Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 19.12.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință ordinară de plen, în data de 19 decembrie  2018, ora 1000, în Sala Voievozilor din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova Iași – Palatul Culturii Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 29 noiembrie 2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 14 decembrie 2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparaţii curente în Programul de lucrări drumuri şi poduri al D.J.A.D.P. Iaşi pentru anul 2018
  • susține – Director DJADP – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 356/29.10.2018 privind aprobarea vânzării prin Bursa Română de Mărfuri a masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantaţiei rutiere din zona drumurilor judeţene: DJ 280B: Târgu Frumos – Cucuteni şi DJ 281C: Blăgeşti – Cotnari.
  • susține – Director DJADP – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul anual de combustibil la autovehiculele din dotarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi.
  • susține – Director DJADP – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN
 6. Proiect de hotărâre privind propunerea tarifelor pentru prestarea serviciilor artistice practicate de către Ansamblul Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Judeţean Iaşi, pentru anul 2019.
  • susține – Manager Ansamblu – Dl. Petre ȘUȘU
  • Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Ansamblul Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Judeţean Iaşi.
  • susține – Manager Ansamblu – Dl. Petre ȘUȘU
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Dezinstitutionalizare si integrare comunitara” (DIC) și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în  cadrul Programului de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ” Restructurare şi inovare pentru o comunitate integrativă” (RICI) și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în  cadrul Programului de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”.
  • susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion FLORIN
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului  Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi -ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Stăniţa – judeţul Neamţ la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS şi aprobarea Actelor Adiţionale nr. 27 şi nr. 28 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS.
  • susține – Director Executiv ARSACIS – Dl. Iulian JELEA
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS referitor la modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adiţional nr. 29.
  •  susține – Director Executiv ARSACIS – Dl. Iulian JELEA
 12. Proiect de hotărâre privind taxele locale pentru anul 2019
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
  • d-na Arhitect Ana Maria TÎRZIU
  • Director Muzeul Național al Literaturii Române – dl. Lucian Dan TEODOROVICI
 13. Proiect de hotărâre privind taxele speciale și tarifele pentru anul 2019
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
  • conducătorii structurilor cu propuneri de taxe speciale și tarife pentru anul 2019
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate necesar realizării proiectului “ Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Elena Doamna Iași ” și a devizului proiectului, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare realizării obiectivului de investiții “Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor”.
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit și pe o perioadă nedeterminată a suprafeței de  27 mp teren în incinta Stației de tratare a apei Chirița, către Ministerul Mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Iași.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 17. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea concesionării, prin licitație publică, a unei părți din imobilul - teren proprietate publică a Județului Iași, situat în Iași, str. Moara de Vânt nr. 34, număr cadastral 158462, în suprafață de 600 mp teren.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Lucrări de amenajare a spaţiilor publice pentru“PARCUL MEMORIAL CIUREA 1917”.
  • susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU
 19. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor în vederea înființării Centrului de Excelență pentru fotbal la nivel de copii și juniori din județul Iași.
  • susține – Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi – Dl. Dr. Ing. Maricel POPA
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament în sumă de 13.685,00 lei (cu TVA) pe anul 2019 pentru efectuarea controlului medical periodic a angajaţilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi.
  • susține – Coordonator Compartiment PM,PSI,MSCUP – Dl. Adrian SĂNDUŢĂ
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Heleșteni - Consiliul Local Heleșteni pentru realizarea în parteneriat a proiectului TINERETUL ÎNAPOI LA TRADIȚII ȘI OBICEIURI – LEAGĂNUL CIVILIZAȚIEI”, în perioada 30-31 decembrie 2018 la Căminul Cultural din comuna Heleşteni, judeţul Iaşi și alocarea sumei de 11.250 lei în acest sens.
  • susține – Preşedintele Comisiei pentru Învăţământ – D-na cons.judeţean Mihaela IVANCIA
  • Preşedintele Comisiei de Tineret – Dl. cons. judeţean Vasile COTIUGĂ
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Municipiul Iaşi - Consiliul Local al Municipiului Iaşi în calitate de Parteneri şi Televiziunea Română în calitate de Organizator pentru realizarea în parteneriat a semifinalei Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2019, la Iași, în data de 27 ianuarie 2019
  • susține – Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi – Dl. Dr. Ing. Maricel POPA
  •  Preşedintele Comisiei pentru Învăţământ – D-na cons.judeţean Mihaela IVANCIA
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația de Părinți “PORȚI DESCHISE ELEVILOR” a Colegiului Național de Artă “Octav Băncilă” Iași pentru realizarea în parteneriat a Colocviului Național de Muzicologie “Arta Sonoră și Interdisciplinaritatea” ediția a XXI-a, în perioada 22-23 februarie 2019, la Iași.
  • susține –Preşedintele Comisiei pentru Învăţământ – D-na cons.judeţean Mihaela IVANCIA
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociația Judeţeană de Fotbal Iaşi pentru realizarea în parteneriat a proiectului “Cupa Satelor la fotbal” ediția a I - a, în perioada decembrie 2018 – 15 martie 2019.
  • susține –Preşedintele Comisiei de Tineret – Dl. cons. judeţean Vasile COTIUGĂ
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Direcția Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi pentru realizarea a Galei Laureaţilor Sportului Ieşean, în perioada 25 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019.
  • susține –Preşedintele Comisiei de Tineret – Dl. cons. judeţean Vasile COTIUGĂ
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Suplimentarea capacităţilor de operare pentru pista de decolare aterizare şi platforma de staţionare a aeronavelor de la Aeroportul Iaşi”.
  • susține – Director General  RA Aeroportul Iaşi – Dl. Cătălin BULGARIU
 27. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2018 şi estimări 2019 - 2020.
  • susține – Director General  RA Aeroportul Iaşi – Dl. Cătălin BULGARIU
  • Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului aeroportuar întocmit pentru Aeroporul Internațional Iași.
  • susține – Director General  RA Aeroportul Iaşi – Dl. Cătălin BULGARIU
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Regia Autonomă Aeroportul Iaşi.
  • susține – Director General  RA Aeroportul Iaşi – Dl. Cătălin BULGARIU
 30.  Proiect de hotărâre privind repartizarea pentru anul 2019 a unor sume din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 31.  Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul anual de combustibil la autovehiculele din dotarea Consiliului Judeţean Iaşi,  Centrului Militar Zonal şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi (Detaşamentul Pirotehnic şi Protecţia Civilă).
  • susține – Director Executiv Adjunct  - D-na Alina BUHUŞI
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţie preliminate a bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi la data de 31.12.2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

