Ordine de zi a ședinței extraordinare din data de 04.09.2018

 În temeiul prevederilor art.94 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convoacă plenul Consiliului Judeţean Iaşi, în ședință extraordinară de plen, în data de 4 septembrie 2018, ora 1000, în Sala Iacob Negruzzi a Instituției Prefectului Județului Iași, având următoarea Ordine de Zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi  nr. 301/22.11.2016 de aprobare a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii din cadrul proiectului “RESTAURAREA MUZEULUI „NICOLAE GANE” IAŞI,,
    • susţine – Director Executiv Direcţia Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi ai obiectivului de investiții “Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric – strada V. Alecsandri nr. 6, Iași”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural –APEL DE PROIECTE POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate.
    •  susţine – Director Executiv Direcţia Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE
  3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi       nr. 255/12.07.2018 de aprobare a realizării proiectului “Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric – strada V. Alecsandri nr. 6, Iaşi” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 297/29.08.2018, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural – APEL DE PROIECTE POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate.
    •  susţine – Director Executiv Direcţia Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE

Proces verbal ședință

Minută ședință

Înregistrare ședință