Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 27.06.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi în ședință ordinară, în data de 27 iunie 2018, ora 1000,  la Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 23 mai 2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Iași din data de 23 mai 2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării anexelor 8e, 10, 11, 12 și 16 ale Monografiei economico-militare a Județului Iași, adoptate prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.244/26.07.2017.
  • susține – p.Șeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Iași – D-na consilier Cornelia BĂRBIERU
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparații curente în Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2018.
  • susține – Director DJADP Iași – Dl. Ciprian CIUCAN     
 5. Proiect de hotărâre privind reactualizarea domeniului public al Județului Iași aflat în administrarea Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași.
  • susține – Director DJADP Iași – Dl. Ciprian CIUCAN
  •                Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 6. Proiect de hotărâre privind schimbarea locației Centrului Rezidențial Lizuca, componentă a Centrului de Servicii Sociale în Regim de Urgență Iași, subordonat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, din mun. Iași, strada V. Lupu, nr. 80 în mun. Iași, strada Plăieșilor, nr. 1, precum și modificarea capacității Centrului Rezidențial Lizuca.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Florin Ion
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.184/23.05.2018 privind aprobarea organizării Programului de formare “Managementul situațiilor de criză educațională”, de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, pentru anul 2018 și instituirea taxei de participare la cursurile din cadrul Programului pentru anul 2018.
  • susține – Director CJRAE Iași – D-na professor Anca HARDULEA
  •               Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 8. Proiect de hotărâre privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Iași Industrial Park S.R.L. Iași pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2020.
  • susține – Administrator – Dl. Mihail Laurențiu RĂDULESCU
  • Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele beneficiare a serviciilor asigurate de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Podu Iloaiei, precum şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor beneficiarilor şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor susţinătorilor legali ai beneficiarilor, pentru anul 2018
  • susține – Director – D-na Dr. Roxana Crenguța ANISI
  •              Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 10. Proiect de hotărâre privind Situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2017 de către S.C. TEHNOPOLIS SRL Iași
  • susține – Director General – Dl. Florin – Constantin ȘERBESCU
  •               Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 11. Proiect de hotărâre pentru înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 79/27.03.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova.
  • susține – consilier Compartiment Relații Internaționale  – Dl. Corneliu GROSU
 12. Proiect de hotărâre pentru înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 80/27.03.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Edineț din Republica Moldova.
  • susține – consilier Compartiment Relații Internaționale  – Dl. Corneliu GROSU
 13. Proiect de hotărâre pentru înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 81/27.03.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Glodeni din Republica Moldova.
  • susține – consilier Compartiment Relații Internaționale  – Dl. Corneliu GROSU
 14. Proiect de hotărâre pentru înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 82/27.03.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Rîșcani din Republica Moldova.
  • susține – consilier Compartiment Relații Internaționale  – Dl. Corneliu GROSU
 15. Proiect de hotărâre pentru înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 83/27.03.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Basarabeasca din Republica Moldova.
  • susține – consilier Compartiment Relații Internaționale  – Dl. Corneliu GROSU
 16. Proiect de hotărâre pentru înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 84/27.03.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Briceni din Republica Moldova.
  • susține – consilier Compartiment Relații Internaționale  – Dl. Corneliu GROSU
 17. Proiect de hotărâre pentru înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 85/27.03.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Căușeni din Republica Moldova.
  • susține – consilier Compartiment Relații Internaționale  – Dl. Corneliu GROSU
 18. Proiect de hotărâre pentru înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 86/27.03.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Criuleni din Republica Moldova.
  • susține – consilier Compartiment Relații Internaționale  – Dl. Corneliu GROSU
 19. Proiect de hotărâre pentru înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 87/27.03.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Florești din Republica Moldova.
  • susține – consilier Compartiment Relații Internaționale  – Dl. Corneliu GROSU
 20. Proiect de hotărâre pentru înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 88/27.03.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Judeţul Iaşi din România şi Raionul Dondușeni din Republica Moldova.
  • susține – consilier Compartiment Relații Internaționale  – Dl. Corneliu GROSU
 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public a Județului Iaşi în folosință gratuită a Ministerului Justiției - Tribunalul Iași pentru Judecătoria Pașcani a imobilului în suprafață de 1.323 mp situat în Municipiul Pașcani, Str. Grădiniței, nr.1, Județul Iași.