 

COMPLETAREA ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 19 decembrie 2018, ora 1000

În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) și art.98 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 19 decembrie 2018, ora 1000, Sala Voievozilor din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova Iași – Palatul Culturii Iași, cu următoarele proiecte de hotărâri:

1.(33) Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a R.A. Aeroportul Iași în dosarele în care domnul Anghel Alexandru figurează ca parte, până la soluționarea definitivă a acestora.

 • susține – Director General  RA Aeroportul Iaşi – Dl. Cătălin BULGARIU

2.(34) Proiect de hotărâre privind achiziţia de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică a RA Aeroportul Iaşi în dosarele având ca obiect anularea actelor administrative, autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise/adoptate de autorităţile publice locale ale comunelor limitrofe Aeroportului Iaşi aferente zonelor cu servituţii aeronautice civile care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului.

 • susține – Director General  RA Aeroportul Iaşi – Dl. Cătălin BULGARIU

3.(35) Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Comuna Țibănești  – Consiliul Local Țibănești  pentru realizarea în parteneriat a Festivalului “Din vatra satului”, ediţia a V-a,  în data de 23 decembrie 2018 în comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi şi alocarea sumei de 7300 lei în acest sens.

- -susține –Preşedintele Comisiei pentru Învăţământ – D-na cons.judeţean Mihaela IVANCIA

4.(36) Proiect de hotărâre privind restituirea sumei de 127.139,34 lei pentru finanțarea lucrărilor de investiții ale Asocierii în participațiune Parcul Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS Iași.

             - susține – Director general SC TEHNOPOLIS – Dl. Florin – Constantin ȘERBESCU

                        - Director Executiv Direcția Economică – D-na Alina Maria BUHUȘI

5.(37) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018.

 • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

Proces Verbal

Minuta

Inregistrare audio