Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 29.10.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi în ședință ordinară, în data de 29 octombrie 2018, ora 1000,  la Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 19 octombrie 2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 309/19.09.2018 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria" Iași.
  • susține – Manager Sp. Sf. Maria – Dl. Șef lucrări dr. Radu TERINTE
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
  • susține – Director MNLR Iași – Dl. Lucian TEODOROVICI
 4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Ansamblului Folcloric al Județului Iași și modificarea denumirii în Ansamblul Artistic Profesionist “Moldova” al Județului Iași.
  • susține – Manager Ansamblu – Dl. Petre ȘUȘU
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Sat Cozmești, Comuna Stolniceni Prăjescu, Județul Iași, număr cadastral 61513, proprietate publică a Județului Iași.
  • susține – Director DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN
  •                Director Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU                   
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Redimensionarea branșamentului la alimentarea cu apă pentru imobilul situat în municipiul Iași, Str. Stejar nr.28.
  • susține – Director DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN
  • Director Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 7. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului proprietatea publică a Județului Iași, situat în Iași, Str. Brândușa nr.7
  • susține – Director DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN
  •  Director Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a reorganizării Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, începând cu data de 01.11.2018.
  • susține – Director General – Dl. Ion FLORIN
 9. Proiect de hotărâre privind tăierea arborilor cu vârsta biologică depășită, aferenți plantației rutiere din zona drumului județean DJ 248 A: Iași – Voinești – Țibănești de pe raza UAT Miroslava.
  • susține – Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiții pe Drumul Județean DJ 208N: Lespezi (intersecție DJ 208) - Vânători, Km.1+000-6+720 în perioada 2019-2021.
  • susține – Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiții pe Drumul Județean DJ 249D: intersecție DJ 249E - Moreni - Prisăcani - Măcărești - Grozești - intersecție DJ 244F, km.7+660÷36+329 în perioada 2019-2021.
  • susține – Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investții pe Drumul Județean 208G, Kogălniceni - Oboroceni - intersecție DJ 280D, km.18+223÷23+616 în perioada 2019-2020.
  • susține – Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui credit de angajament în vederea efectuării unor cheltuieli de investiții pe Drumul Județean 280D, Intersecție DN 28A (Ruginoasa) - Heleșteni, km.0+000÷6+464 în perioada 2019-2020.
  • susține – Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin Bursa de Mărfuri a masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantației rutiere din zona drumurilor județene: DJ 280B: Tîrgu Frumos - Cucuteni și DJ 281C: Blăgești - Cotnari.
  • susține – Director DJADP Iași – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea hărților strategice de zgomot reactualizate (revizia a III-a) și a rapoartelor aferente acestora pentru R.A. Aeroportul Internațional Iași.
  • susține – Director General R.A. Aeroportul Iași – Dl. Cătălin BULGARIU
 16. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Iași în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților speciale de învățământ preuniversitar din subordine, pentru anul școlar 2018-2019.
  • susține – p.Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Iași în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Iași, pentru anul școlar 2018-2019.
  • susține – p.Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "QualForm - CALitate în educației prin FORMare echipelor de schimbare", finanțat prin Granturile SEE - mecanismul financiar 2014 - 2021, în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, conform contractului nr.2018-EY-PMIP-R1-0010.
  • susține – Director CJRAE – D-na Anca HARDULEA
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării valorii estimate, aprobată prin H.C.J. nr. 17/31.01.2018, pentru atribuirea contractului de servicii de mentenanță la instalațiile, echipamentele și utilajele din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT, Lot 2 - Instalații tehnologice și Lot 3 - Instalații P.S.I. și includerea sumei în bugetul anului 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 20. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Iași a imobilelor cu numerele cadastrale 161496 și 161497 situate în Iași, str. Cuza Vodă nr.29 în care își desfășoară activitatea Filarmonica Moldova Iași.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea imobilelor cu numerele cadastrale 161496 și 161497 situate în Iași, str. Cuza Vodă nr.29, în care își desfășoară activitatea Filarmonica Moldova Iași" și alocarea fondurilor în cuantumul sumei de 89.000 lei din bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2018, necesare actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, inclusiv expertiza tehnică și a documentațiilor necesare obținerii avizelor care se vor solicita prin certificatul de urbanism.
  • susține – Dl. Iogen GÎNJU
 22. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de preluare în administrarea Consiliului Județean Iași a terenului aferent Parcului Industrial IAȘI INDUSTRIAL PARK de la 20 de ani la 49 ani.
  • susține – Dl. Iogen GÎNJU
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, pentru realizarea în parteneriat a Galei Excelenţei în Educaţie, ediţia a VII-a, la data de 22 noiembrie 2018 la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la BradIaşi și alocarea sumei de 17.800 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei de Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA            
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Fundația LERIS pentru realizarea în parteneriat a proiectului “Conferința IașiMUN 2018”, în perioada 16-18 noiembrie la Iași, Colegiul Național “Emil Racoviță” și alocarea sumei de 3000 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei de Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA            
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociaţia Sf. Ierarh Alexandru – Ocrotitorul Brigăzii 15 Mecanizată “Podu Înalt”, pentru realizarea în parteneriat a Festivității de Inaugurare a Filialei Iași a Muzeului Militar Național “Regele Ferdinand I” și alocarea sumei de 10.200 lei în acest sens.
  • susține – Președinte Consiliul Județean Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel POPA            
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu un an a termenului de valabilitate a Protocolului nr.7794/2008 privind predarea în folosința Unității Speciale de Aviație Iași a unui teren din proprietatea Județului Iași și administrarea R.A. Aeroportul Iași.
  • susține – Dl. Iogen GÎNJU          
 27. Proiect de hotărâre privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor defalcate din  taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor destinate finanțării  Programului pentru școli al României pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 – 2022, conform prevederilor Scrisorii cadru nr. 465623/28.09.2018 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020 - 2022, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE              
 28. Proiect de hotărâre privind propunerile de repartizare pe unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare  şi/sau de capital,  în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020 - 2022.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE        
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE        
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, la data de 30.09.2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor obiective de investiții constând în echipamente medicale,  la unele unități spitalicești, precum și a participării Județului Iași – Consiliul Județean Iași la achiziționarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea acestora, conform prevederilor art. 198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării reprezentantului Consiliului Județean Iași, domnul Maricel Popa la vizita oficială a delegației României condusă de domnul Călin Popescu – Tăriceanu, organizată de Camera de Comerț și Industrie a României care va avea loc la Seoul, Republica Coreea, în perioada 12-17.11.2018, cât și aprobarea cheltuielilor aferente.
  • susține – Consilier Compartiment Relații Internaționale – Dl. Corneliu GROSU
 33. Proiect de hotărâre privind revocarea domnului Rebegea Mitică din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași.
  • susține – consilier județean – Dl. Romeo VATRĂ

