Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 25.07.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi în ședință ordinară, în data de 25 iulie 2018, ora 1000,  la Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 27 iunie 2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 12 iulie 2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparații curente în Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2018.
  • susține – Director DJADP Iași – Dl. Ciprian CIUCAN          
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2018 și estimări 2019-2020.
  • susține – Director General RA Aeroportul Iași – Dl. Cătălin BULGARIU
  •                Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Poienari – judeţul Neamţ la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS şi aprobarea Actelor Adiţionale nr. 23 şi nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS.
  • susține – Director Executiv ARSACIS – Dl. Paul BENESCH
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS referitor la modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adiţional nr. 28.
  • susține – Director Executiv ARSACIS – Dl. Paul BENESCH
 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului proprietatea publică a Județului Iași, situat în Iași,  Str. Brândușa, nr.7
  • susține – Director General D.G.A.S.P.C.Iași – Dl. Ion FLORIN
  •                 Direcția Tehnică și Investiții - Dl. Iogen GÎNJU
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea și introducerea în bugetul Consiliului Județean Iași a sumei de 32.438,25 lei, inclusiv T.V.A., pentru elaborarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de administrare și operare a parcului agroindustrial realizat în cadrul proiectului “TRANSAGRAPOLIS – TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPORT”.
  • susține – Director Executiv Direcția de Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Iași în Consiliul de Administrație al Ansamblului Folcloric al Județului Iași, instituție de cultură subordonată.
  • susține – Șef serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 1. Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public al județului Iași și administrarea Consiliului Județean a imobilului teren în suprafață de 34.633 mp, identificat sub numărul cadastral 68804 UAT Ciurea, în vederea amenajării unui parc al memoriei dedicat tragediei din Gara Ciurea.
  • susține – Direcția Tehnică și Investiții - Dl. Iogen GÎNJU
 1. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru concesionarea, prin licitație publică, a imobilului teren în suprafață de 450 mp din proprietatea publică a Județului Iași, situat în Iași, str. Vasile Lupu nr.62, parte din număr cadastral 154882.
  • susține – Direcția Tehnică și Investiții - Dl. Iogen GÎNJU
 1. Proiect de hotărâre privind suplimentarea spațiilor atribuite în folosință gratuită necesare funcționării Ansamblului Folcloric al Județului Iași.
  • susține – Direcția Tehnică și Investiții - Dl. Iogen GÎNJU
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a Județului Iași și administrarea SC Apavital SA în proprietatea publică a Comunei Țuțora și administrarea Consiliului Local al Comunei Țuțora, a trei imobile situate în zona stației de pompare “Priza Prut” Județul Iași – Comuna Țuțora.
  • susține – Direcția Tehnică și Investiții - Dl. Iogen GÎNJU
 1.  Proiect de hotărâre  privind stabilirea prețului de pornire a licitației publice de concesionare a terenului din parcul industrial IAȘI INDUSTRIAL PARK.
  • susține – Direcția Tehnică și Investiții - Dl. Iogen GÎNJU
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Club Sportiv IRIS Iași pentru participarea la Turneul Internațional de Baschet Slide&Splash Lagoa din Ferragudo, Portugalia ce se va desfășura în perioada 18-24 septembrie 2018 şi alocarea sumei de 5.000 lei  în acest sens.
  • susține– Preşedintele Comisiei de Tineret, Sport– Dl. consilier judeţean Vasile COTIUGĂ
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Sportivă Județeană de Table și Backgammon Iași pentru realizarea în parteneriat a Turneului Internațional de Table și Backgammon ce se va desfășura în perioada 3-5 august 2018 la Iași şi alocarea sumei de 5.000 lei în acest sens.
  • susține– Preşedintele Comisiei de Tineret, Sport– Dl. consilier judeţean Vasile COTIUGĂ
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 30.06.2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 1.  Proiect de hotărâre privind rectificare bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

 

 

COMPLETAREA ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de  25 iulie 2018, ora 1000

 În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) și art.98 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se completează Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 25 iulie 2018, ora 1000, Sala Iacob Negruzzi cu următoarele proiecte de hotărâri:

        1.(19) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași.

 • susține – Președintele ATOP Iași – Dl. consilier județean Mircea MANOLACHE

 

Inregistrare audio sedinta - partea 1

Inregistrare audio sedinta - partea 2

Inregistrare audio sedinta - partea 3

PV sedinta

Minuta sedintei