Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 21.08.2019

DISPOZIŢIA nr. 535 privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 178 alin. (1) și ale art. 179 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (4), coroborate cu cele ale art. 182 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă plenul Consiliului Județean Iași în şedinţa ordinară pentru data de 21 august 2019, începând cu ora 1000, în Sala "Iacob Negruzzi” din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 24 iulie 2019.
  • susține – Secretarul Județului Iași – d-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 5 august 2019.
  • susține – Secretarul Județului Iași – d-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU
 3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean a domnului Marius Sorin Dangă și declararea vacant a locului acestuia.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • susține – Secretarul Județului Iași – d-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU
 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean în Consiliul Județean Iași a domnului Cătălin Timofciuc.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • susține – Secretarul Județului Iași – d-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 163/22.07.2016.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • susține – Secretarul Județului Iași – d-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU
 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Construire Pavilion 8 (prin desființare cabină poartă, seră, beci, gard din cărămidă, garaj și grajd- magazie)" - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • (prezintă – Manager Spital – d-na Prof. Dr. Carmen DOROBĂȚ)
 7. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.34/19.02.2013 privind aprobarea tarifelor aplicate pentru închirierea de spații și mijloace utilizate în scop publicitar la R.A. Aeroportul Iași (A.E.).
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • (prezintă – Director General RA Aeroportul Iași – dl. Cătălin BULGARIU)
  • (Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 8. Proiect de hotărâre privind taxele pentru activitatea de eliberare a cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii, practicate de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași în anul 2019.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • (prezintă – Director Executiv D.J.E.P. Iași – d-na Maria-Carla LOZNEANU)
  • (Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • (prezintă – Manager Ansamblu – dl. Petre Șușu)
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul județului Iași a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anul școlar 2019 - 2020.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • (prezintă – Coordonator Grup de lucru – d-na Aurica BLĂNARU)
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli, pentru un număr de 92 U.A.T.-uri din județul Iași, în anul școlar 2019-2020.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • (prezintă – Coordonator Grup de lucru – d-na Aurica BLĂNARU)
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării reprezentantului Consiliului Județean Iași la Delegația de Informare pentru Autorități Publice Locale organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno - Germană care va avea loc la Berlin, Germania în perioada 16-20.09.2019, cât și aprobarea cheltuielilor aferente.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • (prezintă – consilier Comp. Relații Internaționale – dl. Corneliu GROSU)
 13. Proiect de hotărâre privind intrarea ca asociat a Județului Iași - Consiliul Județean Iași la S.C. "Miroslava Industrial Parc" S.R.L..
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • (prezintă – Director Executiv Direcția Tehnică  – dl. Iogen GÎNJU)
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din administrarea Consiliului Local al Comunei Holboca în administrarea Consiliului Județean Iași a suprafeței de 300000 mp teren situat în Tarla 101-UAT Holboca, pentru o perioada de 25 ani, în vederea realizarii unui parc industrial.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • (prezintă – Director Executiv Direcția Tehnică  – dl. Iogen GÎNJU)
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași - Consiliul Județean Iaș și Comuna Holboca - Consiliul Local al Comunei Holboca, în vederea realizării proiectului "Parc Industrial Holboca".
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • (prezintă – Director Executiv Direcția Tehnică  – dl. Iogen GÎNJU)
 16. Proiect de hotărâre pentru continuarea proiectului “Burse pentru elevii din mediul rural cu coeficient de inteligență superior provenind din medii defavorizate din satele județului Iași” în anul școlar 2019-2020, al Asociației Pro Ruralis Iași.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • (prezintă –  Director Executiv Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI)
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanţărilor nerambursabile în cadrul Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2019 din bugetul Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, respectiv pentru proiecte sociale conform prevederilor Legii nr.350/2005.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • (prezintă –  PREŞEDETE COMISIEI DE EVALUARE - Consilier judeţean Ivancia Mihaela
  •  Director Executiv Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI)
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Euronest și Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. cu privire la organizarea Festivalului Interetnic “Confluențe” 2019, în perioada 03-06 octombrie 2019 în Municipiul Iași, comuna Victoria și comuna Ciurea, județul Iași.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • (prezintă –  Șef Birou Comunicare – D-na Eliza CHIRICA)
 19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA
  • (prezintă –  Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
 20. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de înființare a Asociației “Visit Iași Convention Bureau”.
  • Inițiator: consilier județean Romeo Vatră
 21. Diverse.

ART.2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Activitate – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași.

ART.3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu art.179 alin.(6), art. 134 alin.(5), lit.f) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

ART.4.(1) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul Județului Iași,
 3. Direcția Juridică,
 4. Biroul Comunicare.

           (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 14 august 2019

 

                   PREȘEDINTE,                               VIZAT PENTRU LEGALITATE,

              Dr. Ing. Maricel Popa                       SECRETARUL JUDEȚULUI IAȘI,

                                                                       Lăcrămioara Vernică - Dăscălescu

 

Dispozitia 535

 

DISPOZIŢIA nr. 538               

pentru completarea Dispoziției nr. 535/14.08.2019 privind  convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Dispoziția nr. 535/14.08.2019 privind  convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă ordinară;

Având în vedere prevederile  art. 179, coroborate cu cele ale art. 182 alin. (4), respectiv art. 135 alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

Art.1 Se completează art. 1 al Dispoziției nr. 535/14.08.2019 referitoare la  convocarea plenul Consiliului Județean Iași în şedinţa ordinară pentru data de 21 august 2019, începând cu ora 1000, în Sala "Iacob Negruzzi” din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, prin introducerea în proiectul ORDINII DE ZI a urmărorului proiect de hotărâre:

C.1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, destinate finanțării Programului pentru școli al României în perioada septembrie – decembrie 2019 a anului școlar 2019 – 2020, precum și rectificarea sumelor estimate pentru anii 2020 – 2022, aferente Programului.

 • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA

(prezintă – Director Executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE)

ART.2 Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 535/14.08.2019 rămân valabile și se aplică în consecință.

ART.3.(1) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul Județului Iași,
 3. Direcția Juridică,
 4. Biroul Comunicare.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 20.08.2019

                   PREȘEDINTE,                                        Vizat pentru legalitate,

            Dr. Ing. Maricel Popa                         SECRETARUL JUDEȚULUI IAȘI,

                                                                      Lăcrămioara Vernică - Dăscălescu

 

Disp. 538

Inregistrare audio - 1

Inregistrare audio - 2

Proces verbal

Minuta