  • susține – Dl. Iogen GÎNJU
 22. Proiect de hotărâre privind cedarea folosinţei terenului în suprafaţă de 55 ha, aflat în exteriorul perimetrului îngrădit al Aeroportului Internațional Iași, către Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Sisești”- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu Iaşi, pentru un an de zile.
  • susține – Dl. Iogen GÎNJU
 23. Proiect de hotărâre privind alipirea a două loturi de teren situate în Iași, Str. Vasile Lupu, nr.80.
  • susține – Dl. Iogen GÎNJU
 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către S.C. Delgaz Grid, a suprafeței de 15 mp din terenul proprietate publică a Județului Iași și administrarea S.C. ApaVital SA, pentru efectuarea lucrării de distribuție a energiei electrice din zona postului de transformare subteran PTS 306 în vederea reamplasării capacității de distribuție a energiei electrice într-un post de transformare în anvelopă de beton amplasată suprateran.
  • susține – Dl. Iogen GÎNJU
 25. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Județean Iași în administrarea Unității Medico – Sociale Podu Iloaiei a imobilului proprietate publică a Județului Iași situat în oraș Podu Iloaiei, Tarla 18, Parcela CC 885, Județul Iași.
  • susține – Dl. Iogen GÎNJU
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Iași – Consiliul Județean Iași, în perioada 8-10 octombrie 2018, la Târgul Internațional de Investiții Expo-Real de la Munchen - Germania, cât și aprobarea bugetului aferent.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cheltuielilor neeligibile aferente proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași și alocarea din excedentul județului Iași – Consiliul Județean Iași a sumelor solicitate pe anul 2018”.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte  – D-na Marieta AFILIPOAIE
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Iași – Consiliul Județean Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași și Asociația Internațională a Polițiștilor – Regiunea 1 Iași în vederea derulării proiectului “SIGURANȚĂ RUTIERĂ PENTRU TOȚI”.
  • susține – Președinte ATOP Iași  – Dl. consilier județean Mircea MANOLACHE
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Societatea Română de Televiziune – Studioul Teritorial Iași pentru realizarea în parteneriat a proiectului transfrontalier “TVR Iași 27: Iași-Chișinău-Cernăuți” în perioada 15 octombrie – 1 decembrie 2018 și alocarea sumei de 15.000 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei de Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația „Clubul de Dezbateri Academice” Iași pentru participarea elevelor ieșene membre ale Lotului Național, la Campionatul Mondial de dezbateri academice pentru liceeni (World Schools Debating Championship) organizat la Zagreb, Croația în perioada 17-27 iulie 2018 și alocarea sumei  de 7000 lei în acest sens
  • susține – Președintele Comisiei de Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Scânteia – Consiliul Local Scânteia pentru realizarea în parteneriat a Taberei de creație “Vis de vară”, ediția a IV-a, în perioada 26-28 iulie 2018 la Căminul Cultural Scânteia și alocarea sumei de 7550 lei în acest sens.
  • susține – Președintele Comisiei de Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 32. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.193/23.05.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași şi Comuna Cozmeşti - Consiliul Local Cozmeşti în scopul realizării Festivalului Internaţional de Fanfare Săteşti, ediţia a VIII-a, Cozmeşti, 2018.
  • susține – Președintele Comisiei de Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 33. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași şi Comuna Cucuteni - Consiliul Local Cucuteni în scopul realizării în parteneriat a Simpozionului Internațional de arte vizuale “HUMAn” Cucuteni 2018, în perioada 20 iulie – 30 august 2018 și alocarea sumei de 12.000 lei în acest sens.
  •   susține – Președintele Comisiei de Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA
 34. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 1 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.222/28.09.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Iași în cadrul Consiliilor Administrative ale instituțiilor de cultură subordonate.
  • susține –Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 35. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de mandat nr.28503/12.10.2017 al domnului Bulgariu Cătălin, membru al Consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 36. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Dan-Nicolae Doboș în funcția de manager al Bibliotecii Județene “Gh. Asachi” Iași.
  • susține – Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETRE
 37. Proiect de hotărâre privind revocarea unor hotărâri.
  • susține – Director Direcția Tehnică - Dl. Iogen GÎNJU
  •                Director DJADP Iași – Dl. Ciprian CIUCAN   
 38. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

Diverse

COMPLETAREA ORDINII DE ZI
 a şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de  27 iunie 2018, ora 1000

                 În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) și art.98 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se completează Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 27 iunie 2018, ora 1000, Sala Iacob Negruzzi cu următoarele proiecte de hotărâri:

        1.(39) Proiect de hotărâre privind reactualizarea domeniului public al județului Iași administrat de SC “ApaVital” SA.

 • susține – Director General SC “ApaVital” SA – Dl. Ioan TOMA
 •                Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU

           2.(40) Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași cu aplicare de la 1 iulie 2018.

 •  susține – Manager Sp. Pneumoftiziologie – Șef Lucrări Dr. Cristina GRIGORESCU

           

Minuta sedintei

Procesul Verbal

Inregistrare audio