Ordine de zi a ședinței ordinare din data de 19.09.2018

În temeiul prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi în ședință ordinară, în data de 19 septembrie 2018, ora 1000,  la Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 29 august 2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Iași din data de 4 septembrie 2018.
  • susține – Secretarul Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria" Iași.
  • susține – Manager Sf. Maria – Șef lucrări dr. Radu TERINTE
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiție „Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași.
  • susține – Manager Sf. Parascheva - Prof. Dr. Carmen DOROBĂȚ
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași.
  • susține – Manager Sf. Parascheva - Prof. Dr. Carmen DOROBĂȚ
 6. Proiect de hotărâre privind tăierea arborilor cu vârstă biologică depășită și a celor cărora le-a fost tăiat coronamentul și realizarea de noi plantații rutiere pe aliniamentele drumurilor județene.
  • susține – Director DJADP – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN
 7. Proiect de hotărâre privind trecerea unor materiale din proprietatea privată a Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași în proprietatea privată a Comunei Miroslovești.
  • susține – Director DJADP – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui credit de angajament necesar încheierii unui acord cadru pentru execuția lucrărilor de covoare asfaltice pe drumurile județene în perioada 2019 - 2021.
  • susține – Director DJADP – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN    
 9. Proiect de hotărâre privind achiziția unui sistem portabil de cântărire auto pe osie.
  • susține – Director DJADP – Dl. Ciprian Ovidiu CIUCAN
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării de către Fundația Izvor a serviciului de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi, Centrul de tip familial Casa Curcubeu, și a încheierii unei convenții de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Centrul de tip familial Casa Curcubeu, situat în sat Pietrărie, comuna Bîrnova, județul Iași.
  • susține – Director Fundația Izvor – D-na Erica Hijkoop
  • Director DGASPC Iași – Dl. Florin Ion
  • Director Executiv - Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI   
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții Reabilitarea Ansamblului Muzeal "Ion Creangă" Iași din cadrul proiectului "Călător pe meridiane culturale".
  • susține – director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții din cadrul proiectului "CENTRU DE TRANSFER TEHNOLOGIC INNOTECH MOLDOVA".
  • susține – director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în bugetul Consiliului Județean Iași a sumelor necesare pentru servicii de mentenanță a sistemului informatic integrat achizitionat prin proiectul "Sistem Informatic destinat Gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 3, Județul Iași, cod SMIS 48439.
  • susține – director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Camera de Comerț și Industrie Româno – Germană pentru organizarea la Iași a unui workshop cu tema “Managementul deșeurilor în România” în data de 27 septembrie 2018.
  • susține – director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Iași în Comisia de Orientare Școlară și Profesională pentru anul școlar 2018 - 2019.
  • susține – Șef serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI         
 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru un membru al Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Aeroportul Iași, administrator neexecutiv din afara autorității tutelare.
  • susține – Șef serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociaţia “Pro Ruralis IAŞI” în scopul continuării proiectului “Burse pentru elevii din mediul rural cu coeficient de inteligenţă superior provenind din medii defavorizate din satele judeţului Iaşi” în anul școlar 2018-2019.
  • susține – Director Executiv Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean laşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, pentru realizarea în parteneriat a Galei Excelenţei în Educaţie, ediţia a VII-a, în perioada 10-30 noiembrie 2018, în municipiul Iaşi şi alocarea sumei de 20.000 lei în acest sens
  • susține – Director Executiv Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI
 19. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor în vederea participării Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de partener privilegiat alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi în inițiativa de sprijinire a participării elevilor supradotați de pe raza Județului Iași la activitățile Centrului de Excelență Iași.
  • susține – Președinte Consiliul Județean Iași - Dl. Dr. Ing. Maricel POPA
  • Director Executiv Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.210/23.05.2018 privind însușirea în domeniul public al județului Iași a imobilului teren situat în Calea Romanului nr.44, municipiul Pașcani, Judetul Iasi.
  • susține – Director Executiv – Dl. Iogen GÎNJU
 21. Proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Administrației Bazinale de Apă Siret Bacău, prin Sistemul Hidrotehnic Independent Pașcani a imobilului teren în suprafață de 7.400 mp situat în Municipiul Pașcani, Str. Abator nr.35, Județul Iași, proprietate publică a Județului Iași.
  • susține – Director Executiv – Dl. Iogen GÎNJU
 22. Proiect de hotărâre privind însușirea în inventarul domeniului public al Județului Iași a bunurilor publice realizate prin proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași".
  • susține – Director Executiv Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Președintelui Consiliului Județean Iași la manifestările ocazionate de „Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor" la Bruxelles-Belgia în perioada 09-11.10.2018, cât și aprobarea cheltuielilor aferente
  • susține – consilier Compartiment Relații Internaționale – Dl. Corneliu GROSU
 24. Proiect de hotărâre privind aplicarea Programului pentru școli al României în județul Iași începând cu anul școlar 2018 – 2019.
  • susține – Președinte CJ Iași – Dl. Dr. Ing. Maricel POPA
 25. Proiect de hotărâre privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ – teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor alocate în anul 2018 din  taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării  Programului pentru școli al României și a estimărilor pe anii 2019 – 2021, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/ 2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României  în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României  în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului  pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 26. Proiect de hotărâre privind suspendarea Contractului de management nr.2140/21.01.2015 al domnului Traian MOCANU, manager al Școlii Populare de Arte „Titel Popovici" Iași.
  • susține – Șef Serviciu AUDIT  – Dl. Fănel CONSTANTINESCU       
 27.  Proiect de hotărâre privind numirea managerului interimar al Școlii Populare de Arte „Titel Popovici" Iași.
  • susține – Șef serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI  
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome Aeroportul Iași și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din acesta.
  • susține – Președintele CA al Aeroportului Iași – Dl. Mitică REBEGEA.
 29. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2018 și estimări 2019 - 2020.
  • susține – Director RA Aeroportul Iași – Dl. Cătălin BULGARIU
  • Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE
 30. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetului general al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2018.
  • susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE

 

Inregistrare audio

Proces Verbal

Minuta