Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 23.01.2019

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință ordinară de plen, în data de 23 ianuarie 2019, ora 1000, la Muzeul Memorial “Alexandru Ioan Cuza” din comuna Ruginoasa, județul Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 19 decembrie 2018
 • susține – Secretarul Județului Iași – d-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU
 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor legate de implementarea Proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor" Cod SMIS 127169, derulat în parteneriat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași şi Ministerul Muncii și  Justiției Sociale - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
 • susține – Director General DGASPC Iași – dl. Ion FLORIN
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi
 • susţine Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Podu Iloaei
 • susţine – p.Şef Serviciu Resurse Umane şi Salarizare – dl. Radu APETREI
 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al comunei Ruginoasa şi administrarea Consiliului Local al comunei Rugionoasa în domeniul public al Judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a terenului în suprafaţă de 1725 mp în vederea realizării unui Centru Zonal pentru Fotbal destinat copiilor sub 14 ani
 • susţine – Director Executiv Direcţia Tehnică şi Investiţii – dl. Iogen GÎNJU
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate a trei spaţii de birouri situate la etajul 1 al Centrului de Sprijinire a Afacerilor Transgrapolis din incinta Parcului Agroindustrial Leţcani “Transagropolis Transfrontier Agribusiness Support”
 • susţine - Director Executiv Direcţia Tehnică şi Investiţii – dl. Iogen GÎNJU
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu un an a dreptului de folosinţă gratuită de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a încăperilor 12a şi 12b din demisolul Centrului Expoziţional Moldova
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 31287/15.10.2015
 •  susţine - Director Executiv Direcţia Tehnică şi Investiţii – dl. Iogen GÎNJU
 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren, situat în Comuna Popricani, Judeţul Iaşi, proprietatea publică a Judeţului Iaşi cu numărul cadastral 63043
 •  susţine - Director Executiv Direcţia Tehnică şi Investiţii – dl. Iogen GÎNJU
 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 454/19.12.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Direcția Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi
 • susține Director Executiv -  Direcția Juridică, d-na Gabriela ALUNGULESEI    
 1.  Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului “Burse pentru elevii din mediul rural din judeţul Iaşi care au o înclinaţie deosebită pentru fotbal – Centrul Naţional de Excelenţă pentru fotbal la nivelul copiilor şi juniorilor”
 • susţine – consilier Preşedinte al Consiliului Judeţean – dl. Vlad CIOBANU
 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe anul 2019 a unor sume din excedentul bugetului local şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi aprobarea unor credite de angajament pentru anii 2019-2022
 • susține – Director executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2018
 • susține – Director executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE

Minuta ședinței

Procesul verbal al ședinței

Înregistrarea ședinței