară Iași” prin instrumentul de finanțare „Mecanismul de redresare și reziliență” conform prevederilor Ordonantei de Urgență nr. 155/03.09.2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Costel Alexe
  • (susține- Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIEI)

Art.II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 679/19.11.2020 rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP,
 4. Biroul Comunicare.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

 

Dată astăzi: 20.11.2020

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 681

Repartizare proiecte pe comisii

 

DISPOZIŢIA nr. 688              

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 679/19.11.2020 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 25 noiembrie 2020, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 679/19.11.2020 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară în data de 25 noiembrie 2020 începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 681/20.11.2020 pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 679/19.11.2020 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 25 noiembrie 2020, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

Art.I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 679/19.11.2020 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 25 noiembrie 2020, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, prin completarea proiectului Ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție: „Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în str. Azilului nr.1 Municipiul Iași, Jud. Iași" în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "Sf. Andrei" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Sf. Andrei", Iași", județul Iași".
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, dotare și schimbare de destinație din Centrul de Servicii Sociale „Sf. Andrei" Iași, județul Iași, în Centrul de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilități și tulburare de spectru autist „Sf. Andrei", în cadrul proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial Sf. Andrei din cadrul Centrului de Servicii Sociale Sf. Andrei Iași, jud. Iași".
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)    
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire și dotare casă de tip familial și teren de sport multifuncțional, împrejmuire și racorduri utilități, în sat Cozmești, com. Stolniceni Prăjescu, jud. Iași, în cadrul proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial «Mihail Sadoveanu» din cadrul Centrului de Servicii Sociale «Mihail Sadoveanu» - Pașcani, jud. Iași".
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități, în sat Cozmesti, com. Stolniceni Prăjescu, jud. Iași, în cadrul proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial «Mihail Sadoveanu» din cadrul Centrului de Servicii Sociale «Mihail Sadoveanu» - Pașcani, jud. Iași".
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE COMPLETAT CU ELEMENTE SPECIFICE DIN DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI pentru obiectivul de investiție: Reabilitare, extindere, dotare și schimbare de destinație din Adăpost de zi și noapte pentru copii străzii în Centrul de Zi "Mihail Sadoveanu" - Pașcani, Județul Iași, situat în str. V. Alecsandri nr. 5, Municipiul Pașcani, Jud. Iași" în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial "Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Mihail Sadoveanu" - Pașcani, județul Iași".
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director DGASPC Iași – Dl. Florin Ion)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării costurilor obiectivului de investiții "Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord - Est".
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director EURONEST Iași – D-na Alina POPA)

Art.II Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 679/19.11.2020 și nr. 681/20.11.2020, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și

Secretariat ATOP,

 1. Biroul Comunicare.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

 

Dată astăzi: 24.11.2020

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

 

Dispozitia 688

Repartizare proiecte pe comisii

 

DISPOZIŢIA nr. 692               

pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 679/19.11.2020 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 25 noiembrie 2020, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 679/19.11.2020 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară în data de 25 noiembrie 2020 începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 681/20.11.2020 pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 679/19.11.2020 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 25 noiembrie 2020, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 688/24.11.2020 pentru modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 679/19.11.2020 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 25 noiembrie 2020, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași;

Având în vedere prevederile art. 135 alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

Art.I Se modifică art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 679/19.11.2020 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară, în data de 25 noiembrie 2020, începând cu ora 1000, la Sala Virgil Săhleanu din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, prin completarea proiectului Ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Iași.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ - DĂSCĂLESCU)

Art.II Materialul înscris pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și va intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași, conform Anexei la prezenta.

ART.III Celelalte prevederi ale Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Iași  nr. 679/19.11.2020, nr. 681/20.11.2020 și nr. 688/24.11.2020, rămân valabile și se aplică în consecință.

Art.IV.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP,
 4. Biroul Comunicare.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

 

Dată astăzi: 25.11.2020

 

                   PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                    Costel Alexe                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,     

                                                                          Lăcrămioara Vernică – Dăscălescu

Dispozitia 692

Repartizare proiecte pe comisii

Proces Verbal sedinta 25.11.2020

Minuta sedinta 25.11.2020

Inregistrare audio