Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 23.05.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință ordinară de plen, în data de 23 mai 2018, ora 1000,  la Sala Iacob Negruzzi din cadrul Institutiei Prefectului Judetului Iasi, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 25 aprilie 2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2. Proiect de hotărâre privind situațiile financiare încheiate la data 31 decembrie 2017 de către S.C. APAVITAL S.A. Iași.
  • susține –Director General S.C. APAVITAL S.A. Iași – Dl. Ion TOMA
  •              Director Economic – D-na Elena ARVINTE
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS referitor cererea de aderarte a Comunei Bozieni – județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS ȘI APROBAREA Actelor Adiționale nr. 21 și nr.22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS.
  • susține – Director Executiv ARSACIS – Dl. Paul BENESCH
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi -ARSACIS referitor la modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adiţional nr. 26.
  • susține – Director Executiv ARSACIS – Dl. Paul BENESCH
 5. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de participare la cursurile din cadrul Programului de formare “Managementul situațiilor de criză educațională”, organizate de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, pentru anul 2018.
  • susține –Director CJRAE Iași  – D-na Anca HARDULEA
  •              Director Economic  – D-na Elena ARVINTE
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparații curente în Programul de lucrări drumuri și poduri al D.J.A.D.P. Iași pentru anul 2018.
  • susține –reprezentant DJADP Iași
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziție publică, ACORD CADRU pentru activitatea de deszăpezire a drumurilor judetene precum și alocarea fondurilor necesare desfășurării acestei activități în perioada 2018 - 2020.
  • susține – reprezentant DJADP Iași

 

COMPLETAREA ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 23 mai 2018, ora 1000

 

În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) și art.98 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se completează Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 23 mai 2018, ora 1000, Sala Iacob Negruzzi cu următoarele proiecte de hotărâri:

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2017.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2017.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Iași - Consiliul Județean Iași pe anul 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

 

 

Minuta ședinței

Procesul verbal al ședinței

Înregistrarea ședinței