Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 31.01.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință ordinară de plen, în data de 31 ianuarie 2018, ora 1000, în Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de plen a Consiliului Județean Iași din data de 18.01.2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Cojocaru Petru Bogdan.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Doleanu Ștefan.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016 cu modificările și completările ulterioare.
  • susține- Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 5. Proiect de hotărâre privind înființarea Comitetului interinstitutional de coordonare a proiectului “Spitalul Regional de Urgență Iași”.
  • susține – Președintele CJ Iași – dl. Dr. Ing. Maricel POPA
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Unității de Asistență Medico – Socială Podu Iloaiei.
  • susține – Director UMS  – D-na Dr. Anisie Roxana CRENGUȚA
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi
  • susține – Director CJRAEI – D-na Anca HARDULEA
 8. Proiect de hotărâre privind propunerile de tarife pentru prestarea serviciilor de pază și protecție de către Serviciul Public Județean de Pază și Protecție, începând cu data de 01.02.2018.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
  •               Șef Serviciu Public Județean Pază și Protecție Dl. Ing. Dănuț PODEA
 9. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Judeţean de Pază şi Protecţie Iaşi, cu modificarea denumirii în Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași, aprobarea organigramei și a statului de funcții și exercitarea cu caracter temporar a funcției de director.
  • susține – Vicepreședinte CJ Iași – Dl. Victor CHIRILĂ
 10. Proiect de hotărâre stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Școlii Profesionale Speciale “TRINITAS” Târgu Frumos, pentru anul bugetar 2018.
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
  •               Director Școala TRINITAS  Dl. Prof. Iosif JUDEANU
 11.  Proiect de hotărâre stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru  elevii Școlii Speciale Pașcani, pentru anul bugetar 2018 .
  • susține – Director Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
  •               Director Școala Specială Pașcani Dl. Prof. Cătalin CONDREA
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Ansamblul Folcloric al Județului Iași, cu valabilitate de la  data de 1 februarie 2018
  • susține – Manager interimar – Dl. Prof. univ. dr. Cătălin BORDEIANU
 13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților" ce se va realiza de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și alocarea din bugetul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a sumelor necesare cofinanțării.
  • susține – Director EURONEST – D-na Alina POPA
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 364/26.09.2017 referitoare la aprobarea alocării de către UAT Județul Iași – Consiliul Județean Iași a sumelor necesare cofinanțării proiectului Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire în vederea realizării PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020
  • susține – Director General APAVITAL – Dl. Dr. Ing. Ion Toma
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Județul Iași – Consiliului Județean Iași și Raionul Ungheni – Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova pentru realizarea proiectului “ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂȚII GROZEȘTI DIN SUSRSA GORBAN CU TRAVERSARE LA MĂCĂREȘTI – REPUBLICA MOLDOVA”.
  • susține Director General APAVITAL - Dl. Dr. Ing. Ion TOMA
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării valorii estimate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr.241/06.07.2017, pentru atribuirea contractului de servicii de mentenanță la instalațiile, echipamentele și utilajele din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 17. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.461/28.11.2017 privind realizarea proiectului "Călător pe meridiane culturale" de către Județul Iași - prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Raionul Fălești - Consiliul Raional Fălești și alocarea fondurilor în cuantumul sumei de 187.272 lei din excedentul Consiliului Județean Iași, necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) și a serviciilor de consultanță management de proiect în vederea obținerii finanțării.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din Județul Iasi, România și Raionul Sîngerei, Republica Moldova” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, România, în calitate de Lider de Proiect, pentru obiectivul modernizarea Drumului Județean DJ 249A, pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, România, în parteneriat cu Raionul Sîngerei – prin Consiliul Raional Sîngerei, Republica Moldova și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018, a fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în  vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării, în administrarea Județului Iași - Consiliul Județean Iași, a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Iași, începând cu data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași".
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 20. Proiect de hotărâre privind trecerea, din proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în administrarea Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași, a bunurilor mobile - echipamente de colectare și transport alocate conform proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași".
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării, în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a bunurilor și întregii infrastructuri aferente Stației de sortare Răducăneni, aflate în proprietatea publică a Comunei Răducăneni, începând cu data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași".
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării, în administrarea Județului Iași - Consiliul Județean Iași, a bunurilor și întregii infrastructuri aferente Stației de sortare Șipote, aflate în proprietatea publică a Comunei Șipote, începând cu data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași".