COMPLETAREA ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de

 29 octombrie 2018, ora 1000

        În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) și art.98 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se completează Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 29 octombrie 2018, ora 1000, Sala Iacob Negruzzi cu următoarele proiecte de hotărâri:

        1.(34) Proiect de hotărâre privind aprobarea  Protocolului de Colaborare între Județul Iași- Consiliul Județean Iași și Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice cu privire la organizarea evenimentelor Reuniunea Comitetului de Monitorizare ESPON, Seminarul ESPON și Reuniunea punctelor de contact ESPON care se vor desfășura în perioada 17-21 iunie 2019 la Iași cu ocazia deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

 • susține – Șef Birou Comunicare – D-na Eliza CHIRICA

           2.(35) Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași pentru realizarea în parteneriat a evenimentului - “Premiile Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași pentru cărțile apărute în anul 2017” și acordarea sumei de 15.000 lei în acest sens.

          3.(36) Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru actualizarea Regulamentului de Organizareși Funcționare al Consiliului Județean Iași.

- Susţine - Liderul grupului PSD, consilier judeţean Cristian Stanciu

              - Preşedintele Comisiei pentru Administraţie – dl. consilier judeţean Marius Dangă

             - Consilier judeţean UNPR – dl. Mircea Manolache

           4.(37) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018.

 • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

 

Proces Verbal

Minuta

Inregistrare audio