Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 22.03.2019

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință ordinară de plen, în data de 22 martie 2019, ora 1000, la Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 20 februarie 2019.
  • susține: Secretarul Județului Iași – d-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU
 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al comunei Ruginoasa în domeniul public al Judeţului Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi a terenului în suprafaţă de 1725 mp.
  • susţine – Director Executiv Direcţia Tehnică şi Investiţii – dl. Iogen GÎNJU
 3. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor în vederea înființării Centrului de Excelență pentru sporturi olimpice la nivel de copii și juniori din județul Iași.
  • susţine – consilier Compartiment Cabinet Președinte – dl. Vald CIOBANU
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ”Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași.
  • susţine – Manager Ansamblu  – dl. Petre ȘUȘU
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași, cu aplicare de la 01 aprilie 2019.
  • susţine – Director DJPP Iași  – dl. Mihai LUCACI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi, cu aplicare de la 01 aprilie 2019.
  • susţine – Manager  Sp. Sf. Parascheva – D-na Prof. Univ. Dr. Carmen-Mihaela DOROBĂŢ   
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi.
  • susţine – Manager Sp. N. Oblu – Dr. Lucian EVA                              
 8. Proiect de hotărâre privind achiziţia de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică a Spitalului Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi.
  • susţine – Manager Sp. N. Oblu – Dr. Lucian EVA                              
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al  Muzeului Național al Literaturii Române Iași
  • susţine – Director MNLR – Director Lucian Teodorovici                         
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente din Programul de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2019.
  • susține: Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii devizului general, urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime, pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare drum judeţean DJ 246: lim. jud. Vaslui – Tufeştii de Sus – Scânteia – intersecţie DJ 248 – Şcheia – Drăguşeni – Ipatele – Ţibăneşti, km.20+450÷56+506”.
  • susține: Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 12. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean, DJ 207M intersecţie DN 28 − A.I.Cuza, km.0+000÷6+178”.
  • susține: Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 248A: intersecție DC 73 (Griești)  lim. jud. Vaslui, km. 48+089 – 50+693”.
  • susține: Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 14. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 280B: Tg. Frumos – Cucuteni, km. 2+614 – 11+802”.
  • susține: Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 281: Spinoasa – Belcești,  km.10+804 – 12+447”.
  • susține: Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 16. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum judeţean DJ 281C: intersecţie DN 28A (Blăgeşti) – Hărmăneşti – Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 –25+053”.
  • susține: Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Judeţului Iaşi – Consiliul Județean Iași în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pe anul 2019.
  • susţine: Director Executiv EURONEST – D-na Alina POPA
 18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru asociat al clusterului IMAGO-MOL, pe anul 2019.
  • susţine: Preşedinte Cluster IMAGO-MOL – Şef lucrări dr. Vasile FOTEA
 19. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale a Asociaților societății IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.
  • susţine: Director Executiv Direcția Proiecte- D-na Marieta AFILIPOAIE
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi-Consiliul Județean Iași, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2019.
  • susţine: Director Executiv Direcția Proiecte- D-na Marieta AFILIPOAIE
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Judeţului Iaşi- Consiliul Județean Iași,  în calitate de membru al Asociaţiei Regiunilor Europene Viticole (AREV), pentru anul 2019.
  • susţine:  Director Executiv Direcția Proiecte- D-na Marieta AFILIPOAIE
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi, pentru anul 2019.
  • susţine:  Director Executiv Direcția Proiecte- D-na Marieta AFILIPOAIE
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pe anul 2019.
  • susţine:  Director Executiv Direcția Proiecte- D-na Marieta AFILIPOAIE
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi –Consiliul Judeţean Iaşi,  în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pe anul 2019.
  • susţine:  Director Executiv Direcția Proiecte- D-na Marieta AFILIPOAIE
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi-Consiliul Județean Iași, în calitate de membru fondator al Asociației ATRIUM- Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory, pe anul 2019.
  • susţine:  Director Executiv Direcția Proiecte- D-na Marieta AFILIPOAIE
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi.
  • susţine – Preşedinte ATOP Iaşi – dl. consilier judeţean Marius Eugen OSTAFICIUC
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi.
  • susţine – Director General Aeroportul Iași  – dl. Cătălin BULGARIU

      Diverse

 

COMPLETAREA ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 22 martie 2019, ora 1000

            În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) și art.98 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 22 martie 2019, ora 1000, Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, cu următoarele proiecte de hotărâri:

              1.(28) Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 287/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 282B: Intersecție din DN 24 C - Bivolari - Traian - Spineni - Intersecție cu DJ 282 F, km 0+000 - 12+918".

 • susține: Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN

             2.(29) Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 288/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 282F: DJ 282 C - Andrieșeni, km 0+000 - 12+898".

 •  susține: Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN

             3.(30) Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 275/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Modernizare drum județean DJ 248E: Alexești - Cuza Vodă, km 0+000 - 3+040".

 •  susține: Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN

             4.(31) Proiect de hotărâre privind declasificarea, în vederea modernizării, a tronsonului de drum județean DJ 249A: Iași - Ungheni, km 2+200 - 2+600 în drum comunal cu indicativul DC 20 C: Lim. mun. Iași - Dancu, km 0+000 + 0+400.

 •  susține: Director DJADP Iaşi – dl. Ciprian CIUCAN

              5.(32) Proiect de hotărâre privind repartizarea pe anul 2019, pe unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași, a sumelor alocate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit art. 6 alin. (6), (8), (9) și (10) din Legea nr. 50 a bugetului de stat pe anul 2019.

 •  susține: Director Executiv Direcția Economică  – d-na Elena ARVINTE

 

Inregistrare audio

Proces Verbal

Minuta