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării, în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a bunurilor și întregii infrastructuri aferente Stației de sortare și transfer Hîrlău, aflate în proprietatea publică a Orașului Hîrlău – Consiliul Local Hîrlău, începând cu data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Educație și cultură fără frontiere" de către Județul Iași - prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Partener, pentru obiectivul cultural Muzeul „Mihai Eminescu" din Iași, în parteneriat cu Raionul Fălești - Consiliul Raional Fălești, și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obtinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren) și a serviciilor de consultanță management de proiect în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Reabilitarea și modernizarea serviciilor de sănătate în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași în vederea îmbunătățirii tratării și a detectării de caz a tuberculozei” de către Județul Iași - prin Consiliul Județean Iași pentru obiectivul „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie - Secția „Pașcanu", în parteneriat cu Raionul Ungheni - prin Consiliul Raional Ungheni în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun Romania - Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 8: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate, Prioritatea 4.1 Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății, - Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "TransHeart for children- Transfrontier platform for children with heart diseases" de către Județul Iași - prin Consiliul Județean Iași, în calitate de partener, pentru obiectivul "Dotarea secției de cardiologie din cadrul Spitalului de Urgență pentru copii "Sf. Maria" din Iași, și Raionul Strășeni - prin Consiliul Raional Strașeni în calitate de lider, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 4: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate, Prioritatea 4.1 Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății,- Servicii medicate preventive și curative în zona eligibilă.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "TOGETHER FOR HEALTH" de către Județul Iași - prin Consiliul Județean Iași pentru obiectivul Consolidare, modernizare și refuncționalizare clădire Spital Clinic de Pneumoftiziologie „Secția Pașcanu" Iași, în parteneriat cu Raionul Telenești - Consiliul Raional Telenești și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) și a serviciilor de consultanță în management de proiect în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Circuit turistic internațional de promovare a patrimoniului cultural istoric" de către Județul Iași - prin Consiliul Județean Iași, pentru obiectivul cultural Casa memorială “Constantin Negruzzi” de la Hermeziu, în calitate de Partener, în parteneriat cu Raionul Strășeni – Consiliul Raional Strășeni și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) și a serviciilor de consultanță management de proiect în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului revizuit al serviciului de salubritate aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Iași - Consiliului Județean Iași în calitate de partener în proiectul Orașe echitabile: integrarea Agendei 2030 în politicile locale în perioada de migrare și flux de refugiați, în cadrul programului EUROPE AID.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferării obiectivului "Certificat de performanță energetică (corp administrativ - Muzeul Național al Literaturii Române Iași)", scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași și preluarea în evidența contabilă a Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferării obiectivului "Certificat de performanță energetică (corp A + corp B - Unitatea de Asistență Medico-Socială Bivolari)", scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași și preluarea în evidența contabilă a Unității de Asistență Medico-Socială Bivolari.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 33. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași, respectiv din contul 231 “Imobilizări corporale în curs de execuție” a obiectivului “SF Amenajare parcare, împrejmuire teren proprietate și iluminat exterior, Str. Hatman Șendrea nr.2, Iași”.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 34. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași, respectiv din contul 231 “Imobilizări corporale în curs de execuție” a cheltuielilor efectuate la obiectivele “SF Amenajare parcare și iluminat exterior, Bd. Primăverii nr.4, Iași”, “Dezvoltarea infrastructurii turisticer de agrement zona râului Bahlui”.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 35. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași, respectiv din contul 231 “Imobilizări corporale în curs de execuție” a obiectivului “ET (Expertiză tehnică) Amenajare spațiu de arhivă la parterul corpului B de la Casa Agronomului, Șos. Bucium nr.80, Iași”.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 36. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași a unei părți din spațiul situat în Iași, B-dul Chimiei nr.12, etaj I.
  • susține – Dl. Iogen GÎNJU
 37. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a două încăperi situate la demisolul Centrului Expozițional Moldova.
  • susține – Dl. Iogen GÎNJU
 38. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Județean Iași în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a imobilului situat în satb Cozmești, comuna Stolniceni – Prăjescu, județul Iași.
  • susține – Dl. Iogen GÎNJU
 39. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea a două loturi de teren situate în Iași, str. Vasile Lupu nr.80 în vederea individualizării unui amplasament pentru construirea unei locuințe de tip familial.
  • susține – Dl. Iogen GÎNJU
 40. Proiect de hotărâre privind promovarea temporară a domnului Sorin BABLIUC în funcția publică de conducere vacantă de director executiv al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
  • susține – p. Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură  din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi.
  • susține – p. Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 42. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în comisiile de evaluare a managementului în anul 2018 la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi și în comisia de soluționare a contestațiilor
  • susține – p. Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei învățământului special din județul Iași  pentru anul școlar 2018 – 2019
  • susține – p. Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 44. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în anul 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru anul 2018.
  • susține – Coordonator Compartiment Transport – Dl. Valentin CĂLIN
 46. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu către SC Lautemar SRL în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale care să asigure transportul angajaților SC Eurotex Company SRL pe traseul Ruginoasa (Centru Palat) – Târgu Frumos (incinta Eurotex Company SRL)
  • susține – Coordonator Compartiment Transport – Dl. Valentin CĂLIN
 47.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași pentru anul 2018.
  • susține – Președinte ATOP – Dl. consilier județean Mircea MANOLACHE
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea/respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Anghel Alexandru împotriva Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.185/17.05.2017 privind aprobarea unor documente întocmite în vederea selecției membrilor Consiliului de Administrație al RA Aeroportul Iași și a Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.416/27.10.2017 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru RA Aeroportul Iași
  • susține – Director Executiv Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea/respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Romeo Vatră în calitate de consilier județean și de lider al grupului consilierilor județeni ai PNL Iași împotriva Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.416/27.10.2017 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru RA Aeroportul Iași.
  • susține – Director Executiv Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI

Proces Verbal

Minuta sedintei

Inregistrare sedinta