Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 29.08.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi în ședință ordinară, în data de 29 august 2018, ora 1000,  la Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 8 august 2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2. Proiect de hotărâre privind privind declasificarea tronsonului de drum județean DJ 247: Iași (DN 24) - Dobrovăț, km 15+900 - 16+500 în drum comunal cu indicativul DC 57A: Dobrovăț (DJ 247) - Mănăstirea Dobrovăț - sat Ruși, km 0+000 - 5+110.
  • susține – Director DJADP – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Cuza Vodă” Iași.
  • susține – Manager Sp. Cuza Vodă  – Dl. Ec. Robert DÂNCĂ
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași.
  • susține – Manager Sp. Sf. Maria  – Dl. Șef lucrări dr. Radu TERINTE   
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași.
  • susține – Manager Sp. N. Oblu  – Dl. Prof. dr. Lucian EVA
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Școlii Populare de Arte “Titel Popovici” Iași.
  • susține – Director Școala Titel Popovici – Dl. Prof. Traian MOCANU                 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Ansamblu Folcloric al Județului Iași.
  • susține – Manager Ansamblu – Dl. Petre ȘUȘU
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unor cereri de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului de Interes Național ”Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unor cereri de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului de Interes Național ”Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Florin ION
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din subordine pentru anul școlar 2018 - 2019.
  • susține – Șef serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
  • susține – Șef serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a Județului Iași și administrarea SC Apavital SA în proprietatea publică a Comunei Țuțora și administrarea Consiliului Local al Comunei Țuțora, a trei imobile situate în zona stației de pompare “Priza Prut” Județul Iași – Comuna Țuțora.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții - Dl. Iogen GÎNJU
 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea către Ansamblul Folcloric al Județului Iași a cinci încăperi situate la etajul I, corpul A al imobilului din Șos. Bucium nr. 80.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții - Dl. Iogen GÎNJU
 14. Proiect de hotărâre privind suplimentarea spațiilor atribuite în folosință gratuită necesare funcționării Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții - Dl. Iogen GÎNJU
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului teren – proprietate publică a județului Iași, situate în Iași, str. Vasile Lupu nr. 62, parte din număr cadastral 154882.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică și Investiții - Dl. Iogen GÎNJU
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Iași la Forumul Economic de la Krynica–Zdroj, Polonia, în perioada 4-6 septembrie 2018 și a cheltuielilor aferente.
  • susține – consilier Compartiment Relații Internaționale  – Dl. Corneliu GROSU
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.255/12.07.2018 de aprobare a realizării proiectului “Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric – strada V. Alecsandri nr. 6, Iaşi” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural – APEL DE PROIECTE POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate.
  • susține – director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iași pentru promovarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași” în cadrul Concursului EUROSCOLA, ediția a XI-a 2018-2019.
  • susține – director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare și a  contractului de administrare şi prestări de servicii conexe ale parcului industrial “IAȘI INDUSTRIAL PARK”.
  • susține – Administrator SC Iasi Industrial Park  – Dl. Laurențiu RĂDULESCU
 20. Proiect de hotărâre privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași, în noua sa componență.
  • susține – Președinte ATOP Iași  – Dl. consilier județean Marius Eugen OSTAFICIUC
 21. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

 

COMPLETAREA ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 29 august 2018,

 ora 1000

          În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) și art.98 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se completează Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 29 august 2018, ora 1000, Sala Iacob Negruzzi cu următoarele proiecte de hotărâri:

         1.(22) Proiect de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanților Județului Iași – Consiliului Județean Iași la manifestările ocazionate de “Satul European – Festivalul Recoltei” Magdeburg, Germania, în perioada 15-16 septembrie 2018, cât și aprobarea cheltuielilor aferente.

 • susține – consilier Compartiment Relații Internaționale  – Dl. Corneliu GROSU

           2.(23) Proiect de hotărâre privind suplimentarea spațiilor atribuite în folosință gratuită necesare funcționării Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Iași.

 • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU

     

Înregistrare ședință -  1   2

Proces verbal ședință

Minută ședință