Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 05.08.2019

DISPOZIŢIA nr. 522               

privind convocarea Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extaordinară

 

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 179  alin (1) şi alin (2) lit b) coroborate cu cele ale art. 182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă plenul Consiliului Județean Iași în şedinţa extraordinară pentru data de 5 august 2019,  ora 1000, în Sala "Iacob Negruzzi” din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 271/11.11.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI-SUCEAVA”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6-Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1. –Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte: POR 2016/6/6.1/1
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA

(prezintă – Director Executiv Direcția Proiecte – d-na Marieta AFILIPOAIE

  1. Proiect de hotărâre   privind aprobarea valorii revizuite a devizului general pentru obiectivul de investiţie REGIUNEA NORD EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI-SUCEAVA”, ca urmare a instituirii unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare de modificare şi completare a unor acte normative şi prorogarea unor termene precum şi pentru a compensa majorarea preţurilor principalelor materii prime şi acordarea de avans contractantului  în cuantum de 30%.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA

(prezintă – Director Executiv Direcția Proiecte – d-na Marieta AFILIPOAIE

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2019.
  • Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Maricel POPA

                  (prezintă – Director Executiv Direcția Economică – d-na Elena ARVINTE)

ART.2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Activitate – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași.

ART.3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu art.179 alin.(6), art. 134 alin.(5), lit.f) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

ART.4.(1) Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

  1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
  2. Secretarul Județului Iași,
  3. Direcția Juridică,
  4. Biroul Comunicare.

         (2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

 

Dată astăzi: 01.08.2019

 

                   PREȘEDINTE,                              SECRETARUL JUDEȚULUI IAȘI,

              Dr. Ing. Maricel Popa                         Lăcrămioara Vernică - Dăscălescu

 

Dispozitia 522

 

Proces verbal ședință

Minută ședință

Înregistrare ședință    1      2