Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 12.04.2019

În temeiul prevederilor art.94 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 12 aprilie 2019, ora 1000, în Sala Virgil Săhleanu, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 22 martie 2019.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli, pentru un număr de 7 U.A.T.-uri din judetul Iasi, in perioada ianuarie — iunie 2019.
  • susține – Coordonator Grup de lucru – D-na Aurica BLĂNARU
 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pentru anul 2019 pe unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor defalcate din  taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor destinate finanțării Programului pentru școli al României în perioada ianuarie – iunie 2019 a anului școlar 2018 - 2019 și estimările pentru anii 2020 – 2022.
  • susţine:  Director Executiv Direcția Economică- D-na Elena ARVINTE
 4. Proiect de hotărâre privind cuantumul total al cheltuielilor pentru funcționarea centrelor de zi din comunele Ciurea, Cotnari, Fântânele, Heleșteni, Ion Neculce, Miroslava, Mogoșești Iași, Ruginoasa, Scobinți, Tomești și Voinești, precum și cota parte de finanțare din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022.
  • susţine:  Director Executiv Direcția Economică- D-na Elena ARVINTE
 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea pentru anul 2019 pe unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași, a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, conform Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, precum și estimările pentru anii 2020 - 2022 privind repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
  • susţine:  Director Executiv Direcția Economică- D-na Elena ARVINTE

Proces verbal ședință

Minută ședință

Înregistrare ședință